Ktl-icon-tai-lieu

Truyền hình cáp

Được đăng lên bởi chopnhietdoi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1968 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH
CÁP
•
•

Tổng quan:
Tín hiệu truyền hình quảng bá là một trong những tín hiệu phức tạp
nhất được sử dụng trong truyền thông thương mại. Tín hiệu bao
gồm một sự kết hợp của kỹ thuật điều chế biên độ, tần số, pha tất
cả đều ở kênh 6MHz vớI quá trình phát đơn biên.
• Truyền hình cáp xuất trong công nghiệp vào đầu thập niên 60.
Những mạng ban đầu được lắp đặt sử dụng một cấu trúc cây cơ
bản mà trong đó tất cả các tín hiệu được bắt nguồn từ vị trí đầu cuốI
và được phân phốI đến những ngườI đăng ký riêng lẻ qua một
chuỗI của những cây chính, nhánh và nhánh nhỏ như trong hình
14.1. Mạng topo này cần những bộ khuếch đạI tương tự để nâng
mức tín hiệu đến những mức chấp nhận được dựa trên vùng dịch
vụ bao phủ. Tuy nhiên tất cả những lợI ích của việc giảI quyết
những vấn đề độI lợI hay tổn hao được bù đắp bởI nhiễu và méo
được quy cho những mạch khuếch đại. Những mạch khuếc đạI
tương tự như được chú ý trong bất cứ cuộc thảo luận truyền thông
nào đều không thể loạI trừ hết nhiễu.

• Vào đầu năm 1988, những công ty truyền hình
anten công đồng (CATV-Community Antenna
Television) khám phá ra rằng cáp fiberoptic có
thể dùng như là phương tiện của việc cảI tiến cơ
sở hạ tầng cáp cả về chất lượng và dung lượng.
Sự triển khai ban đầu sử dụng một Backbone
Fiber-Based phủ trên bề mặt của những mạng
cây đã tồn tạI để đặt được:
• CảI tiến hiệu suất.
• Những vần đề của tầng khuếch đại.
• Tăng độ tin cậy.
• Chia những hệ thống thành nhỏ hơn.
• Làm cho thuận tiện việc lập trình mục tiêu.
• CảI tiến hoạt động ngược dòng.

•

Những mạng Hybrid Fiber Coaxial này đưa fiber đền gần vớI cổng
cùa khách hàng. Chúng vẫn sử dụng cấu trúc cây qui ước mà tách
ra tạI “dặm cuốI” từ nút của ngườI đăng ký. Không may thay những
mạch khuếch đạI vẫn được đặt một cách vô ích, những tầng
khuếch đạI thường dài hơn cần thiết và những số đếm tích cực mỗI
dặm có thể cao hơn nhu cầu.
• MỗI nhân tố làm này tăng giá trị đầu tư ban đầu mà không cảI tiến
độ tin cậy của mạng hay giảm giá thành hoạt động diễn ra. Qua
thập kỷ qua, những mạng CATV đã chuyển từ cấu trúc cây sang
FBB và đến nền tảng HFC hiện tại. Việc so sánh số lượng nút trong
suốt quá trình tiến triển thì ngành kinh doanh đã giảm số nút dịch vụ
từ 5000 đến 20000 nhà mỗI nút đến còn khoảng 500 nhà. Việc thay
đổI trong 10 năm đã minh họa sự phát triển mau lẹ trong cấu trúc kỹ
thuật hay giá thành.
• Nhiều nhà cung cấp CATV tin răng một sự cân bằng giữa giá thành
và dung lượng dịch vụ ở 500 nhà mỗI nút là có thể chấp nhận
được. ...
HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH
CÁP
Tổng quan:
Tín hiệu truyền hình quảng bá là một trong những tín hiệu phức tạp
nhất được sử dụng trong truyền thông thương mại. Tín hiệu bao
gồm một sự kết hợp của kỹ thuật điều chế biên độ, tần số, pha tất
cả đều ở kênh 6MHz vớI quá trình phát đơn biên.
Truyền hình cáp xuất trong công nghiệp vào đầu thập niên 60.
Những mạng ban đầu được lắp đặt sử dụng một cấu trúc cây cơ
bản mà trong đó tất cả các tín hiệu được bắt nguồn từ vị trí đầu cuốI
và được phân phốI đến những ngườI đăng ký riêng lẻ qua một
chuỗI của những cây chính, nhánh và nhánh nhỏ như trong hình
14.1. Mạng topo này cần những bộ khuếch đạI tương tự để nâng
mức tín hiệu đến những mức chấp nhận được dựa trên vùng dịch
vụ bao phủ. Tuy nhiên tất cả những lợI ích của việc giảI quyết
những vấn đề độI lợI hay tổn hao được bù đắp bởI nhiễu và méo
được quy cho những mạch khuếch đại. Những mạch khuếc đạI
tương tự như được chú ý trong bất cứ cuộc thảo luận truyền thông
nào đều không thể loạI trừ hết nhiễu.
Truyền hình cáp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền hình cáp - Người đăng: chopnhietdoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Truyền hình cáp 9 10 141