Ktl-icon-tai-lieu

Truyền hình

Được đăng lên bởi lebamanhvp89-dtvt-gmail-com
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 1653 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn h×nh ®· nh÷ng
thµnh tùu to lín víi nh÷ng tiÕn vît bËc: ®ã qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c«ng
nghÖ analog sang c«ng nghÖ digital c¸c kh©u trong c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ch¬ng
tr×nh, truyÒn dÉn tÝn hiÖu (b»ng c¸c thèng vi ba, tinh), cho ®Õn c«ng ®o¹n
ph¸t sãng qu¶ng b¸.
Cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn h×nh trªn thÕ giíi,
trong nh÷ng n¨m 1997 ®Õn n¨m 1998, §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam ®· ®i s©u
nghiªn cøu øng dông c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh, ph¸t sãng c«ng
nghÖ qua tinh (ch¬ng tr×nh VTV3). Cïng trong thêi gian ®ã thèng
truyÒn h×nh t ®Êt ®ang trong giai ®o¹n nghiªn cøu, thö nghiÖm ®Ó chän ra
tiªu chuÈn phï hîp víi hÖ thèng truyÒn h×nh cña ViÖt Nam.
§Õn n¨m 2001, §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam ®· chÝnh thøc chän tiªu chuÈn
ph¸t sãng mÆt ®Êt theo tiªu chuÈn Ch©u ¢u (DVB-T), còng tõ thêi ®iÓm
nµy §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam mét qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi m¸y ph¸t nh
tng tù sang m¸y ph¸t h×nh sè, hoÆc lµ thay t dÇn ng m¸y pt h×nh sè.
Víi ph¸t triÓn nh vò b·o cña truyÒn h×nh thuËt sè nh vËy, nhng vÉn
cßn nhiÒu vÊn ®Ò ®Æt ra trong qu¸ tr×nh sè ho¸.
Víi tham väng lµ cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc b¶n nhÊt c«ng nghÖ
truyÒn nh (c¶ t¬ng sè) cho sinh viªn ngµnh §TVT ( nhng ngêi yªu
thÝch c«ng nghÖ truyÒn h×nh). Gi¸o tr×nh lµ nÒn t¶ng kiÕn thøc ®Ó sinh viªn
tiÕp cËn vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong “c«ng cuéc sè ho¸” truyÒn h×nh.
1
Truyền hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền hình - Người đăng: lebamanhvp89-dtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Truyền hình 9 10 165