Ktl-icon-tai-lieu

Truyền nhiệt

Được đăng lên bởi Conga Ngu
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1973 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chöông VI
Wednesday, October 08, 2008
TRUYEÀN NHIEÄT vaø
THIEÁT BÒ TRAO ÑOÅI NHIEÄT
§ 6.1. Khaùi Nieäm veà Thieát Bò Trao Ñoåi Nhieät
Thieát bò trao ñoåi nhieät loaïi hoãn hôïp
Thieát bò trao ñoåi nhieät loaïi hoài nhieät
Thieát bò trao ñoåi nhieät loaïi beà maët
Ng
u
y
eãn toaøn
p
hon
g
1 of 36 Chöôn
g
VI – Tru
y
eànï Nhieät & TBTÑN
§ 6.2. Phöông Trình Truyeàn Nhieät
Ta khaûo saùt tröôøng hôïp hai löu chaát noùng vaø laïnh truyeàn nhieät
qua moät beà maët vaùch, neáu nhieät ñoä hai löu chaát khoâng thay ñoåi
doïc theo beà maët truyeàn nhieät, ta coù caùc phöông trình trao ñoåi nhieät
nhö sau
6.2.1 Tröôøng Hôïp Vaùch Phaúng
, W (6-1)
F
qFQ

2f1fFF
ttkq ,
2
mW (6-2)
2
n
1i
i
i
1
F
11
1
k
D
O
G
D
¦
, )K.m(W
2
(6-3)
6.2.2 Tröôøng Hôïp Vaùch Truï
, W (6-4)
"
" qQ

2f1f
ttkq
""
,
daøi
mW (6-5)
22
n
1i
i
1i
i11
d
1
d
d
ln
2
1
d
1
k
D
¸
¸
¹
·
¨
¨
©
§
O
D
S
¦
"
,
)K.m(W
daøi
(6-6)
Ng
u
y
eãn toaøn
p
hon
g
2 of 36 Chöôn
g
VI – Tru
y
eànï Nhieät & TBTÑN
Truyền nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền nhiệt - Người đăng: Conga Ngu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Truyền nhiệt 9 10 355