Ktl-icon-tai-lieu

Truyền số liệu

Được đăng lên bởi nguyenhuuvinhqn94
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Thí nghiệm
Mã đường truyền
Mục tiêu
Tạo dữ liệu 8 bit từ IC số.
Giải thích nguyên lý mạch tạo dữ liệu.
Giải thích nguyên lý các mạch mã hóa đường
Đánh giá việc dùng IC thay thế.
Bài 1
Tạo dữ liệu 8 bit
Sơ đồ mạch
VCC
5V

S1
Ln1(‎1)‎

S5

Key = Space

Bus1

S2

U1
Ln5(‎5)‎
Ln2(‎2)‎

Ln1(‎1)‎
Ln2(‎2)‎
Ln3(‎3)‎
Ln4(‎4)‎
Ln5(‎5)‎
Ln6(‎6)‎
Ln7(‎7)‎
Ln8(‎8)‎

Key = Space
S6

Key = Space
S3

Ln6(‎6)‎
Ln3(‎3)‎

Key = Space

VCC
5V

Key = Space
S7

2
3
4
5
10
11
12
14

A
B
C
D
E
F
G
H

1

SER

15
9
6

SH/~LD
~CLR
INH

7

S4

Tektronix
P
G

CLK

74166N

Ln7(‎7)‎
Ln4(‎4)‎

XSC1

13

QH

V1
Key = Space

1kHz
5V

Key = Space
S8

U3A
7404N
U2

Ln8(‎8)‎

Key = Space

VCC

5V

3
4
5
6

A
B
C
D

7
10

ENP
ENT

9
1

~LOAD
~CLR

2

QA
QB
QC
QD

14
13
12
11

RCO

15

CLK

74163N

Khảo sát datasheet của IC 74166 và 74163.
Thay đổi vị trí các switch để có ngõ ra nhất định. Ghi nhận dạng sóng ngõ ra trên dao động ký.

Cuong Ngo

1 2 3 4

T

2
Thay đổi tốc độ nguồn xung để thay đổi tốc độ bit. Ghi nhận sự thay đổi.
Bài 2
Mã NRZ-L
Từ dữ liệu dạng unipolar đã tạo, mã NRZ-L có được bằng cách dùng thêm mạch so sánh.
VCC
5V

VCC

S1

5V
Ln1(‎1)‎

S5

Key = Space

7

Bus1

S2

1

5

Ln5(‎5)‎
Ln2(‎2)‎

Ln1(‎1)‎
Ln2(‎2)‎
Ln3(‎3)‎
Ln4(‎4)‎
Ln5(‎5)‎
Ln6(‎6)‎
Ln7(‎7)‎
Ln8(‎8)‎

Key = Space
S6

Key = Space
S3

Ln6(‎6)‎
Ln3(‎3)‎

5V

Key = Space

Key = Space

VCC

S7

2
3
4
5
10
11
12
14

A
B
C
D
E
F
G
H

1

SER

15
9
6

SH/~LD
~CLR
INH

7

S4
Ln4(‎4)‎

6

13

QH

2

V2
2.5 V

Key = Space

Tektronix
P
G

U3A
7404N
U2

Ln8(‎8)‎

VCC

Key = Space

5V

3
4
5
6

A
B
C
D

7
10

ENP
ENT

9
1

~LOAD
~CLR

2

QA
QB
QC
QD

14
13
12
11

RCO

15

CLK

74163N

Bài 3
Mã Manchester
Thực hiện theo sơ đồ
U6B
Data -Unipolar
7404N
U7A
Clock
7407N

U8A

4077BT_5V

741

CLK

1kHz
5V

S8

VEE

-5V
XSC1

V1

Key = Space

Cuong Ngo

4

74166N

Ln7(‎7)‎

U4

3

U1

V3 Manchester
2.5 V

1 2 3 4

T

3
Bài 4
Mã RZ
Thao tác trên Bộ Word Generator để tạo dữ liệu.
Chọn Setting để khai báo cho bộ tạo từ dữ liệu

Thực hiện tạo mã Bipolar-RZ theo sơ đồ
VCC
5V
14

XWG1
0

16

O

V1

O

S1A

5

S2A

6

S3A

7

S4A

DA

8

11 S3B

XSC1
Tektronix

12 S2B
DB

9

P
G

10 S4B

X

1
A0
16 A1
1 of 4 Decoder
2
EN

X
X

15
3

VEE

15

31

R

4

13 S1B

1kHz
5V

O

S1

VDD

T

-5V

GND
VSS

ADG409BN

Khảo sát datasheet ADG409 (có thể tham khảo IC 4052, một IC có chức năng tương tự)
Giải thích nguyên lý tạo mã RZ dựa trên IC ghép kênh tương tự.

Cuong Ngo

1 2 3 4

T

...
1
Cuong Ngo
Tnghim
Mã đường truyn
Mc tiêu
To d liu 8 bit t IC s.
Gii thích nguyên lý mch to d liu.
Gii thích nguyên lý các mạch mã hóa đường
Đánh giá việc dùng IC thay thế.
Bài 1
To d liu 8 bit
Sơ đồ mch
U1
74166N
QH
13
~CLR
9
A
2
B
3
INH
6
CLK
7
C
4
H
14
G
12
F
11
E
10
D
5
SH/~LD
15
SER
1
S1
Key = Space
S2
Key = Space
S3
Key = Space
S4
Key = Space
S5
Key = Space
S6
Key = Space
S7
Key = Space
S8
Key = Space
VCC
5V
VCC
5V
V1
1kHz
5 V
XSC1
Tektronix
1 2 3 4 T
G
P
U2
74163N
QA
14
QB
13
QC
12
QD
11
RCO
15
A
3
B
4
C
5
D
6
ENP
7
ENT
10
~LOAD
9
~CLR
1
CLK
2
VCC
5V
U3A
7404N
Ln1(‎1)‎
Ln2(‎2)‎
Ln3(‎3)‎
Ln4(‎4)‎
Ln5(‎5)‎
Ln6(‎6)‎
Ln7(‎7)‎
Ln8(‎8)‎
Bus1
Ln5(‎5)‎
Ln6(‎6)‎
Ln7(‎7)‎
Ln8(‎8)‎
Ln1(‎1)‎
Ln2(‎2)‎
Ln3(‎3)‎
Ln4(‎4)‎
Kho sát datasheet ca IC 74166 và 74163.
Thay đổi v trí các switch để có ngõ ra nht định. Ghi nhn dạng sóng ngõ ra trên dao động ký.
Truyền số liệu - Trang 2
Truyền số liệu - Người đăng: nguyenhuuvinhqn94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Truyền số liệu 9 10 504