Ktl-icon-tai-lieu

TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP

Được đăng lên bởi vatliphuluong1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết PPCT:
Ngày soạn:
Ngày giảng:

Lớp:
Bài 16

TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
- Viết được biểu thức của điện năng hao phí trên đường dây tải điện, từ đó suy ra những giải
pháp giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện, trong đó tăng áp là biện pháp triệt để và
hiệu quả nhất.
- Phát biểu được định nghĩa, nêu được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp.
- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp.
- Viết được biểu thức giữa I trong cuộn thứ cấp và trong cuộn sơ cấp của một máy biến áp.
- Giáo dục bảo vệ môi trường: Hiểu được việc truyền tải điện năng và sử dụng các máy biến
áp có những lợi ích cho cuộc sống con người nhưng cũng có những ảnh hưởng nhất định đến môi
trường.
2. Về kĩ năng
- Vận dụng đươc hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến
áp
- Vận dụng đươc hệ thức giữa I của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp
- Giải được các bài tập đơn giản về MBA
- Giáo dục môi trường: Đưa ra được một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng của việc truyền tải
điện năng và sử dụng máy biến áp đến môi trường.
3. Về thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học.
- Quan tâm đến việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Hình 16.2, 16.3
- Hình ảnh về truyền tải điện năng.
- Một số máy biến áp nhỏ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1 (5 phút) Kiểm tra bài cũ :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Neâu caâu hoûi: Vieát bieåu thöùc tính coâng suaát vaø heä soá - Traû lôøi caâu hoûi.
coâng suaát cuûa ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu. Neâu - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn
muïc ñích cuûa vieäc naâng cao heä soá coâng suaát vaø
caùch naâng cao heä soá coâng suaát.

Hoạt động 2: (10 phút) Tìm hiểu về bài toán truyền tải điện năng đi xa.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của hs
Nội dung
- Điện năng phải được
- HS ghi nhận nhu cầu của việc I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa
tiêu thụ ngay khi sản
truyền tải điện năng đi xa.
- Công suất phát từ nhà máy:
xuất ra. Vì vậy luôn luôn
Pphát = UphátI
có nhu cầu truyển tải
trong đó I là cường độ dòng điện hiệu
điện năng với số lượng
dụng trên đường dây.
lớn, đi xa tới hàng trăm,
- Công suất hao phí do toả nhiệt trên
hàng nghìn kilômet.
Pphát = UphátI
đường dây:
2
2
- Công suất phát điện của
Pphá
Pphát
R
t
2
2
R
2
2
P

RI

R
 Pphá
Php  RI  R 2  Pphát 2
hp
t
nhà máy?
2
2
U phát
U phá
t
U
U
phát
phát
- Gọi điện trở trên dây là
R ® c...
Tiết PPCT:
Ngày soạn:
Ngày giảng: Lớp:
Bài 16
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
- Viết được biểu thức của điện năng hao phí trên đường dây tải điện, từ đó suy ra những giải
pháp giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện, trong đó tăng áp biện pháp triệt để
hiệu quả nhất.
- Phát biểu được định nghĩa, nêu được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp.
- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp.
- Viết được biểu thức giữa I trong cuộn thứ cấp và trong cuộn sơ cấp của một máy biến áp.
- Giáo dục bảo vệ môi trường: Hiểu được việc truyền tải điện năng sử dụng các máy biến
áp có những lợi ích cho cuộc sống con người nhưng cũng có những ảnh hưởng nhất định đến môi
trường.
2. Về kĩ năng
- Vận dụng đươc hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp của cuộn cấp trong máy biến
áp
- Vận dụng đươc hệ thức giữa I của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp
- Giải được các bài tập đơn giản về MBA
- Giáo dục môi trường: Đưa ra được một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng của việc truyền tải
điện năng và sử dụng máy biến áp đến môi trường.
3. Về thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học.
- Quan tâm đến việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Hình 16.2, 16.3
- Hình ảnh về truyền tải điện năng.
- Một số máy biến áp nhỏ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1 (5 phút) Kiểm tra bài cũ :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Neâu caâu hoûi: Vieát bieåu thöùc tính coâng suaát vaø heä soá
coâng suaát cuûa ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu. Neâu
muïc ñích cuûa vieäc naâng cao h soá coâng suaát vaø
caùch naâng cao heä soá coâng suaát.
- Traû lôøi caâu hoûi.
- Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa baïn
Hoạt động 2: (10 phút) Tìm hiểu về bài toán truyền tải điện năng đi xa.
Hoạt động của thầy Hoạt động của hs Nội dung
- Điện năng phải được
tiêu thụ ngay khi sản
xuất ra. Vì vậy luôn luôn
có nhu cầu truyển tải
điện năng với số lượng
lớn, đi xa tới hàng trăm,
hàng nghìn kilômet.
- Công suất phát điện của
nhà máy?
- Gọi điện trở trên dây là
R ® công suất hao phí do
toả nhiệt trên đường dây?
- P
phát
hoàn toàn xác định
® muốn giảm P
hp
ta phải
- HS ghi nhận nhu cầu của việc
truyền tải điện năng đi xa.
P
phát
= U
phát
I
phá
phá
phá phá
2
t
2 2
t
2 2
t t
hp
P
R
P RI R P
U U
- Giảm R (không thực tế) hoặc
tăng U
phát
(tăng U
phát
10 lần thì
P
hp
giảm 100 lần) có hiệu quả rõ
rệt.
I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa
- Công suất phát từ nhà máy:
P
phát
= U
phát
I
trong đó I là cường độ dòng điện hiệu
dụng trên đường dây.
- Công suất hao phí do toả nhiệt trên
đường dây:
phá
phá
phá phá
2
t
2 2
t
2 2
t t
hp
P
R
P RI R P
U U
® Muốn giảm P
hp
ta phải giảm R
(không thực tế) hoặc tăng U
phát
(hiệu
quả).
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP - Trang 2
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP - Người đăng: vatliphuluong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP 9 10 215