Ktl-icon-tai-lieu

từ điển dành cho đóng tàu

Được đăng lên bởi cafesuacodon
Số trang: 291 trang   |   Lượt xem: 2067 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thuºt ngù kþ thuiºt ½Üng t¡u anh -viÎt

A class division : Khu vúc kÆt c¶u (châng chŸy) c¶p A
A.C generator : MŸy phŸt xoay chiËu
Abaft : PhÏa sau, phÏa ½uái t¡u
ABS (American Bureau of Shipping) : ‡¯ng kiÌm Mþ
Abjorb : H¶p thò, hît
Abient temperature : NhiÎt ½æ mái trõéng xung quanh
Abnormal : KhŸc thõéng, b¶t thõéng
Abnormality : (Sú) khŸc thõéng/ ngo−i lÎ
Above-mentioned : ‡¬ nÅu ê trÅn, ½¬ nÜi ê trÅn
Abrasion : (Sú) m¡i mÝn, chå bÙ mÝn, tÏnh mÝn
Abrasion resistance : (Sú) chÙu m¡i mÝn, tÏnh châng mÝn
Abrasion test : Thø ½æ m¡i mÝn
Abrupt change : (Sú) thay ½äi ½æt ngæt
Abscissa : Ho¡nh ½æ
~ of centre gravity : Ho¡nh ½æ tràng tµm t¡u
~ of centre of waterline : Ho¡nh ½æ tràng tµm diÎn tÏch ½õéng nõèc
Absence : (Sú) v°ng m´t, (sú) thiÆu
Absolute equilibrium pressure of saturated vapour : Ÿp su¶t cµn b±ng tuyÎt ½âi cða
hçi b¬o hÝa
Absolute pressure : Ÿp su¶t tuyÎt ½âi
Absolute temperature : NhiÎt ½æ tuyÎt ½âi
Absolute vapour pressure : Ÿp su¶t hçi tuyÎt ½âi
Absorbab heat energy : N¯ng lõìng nhiÎt h¶p thò
Absorbed energy : N¯ng lõìng h¶p thò
Absorption : (Sú) h¶p thò
Acceleration : Gia tâc, (sú) t¯ng tâc
Acceleration of gravity : Gia tâc tràng trõéng
Accelerator : mŸy gia tâc (cŸc h−t tÏch ½iÎn), ch¶t xîc tŸc
Acceptable : Ch¶p nhºn ½õìc, cÜ thÌ ch¶p nhºn ½õìc
Acceptance inspection : (Sú) kiÌm tra ½Ì ch¶p nhºn
Access : (Sú) tiÆp cºn/truy cºp; Lâi ½i v¡o, lâi ½i tèi
Access door : N°p (lå) quan sŸt
Access ladder : C·u thang lÅn xuâng
Access ladder : Thang leo v¡o, thang d¹n tèi
Access manhole : Lå ngõéi chui v¡o
Access means : Phõçng tiÎn tiÆp cºn, phõçng tiÎn d¹n tèi
1

Thuºt ngù kþ thuiºt ½Üng t¡u anh -viÎt

Access opening : Lå chui v¡o, lå d¹n tèi
Access trunk : ‡õéng h·m/ giÆng chui v¡o ; Lâi kÏn ½i v¡o, lâi d¹n tèi
Accessibility : Kh¨ n¯ng tèi ½õìc/ v¡o ½õìc/ tiÆp cºn ½õìc
Accessible : CÜ thÌ ½Æn ½õìc/ tèi ½õìc/ tiÆp cºn ½õìc
Accessible position : VÙ trÏ cÜ thÌ tèi ½õìc/ tiÆp cºn ½õìc
Accessories : ‡ã phò tïng, vºt thÅm v¡o, phò kiÎn
Accessory : Phò tïng, phò kiÎn ; Phò trì
Accessory arrangement plan : B¨n vÁ/ sç ½ã bâ trÏ cŸc phò tïng
Accessory layout plan : B¨n vÁ bâ trÏ/ l°p ½´t cŸc phò tïng
Accessory line : ‡õéng âng phò
Accident prevention : ‡Ë phÝng tai n−n
Accident signal means : Phõçng tiÎn tÏn hiÎu bŸo tai n−n
Accidental : Ng¹u nhiÅn, b¶t thõéng, vá û
Accidental escape : ThoŸt sú câ
Accommodation ladder : C·u thang phÝng ê, c·u thang khu vúc sinh ho−t
Accommodation space : PhÝng ê, khu vúc sinh ho−t
Accumulate, to : TÏch lñy, tÏch tò, ch¶t ½âng,...
Thuºt ngù kþ thuiºt ½Üng t¡u anh -viÎt
1
A class division : Khu vúc kÆt c¶u (châng chŸy) c¶p A
A.C generator : MŸy phŸt xoay chiËu
Abaft : PhÏa sau, phÏa ½uái t¡u
ABS (American Bureau of Shipping) : ‡¯ng kiÌm Mþ
Abjorb : H¶p thò, hît
Abient temperature : NhiÎt ½æ mái trõéng xung quanh
Abnormal : KhŸc thõéng, b¶t thõéng
Abnormality : (Sú) khŸc thõéng/ ngo−i lÎ
Above-mentioned : ‡¬ nÅu ê trÅn, ½¬ nÜi ê trÅn
Abrasion : (Sú) m¡i mÝn, chå bÙ mÝn, tÏnh mÝn
Abrasion resistance : (Sú) chÙu m¡i mÝn, tÏnh châng mÝn
Abrasion test : Thø ½æ m¡i mÝn
Abrupt change : (Sú) thay ½äi ½æt ngæt
Abscissa : Ho¡nh ½æ
~ of centre gravity : Ho¡nh ½æ tràng tµm t¡u
~ of centre of waterline : Ho¡nh ½æ tràng tµm diÎn tÏch ½õéng nõèc
Absence : (Sú) v°ng m´t, (sú) thiÆu
Absolute equilibrium pressure of saturated vapour : Ÿp su¶t cµn b±ng tuyÎt ½âi cða
hçi b¬o hÝa
Absolute pressure : Ÿp su¶t tuyÎt ½âi
Absolute temperature : NhiÎt ½æ tuyÎt ½âi
Absolute vapour pressure : Ÿp su¶t hçi tuyÎt ½âi
Absorbab heat energy : N¯ng lõìng nhiÎt h¶p t
Absorbed energy : N¯ng lõìng h¶p thò
Absorption : (Sú) h¶p thò
Acceleration : Gia tâc, (sú) t¯ng tâc
Acceleration of gravity : Gia tâc tràng trõéng
Accelerator : mŸy gia tâc (cŸc h−t tÏch ½iÎn), ch¶t xîc tŸc
Acceptable : Ch¶p nhºn ½õìc, cÜ thÌ ch¶p nhºn ½õìc
Acceptance inspection : (Sú) kiÌm tra ½Ì ch¶p nhºn
Access : (Sú) tiÆp cºn/truy cºp; Lâi ½i v¡o, lâi ½i tèi
Access door : N°p (lå) quan sŸt
Access ladder : C·u thang lÅn xuâng
Access ladder : Thang leo v¡o, thang d¹n tèi
Access manhole : Lå ngõéi chui v¡o
Access means : Phõçng tiÎn tiÆp cºn, phõçng tiÎn d¹n tèi
từ điển dành cho đóng tàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ điển dành cho đóng tàu - Người đăng: cafesuacodon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
291 Vietnamese
từ điển dành cho đóng tàu 9 10 161