Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển dùng cho máy CNC

Được đăng lên bởi sparrow
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
general terms
Cutting
Cutting tool
Workpiece
Work surface
Machined surface
Transient surface
Allowance for machining
Chip

kh¸i niÖm chung
Sù c¾t gät
Dông cô c¾t
Chi tiÕt gia c«ng
BÒ mÆt gia c«ng
BÒ mÆt ®· ®−îc gia c«ng
BÒ mÆt chuyÓn tiÕp
Dung sai cho phÐp ®Ó gia c«ng
Phoi

Feed per minute
S ( mm/m)
Intermittent feed
Feed per double stroke
Depth of cut
Back engagement

Free cutting

Sù c¾t tù do

Underformed chip thickness

Restrained cutting

Sù c¾t giíi h¹n

Underformed chip Width

Cutting edge

L−ìi c¾t

Main Cutting edge
Minor Cutting edge
Nose
Corner
Face
Flank
Cutting conditions
Primary motion
Cutting motion
Cutting speed ( V {m/min})
Feed motion
Feed
Continous feed

L−ìi c¾t chÝnh
L−ìi c¾t phô
Mòi dao
§Çu l−ìi
MÆt tr−íc
MÆt sau
ChÕ ®é c¾t
ChuyÓn ®éng c¾t
ChuyÓn ®éng c¾t
Tèc ®é c¾t
ChuyÓn ®éng ¨n dao
¨n dao
¨n dao liªn tôc

Feed per tooth
S−z (mm/ tooth )

Cross-sectional area of uncut
chip ( F= a*b)
Base
Tool cuttng edge plane
Cutting edge orthogonal plane
Tool angles
Tool rake (γ)
Tool clearance ( α)
Wedge angle ( β)
Angle of cutting ( δ)
Tool cutting edge angle( ϕ)
Nose angle
Corner angle
Nose radius ( R)
Corner radius ( R)

¨n dao / r¨ng
¨n dao / phót
¨n dao gi¸n ®o¹n (hμnh tr×nh ®¬n)
¨n dao/ hμnh tr×nh kÐp
ChiÒu s©u c¾t
ChiÒu s©u c¾t
ChiÒu dμy phoi kh«ng biÕn d¹ng
(a)
ChiÒu réng phoi kh«ng biÕn d¹ng
(b)
TiÕt diÖn ngang cña phoi
MÆt c¬ së
MÆt ph¼ng c¾t cña dao
MÆt ph¼ng chÐo cña l−ìi c¾t
C¸c gãc ®é cña dao
Gãc tr−íc ( gãc tho¸t phoi) (γ)
Gãc sau ( α)
Gãc s¾c ,gãc chªm ( β)
Gãc c¾t ( δ)
Gãc l−ìi c¾t( ϕ)
Gãc mòi dao
Gãc ®Ønh
B¸n kÝnh ®Ønh (R)
B¸n kÝnh ®Ønh (R)

Longitudinal feed
Cross- feed
Feed per revolution
{ S( mm/ rev)}

¨n dao däc
¨n dao ngang
¨n dao vßng

Cutting edge radius (r)

B¸n kÝnh l−ìi c¾t (r)

Positive rake

Gãc nghiªng d−¬ng

Negative rake

Gãc nghiªng ©m (-λ)

(+λ)

Tool cutting edge inclination
Chip contraction
Continuous chip
Discontinuous shearing segment
chip
g
segment chip

§é nghiªng cña l−ìi c¾t (λ)
Sù co phoi
Phoi liªn tôc

Diamond pin
Clamping
Clamp

Chèt tr¸m ( chèt h×nh thoi)
Sù kÑp chÆt
KÑp chÆt

Phoi vßng kh«ng liªn tôc

Clamping device

Dông cô, ®å g¸ kÑp

Phoi vßng g·y

Screw clamp

KÑp b»ng vÝt

Built-up edge

MÐp cuén

Slotted washer

Vßng ®Öm cã r·nh

Coolant

Sù t−íi nguéi

Swinging clamp

KÑp l¾c

Cuttingg force

Lùc
ù c¾t

Strap
p clamp
p

KÑp
Ñp kiÓu vßng
g

Tangential component of
cutting force ( Pz)

Thμnh phÇn tiÕp tuyÕn ( Pz) cña
lùc c¾t
Thμnh phÇn däc trôc ( Px) cña lùc
c¾t
Thμnh phÇ...
http://codientu.org
general terms kh¸i niÖm chung
Cutting
Sù c¾t gät
Feed per tooth
Cutting tool
Dông cô c¾t
S
z
(mm/ tooth )
Workpiece
Chi tiÕt gia c«ng
Feed per minute
Work surface
BÒ mÆt gia c«ng S ( mm/m)
Machined surface
BÒ mÆt ®· ®îc gia c«ng
Intermittent feed
¨n dao gi¸n ®o¹n (hμnh tr×nh ®¬n)
Transient surface
BÒ mÆt chuyÓn tiÕp
Feed per double stroke
¨n dao/ hμnh tr×nh kÐp
Allowance for machining
Dung sai cho phÐp ®Ó gia c«ng
Depth of cut
ChiÒu s©u c¾t
Chip
Phoi
Back engagement
ChiÒu s©u c¾t
Free cutting
Sù c¾t tù do
Underformed chip thickness
ChiÒu dμy phoi kh«ng biÕn d¹ng
(a)
ChiÒu réng phoi kh«ng biÕn d¹ng
¨n dao / phót
¨n dao / r¨ng
Restrained cutting
Sù c¾t giíi h¹n
Underformed chip Width
ChiÒu
réng
phoi
kh«ng
biÕn
d¹ng
(b)
Cutting edge
Lìi c¾t
Cross-sectional area of uncut
chip ( F= a*b)
TiÕt diÖn ngang cña phoi
Main Cutting edge
Lìi c¾t chÝnh
Base
MÆt c¬ së
Minor Cutting edge
Lìi c¾t phô
Tool cuttng edge plane
MÆt ph¼ng c¾t cña dao
Nose
Mòi dao
Cutting edge orthogonal plane
MÆt ph¼ng chÐo cña lìi c¾t
Corner
§Çu lìi
Tool angles
C¸c gãc ®é cña dao
Face
MÆt tríc
Tool rake (γ)
Gãc tríc ( gãc tho¸t phoi) (γ)
Flank
MÆt sau
Tool clearance ( α)
Gãc sau ( α)
Cutting conditions
ChÕ ®é c¾t
Wedge angle ( β)
Gãc s¾c ,gãc chªm ( β)
Primary motion
ChuyÓn ®éng c¾t
Angle of cutting ( δ)
Gãc c¾t ( δ)
Cutting motion
ChuyÓn ®éng c¾t
Tool cutting edge angle( ϕ)
Gãc lìi c¾t( ϕ)
Cutting speed ( V {m/min})
Tèc ®é c¾t
Nose angle
Gãc mòi dao
Feed motion
ChuyÓn ®éng ¨n dao
Corner angle
Gãc ®Ønh
Feed
¨n dao
Nose radius ( R)
B¸n kÝnh ®Ønh (R)
Continous feed
¨n dao liªn tôc
Corner radius ( R)
B¸n kÝnh ®Ønh (R)
Từ điển dùng cho máy CNC - Trang 2
Từ điển dùng cho máy CNC - Người đăng: sparrow
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Từ điển dùng cho máy CNC 9 10 522