Ktl-icon-tai-lieu

Tự động hóa QTSX1

Được đăng lên bởi Bùi Văn Tưởng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 15.Phân biệt hai loại kiểm tra tự động: kiểm tra chủ động (kiểm tra tích cực) và
kiểm tra thụ động.
+ Kiểm tra thụ động:
- Thực hiện sau gia công để xác định các kích thước của chi tiết
- Không có khả năng tham gia vào quá trình điều chỉnh lại các sai lệch của hệ thống.
- Phát hiện và phân loại. Phân loại các kích thước ra thành chính phẩm và phế phẩm. Xác
định các phế phẩm có thể sửa chữa hoặc không thể sửa chữa. Phân loại chi tiết thành từng
nhóm theo kích thước
+ Kiểm tra chủ động
- Thực hiện ngay trong gia công để xác định kích thước trong trong gia công hoặc vị trí
của cơ cấu chấp hành của máy hoặc dụng cụ cắt
- Có khả năng tự động hiệu chỉnh lại quá trình công nghệ nhằm đảm bảo độ chính xác
yêu cầu.
- Có khả năng dự báo khả năng xảy ra phế phẩm
- Cho biết trạng thái hiện thời của đối tượng
Các thiết bị kiểm tra tự động được cấu tạo gồm những cơ cấu chính sau đây:
Cơ cấu gá đặt và tháo chi tiết: Trong một số thiết bị kiểm tra các cơ cấu này thực hiện
luôn vai trò của cơ cấu kẹp chặt.
Cơ cấu kẹp chặt: Cơ cấu kẹp chặt có thể là cơ khí, hơi ép, dầu ép, điện từ...
Cơ cấu vận chuyển: Cơ cấu này được dùng để di chuyển chi tiết cần kiểm tra, nó có thể
thực hiện di chuyển gián đoạn và liên tục, di chuyển tự do và cưỡng bức.
Cơ cấu hãm: Cơ cấu này được dùng để xác định vị trí của đầu đo.
Cơ cấu định vị chi tiết trên vị trí kiểm tra: Định vị chi tiết có thể thực hiện bằng hai con
lăn, bằng hai lỗ tâm, bằng lỗ...
Cơ cấu đo (đat-tric): Cơ cấu này cần có độ chính xác, độ ổn định và năng suất cao
Cơ cấu lưu giữ và hiển thị tín hiệu đo
* Một thiết bị kiểm tra tự động gồm các bộ phận:
- Đầu đo (có tên kỹ thuật là đatric hoặc sensor) có nhiệm vụ xác định các thông số công
nghệ và chuyển đổi nó thành tín hiệu ở dạng cần thiết để điều khiển.
- Mạch khuếch đại tín hiệu đo
- Các thiết bị so sánh
- Cơ cấu đóng ngắt
Ngoài ra còn có các bộ phận khác như thân, bệ.
* Các đầu đo được chia ra làm 3 loại như sau:
- Loại không có thang chia: Loại đầu đo này chỉ xác định được các thông số công nghệ
giới hạn mà không có chỉ số cụ thể. Đó là các dưỡng. Đầu đo tiếp xúc điện không có
thang chia
- Loại có thang chia: loại đầu đo này cho phép xác định độ lớn của thông số công nghệ.
Đó là các đầu đo cơ khí như tay đòn, lò xo, tay đòn – bánh răng...
- Loại đầu đo tổ hợp: loại đầu đo này kết hợp khả năng của hai loại đầu đo trên.
* Các đatric thường dùng trong các thiết bị kiểm tra tự động là: Đatric cơ khí, đatric tiếp
xúc điện, đatric cảm ứng, đatric quang điện, đatric khí nén...

Câ...
Câu 15.Phân bit hai loi kim tra t động: kim tra ch động (kim tra tích cc) và
kim tra th động.
+ Kim tra th động:
- Thc hiện sau gia công để xác định các kích thước ca chi tiết
- Không có kh năng tham gia vào quá trình điu chnh li các sai lch ca h thng.
- Phát hin và phân loi. Phân loại các kích thưc ra thành chính phm và phế phm. Xác
định các phế phm có th sa cha hoc không th sa cha. Phân loi chi tiết thành tng
nhóm theo kích thước
+ Kim tra ch động
- Thc hin ngay trong gia công để xác định kích thước trong trong gia công hoc v trí
của cơ cấu chp hành ca máy hoc dng c ct
- Có kh năng tự động hiu chnh li quá trình công ngh nhm đảm bảo độ chính xác
yêu cu.
- Có kh năng dự báo kh năng xảy ra phế phm
- Cho biết trng thái hin thi của đối tưng
Các thiết b kim tra t động được cu to gm những cơ cấu chính sau đây:
Cơ cấu gá đặt và tháo chi tiết: Trong mt s thiết b kim tra các cơ cấu này thc hin
luôn vai trò của cơ cấu kp cht.
Cơ cấu kp cht: Cơ cu kp cht có th là cơ khí, hơi ép, dầu ép, điện t...
Cơ cấu vn chuyn: Cơ cấu này được dùng để di chuyn chi tiết cn kim tra, nó có th
thc hin di chuyển gián đoạn và liên tc, di chuyn t do và cưỡng bc.
Cơ cấu hãm: Cơ cấu này được dùng để xác định v trí của đầu đo.
Cơ cấu định v chi tiết trên v trí kim tra: Định v chi tiết có th thc hin bng hai con
lăn, bằng hai l tâm, bng l...
Cơ cấu đo (đat-tric): Cơ cấu này cần có độ chính xác, độ ổn định và năng suất cao
Cơ cấu lưu giữ hin th tín hiệu đo
* Mt thiết b kim tra t động gm các b phn:
- Đầu đo (có tên k thuật là đatric hoặc sensor) có nhim v xác định các thông s công
ngh và chuyn đổi nó thành tín hiu dng cn thiết để điều khin.
- Mch khuếch đi tín hiệu đo
- Các thiết b so sánh
- Cơ cấu đóng ngắt
Ngoài ra còn có các b phận khác như thân, b.
* Các đầu đo được chia ra làm 3 loại như sau:
- Loi không có thang chia: Loại đầu đo này chỉ xác định được các thông s công ngh
gii hn mà không có ch s c th. Đó là các dưỡng. Đầu đo tiếp xúc điện không có
thang chia
- Loi có thang chia: loại đầu đo này cho phép xác định độ ln ca thông s công ngh.
Đó là các đầu đo cơ khí như tay đòn, lò xo, tay đòn – nh răng...
- Loại đầu đo tổ hp: loại đầu đo này kết hp kh năng của hai loại đầu đo trên.
* Các đatric thường dùng trong các thiết b kim tra t đng là: Đatric cơ khí, đatric tiếp
xúc điện, đatric cm ứng, đatric quang điện, đatric khí nén...
Tự động hóa QTSX1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự động hóa QTSX1 - Người đăng: Bùi Văn Tưởng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tự động hóa QTSX1 9 10 125