Ktl-icon-tai-lieu

Tự động hóa quá trình sản xuấtNguyễn Trọng Bản, Dương Quốc DũngHọc viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 942 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n chÕ t¹o m¸y - khoa c¬ khÝ
nguyÔn träng b¶n - D−¬ng Quèc Dòng

Gi¸o tr×nh
Tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
(Sö dông cho ®µo t¹o ®¹i häc chuyªn ngµnh
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o vò khÝ)

Hµ néi - 2008

Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n chÕ t¹o m¸y - khoa c¬ khÝ
nguyÔn träng b¶n - D−¬ng Quèc Dòng

Gi¸o tr×nh
Tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
(Sö dông cho ®µo t¹o ®¹i häc chuyªn ngµnh
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o vò khÝ)

Hµ néi - 2008

Môc lôc
Môc lôc .................................................................................................................. 3
Lêi nãi ®Çu............................................................................................................. 6
Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña tù ®éng ho¸ ...................... 9
1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghÜa c¬ b¶n....................................................... 9
1.2. §iÒu kiÖn kinh tÕ-kü thuËt cña CKH vµ T§H ........................................... 12
1.3. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña T§H ............................................................. 15
1.4. C¸c nhiÖm vô tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ........................................... 22
1.4.1. N¨ng suÊt cña c¸c hÖ thèng T§H ......................................................22
1.4.2. C¸c nhiÖm vô c¬ b¶n cña T§H ..........................................................26
1.5. C¸c nguyªn t¾c øng dông T§H qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ................................... 28
1.5.1. Nguyªn t¾c cã môc ®Ých vµ kÕt qu¶ cô thÓ ........................................29
1.5.2. Nguyªn t¾c toµn diÖn .........................................................................29
1.5.3. Nguyªn t¾c cã nhu cÇu.......................................................................30
1.5.4. Nguyªn t¾c hîp ®iÒu kiÖn ..................................................................30
1.6. C«ng nghÖ lµ c¬ së cña tù ®éng ho¸.......................................................... 30
1.6.1. §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt tù ®éng ho¸.........30
1.6.2. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn c¬ b¶n cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ..................39
1.6.3. Mèi quan hÖ gi÷a c«ng nghÖ vµ tù ®éng ho¸ .....................................42
1.6.4. C¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ .................45
Ch−¬ng 2: C¸c thiÕt bÞ c¬ b¶n cña hÖ thèng tù ®éng ................. 49
2.1. C¶m biÕn ...........................................................................................
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n chÕ t¹o m¸y - khoa c¬ khÝ
nguyÔn träng b¶n - D−¬ng Quèc Dòng
Gi¸o tr×nh
Tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
(Sö dông cho ®µo t¹o ®¹i häc chuyªn ngµnh
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o vò khÝ)
Hµ néi - 2008
Tự động hóa quá trình sản xuấtNguyễn Trọng Bản, Dương Quốc DũngHọc viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự động hóa quá trình sản xuấtNguyễn Trọng Bản, Dương Quốc DũngHọc viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
Tự động hóa quá trình sản xuấtNguyễn Trọng Bản, Dương Quốc DũngHọc viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 116