Ktl-icon-tai-lieu

Tự động hóa sản xuất Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 185 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n chÕ t¹o m¸y - khoa c¬ khÝ
nguyÔn träng b¶n - D−¬ng Quèc Dòng

Gi¸o tr×nh
Tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt
(Sö dông cho ®µo t¹o ®¹i häc chuyªn ngµnh
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o vò khÝ)

Hµ néi - 2008

Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n chÕ t¹o m¸y - khoa c¬ khÝ
nguyÔn träng b¶n - D−¬ng Quèc Dòng

Gi¸o tr×nh
Tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt
(Sö dông cho ®µo t¹o ®¹i häc chuyªn ngµnh
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o vò khÝ)

Hµ néi - 2008

Môc lôc

Môc lôc................................................................................................................. 3
Lêi nãi ®Çu........................................................................................................... 6
Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña tù ®éng ho¸.......................9
Nh÷ng kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghÜa c¬ b¶n........................................................ 9
§iÒu kiÖn kinh tÕ-kü thuËt cña CKH vµ T§H................................................ 12
C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña T§H.................................................................. 15
C¸c nhiÖm vô tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt............................................. 22
N¨ng suÊt cña c¸c hÖ thèng T§H.......................................................... 22
C¸c nhiÖm vô c¬ b¶n cña T§H............................................................. 26
C¸c nguyªn t¾c øng dông T§H qu¸ tr×nh s¶n xuÊt......................................... 28
Nguyªn t¾c cã môc ®Ých vµ kÕt qu¶ cô thÓ.............................................. 29
Nguyªn t¾c toµn diÖn.............................................................................. 29
Nguyªn t¾c cã nhu cÇu.......................................................................... 30
Nguyªn t¾c hîp ®iÒu kiÖn..................................................................... 30
C«ng nghÖ lµ c¬ së cña tù ®éng ho¸............................................................... 30
§Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt tù ®éng ho¸.............30
Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn c¬ b¶n cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i......................39
Mèi quan hÖ gi÷a c«ng nghÖ vµ tù ®éng ho¸......................................... 42
C¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tù ®éng ho¸.....................45
Ch−¬ng 2: C¸c thiÕt bÞ c¬ b¶n cña hÖ thèng tù ®éng..............49
C¶m biÕn.................................................................................................... 50
Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn............
Häc
viÖn kü thuËt qu©n
Bé m«n chÕ t¹o m¸y - khoa c¬ khÝ
nguyÔn träng b¶n - D−¬ng Quèc Dòng
Gi¸o tr×nh
Tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt
(Sö dông cho ®µo t¹o ®¹i häc chuyªn ngµnh
c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o vò khÝ)
Hµ néi - 2008
Tự động hóa sản xuất Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự động hóa sản xuất Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
185 Vietnamese
Tự động hóa sản xuất Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 773