Ktl-icon-tai-lieu

tự động hóa tích hợp máy tính

Được đăng lên bởi Tạ Đạt
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................ 1
MỞ ĐẦU.......................................................................................................... 3
Chương 1. Các khái niệm chung về tự động hóa tích hợp máy tính ...................... 4
1. Hệ thống sản xuất ....................................................................................... 4
1.1. Khái niệm và cấu trúc của hệ thống sản xuất. ............................................ 4
1.2. Hệ thống trợ giúp sản xuất ....................................................................... 5
1.2.1. Chức năng kinh doanh .......................................................................... 5
1.2.2. Thiết kế sản phẩm ................................................................................. 6
1.2.3. Lập kế hoạch sản xuất ........................................................................... 6
1.2.4. Quản lý và điều khiển sản xuất .............................................................. 8
1.2.5. Phân loại các hệ thống sản xuất ............................................................. 8
1.2.6. Phân loại hệ thống sản xuất tự động..................................................... 10
2. Hệ thống sản xuất tự động hóa tích hợp máy tính CIM............................... 13
3. Nguyên nhân phải tự động hóa ................................................................. 14
4. Các ý kiến chống lại tự động hóa .............................................................. 16
5. Các ý kiến ủng hộ tự động hóa .................................................................. 16
6. Các nguyên tắc tự động hóa ...................................................................... 17
Chương II. Nhóm công nghệ GT...................................................................... 19
2.1. Lịch sử phát triển. .................................................................................. 20
2.2. Khái niệm nhóm công nghệ GT.............................................................. 21
2.3. Nhóm chi tiết......................................................................................... 21
2.4. Phân loại và mã hóa chi tiết.................................................................... 25
2.4.1. Cấu trúc phân cấp ............................................................................... 26

2.4.2. Cấu trúc tuần tự ..............................................................................
MC LC
MC LC........................................................................................................ 1
M ĐU.......................................................................................................... 3
Chương 1. Các ki nim chung v t đng hóa ch hp máy nh ...................... 4
1. H thng sn xut ....................................................................................... 4
1.1. Khái nim và cu tc ca h thng sn xut. ............................................ 4
1.2. H thng tr giúp sn xut ....................................................................... 5
1.2.1. Chứcng kinh doanh .......................................................................... 5
1.2.2. Thiết kế sn phm ................................................................................. 6
1.2.3. Lp kế hoch sn xut ........................................................................... 6
1.2.4. Quản lý và điu khin sn xut .............................................................. 8
1.2.5. Phân loi các h thng sn xut ............................................................. 8
1.2.6. Phân loi h thng sn xut t đng..................................................... 10
2. H thng sn xut t đng hóa ch hp máy nh CIM ............................... 13
3. Nguyên nhân phi t đng hóa ................................................................. 14
4. Các ý kiến chng li t đng hóa .............................................................. 16
5. Các ý kiến ng h t đng hóa .................................................................. 16
6. Các nguyên tc t động hóa ...................................................................... 17
Chương II. Nhóm công ngh GT...................................................................... 19
2.1. Lch s phát trin. .................................................................................. 20
2.2. Khái nim nhóm công ngh GT.............................................................. 21
2.3. Nhóm chi tiết......................................................................................... 21
2.4. Phân loi và mã hóa chi tiết.................................................................... 25
2.4.1. Cu trúc phân cp ............................................................................... 26
tự động hóa tích hợp máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tự động hóa tích hợp máy tính - Người đăng: Tạ Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
tự động hóa tích hợp máy tính 9 10 202