Ktl-icon-tai-lieu

tự động hóa

Được đăng lên bởi dungvobtp
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
HỆ THỐNG TỰĐỘNG HOÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

I. KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.5
1. Khảo sát và đánh giá trình độ công nghệ xử lý nước thải .......................5
2. Khả năng áp dụng tựđộng hoá xử lý nước thải nhà máy bia..................9
II.NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TỰĐỘNG HOÁ XỬ LÝ NƯỚC
THẢI.......................................................................................................10
1. Mục đích áp dụng tựđộng hoá xử lý nước thải.....................................10
2. Yêu cầu và cơ sở xây dựng hệ thống tựđộng hoá ...............................10
3. Thiết kế các chức năng hệ thống tựđộng hoá xử lý nước thải .............12
4. Lưu đồ hoạt động của hệ thống tựđộng hoá xử lý nước thải ...............19
5. Lựa chọn công nghệ và thiết kế mô hình hệ thống tựđộng hoá ........... 30
6. Giới thiệu các thiết bị chính trong hệ thống tựđộng hoá.......................35
7. Thiết kế phần mềm SCADA (Superviser Control And Data Aquisision) cho hệthống TĐH
.................................................................................................42
III.PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TỰĐỘNG HOÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI51
1. Tính ưu việt của tựđộng hoá về mặt kinh tế - kỹ thuật..........................51
2. Các chỉ số về hiệu quả kinh tế của tựđộng hoá....................................51
IV.PHỤ LỤC...............................................................................................55
1. Sơđồ hệ thống điện - tựđộng hoá........................................................55
2. Mã chương trình điều khiển trên PLC....................................................55
V.TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ SỬ DỤNG..................................................65

Quy định các từ viết tắt trong tài liệu
Từ viết tắt
XLNT
HTXLNT
HTTĐH
ĐK
CB
BĐ
SC
P
DP
SP
D
M
B
FL
LV
FI

Viết đầy đủ
Xử lý nước thải
Hệ thống xử lý nước thải
Hệ thống tựđộng hoá
Điều khiển
Cảnh báo
Báo động
Sự cố
Pump (bơm)
Dosing Pump (bơm định lượng)
Sludge Pump (bơm bùn)
Decanter (máy ép bùn)
Motor
Blower (máy thổi khí)
Flow (lưu lượng)
Level (mức nước)
Frequency Inverter (Biến tần)

TỔNG QUAN VỀ TỰĐỘNG HOÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN THẾ GIỚI
Cùng với sự phát triển của sản xuất công nghiệp, xử lý nước thải công nghiệp đang là vấn đề vô
cùng quan trọng, bảo đảm cho sự trong sạch môi trường sống đồng thời góp phần vào sự phát triển
bền vững của nền kinh tế mọi quốc gia trên thế giới. Tại nhiều nước có nền công nghiệp phát triển
cao như Nhật, Mỹ, Anh, Pháp,... các hệ thống xử lý nư...
MC LC
H THNG TỰĐỘNG HOÁ X LÝ NƯỚC THI
I. KHO SÁT, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ H THNG X LÝ NƯỚC THI.5
1. Kho sát và đánh giá trình độ công ngh x lý nước thi .......................5
2. Kh năng áp dng tựđộng hoá x lý nước thi nhà máy bia..................9
II.NGHIÊN CU ÁP DNG CÔNG NGH TỰĐỘNG HOÁ X LÝ NƯỚC
THI.......................................................................................................10
1. Mc đích áp dng tựđộng hoá x lý nước thi.....................................10
2. Yêu cu và cơ s xây dng h thng tựđộng hoá ...............................10
3. Thiết kế các chc năng h thng tựđộng hoá x lý nước thi .............12
4. Lưu đồ hot động ca h thng tựđộng hoá x lý nước thi ...............19
5. La chn công ngh và thiết kế mô hình h thng tựđộng hoá ........... 30
6. Gii thiu các thiết b chính trong h thng tựđộng hoá.......................35
7. Thiết kế phn mm SCADA (Superviser Control And Data Aquisision) cho hthng TĐH
.................................................................................................42
III.PHÂN TÍCH HIU QU ÁP DNG TỰĐỘNG HOÁ X LÝ NƯỚC THI51
1. Tính ưu vit ca tựđộng hoá v mt kinh tế - k thut..........................51
2. Các ch s v hiu qu kinh tế ca tựđộng hoá....................................51
IV.PH LC...............................................................................................55
1. Sơđồ h thng đin - tựđộng hoá........................................................55
2. Mã chương trình điu khin trên PLC....................................................55
V.TÀI LIU THAM KHO VÀ S DNG..................................................65
tự động hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tự động hóa - Người đăng: dungvobtp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
tự động hóa 9 10 447