Ktl-icon-tai-lieu

tự học PLC

Được đăng lên bởi Bùi Quang Tuyến
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PLC là thiết bị phổ biến trong công nghiệp
[ ]
1
Híng dÉn tù häc PLC CPM1 qua h×nh ¶nh
Ch¬ng 1:
Giíi thiÖu chung bé CPM1 Training Kit
!
!!
!
Bé CPM1 dµnh cho viÖc ®µo t¹o thö nghiÖm - CPM1 Training Kit
1.1 Bé CPM1 chuÈn
(Bé híng dÉn tù häc CPM1 trong phßng t nghiÖm)
Lµ bé PLC cã thªm c¸c kho¸
chuyÓn m¹ch m« pháng ®Çu vµo
vµ c¸c ®Ìn hiÓn thÞ ®Çu ra, cã
khung g¸ vµ kÌm theo s¸ch
híng dÉn vµ phÇn mÒm
1.2 Bé CPM1 thu gän
(Bé híng dÉn tù häc CPM1 x¸ch tay - CPM1 Laptop
Training Kit)
Còng cã thªm c¸c c«ng t¾c ®Çu
vµo nh trªn nhng bé PLC nhá
gän h¬n, kh«ng cã khung g¸, ®Ìn
chØ thÞ ®Çu ra lµ ®Ìn n»m chØ thÞ
cña PLC.
M«®en PLC dïng cho bé thö nghiÖm lµ lo¹i CPM1-20CDR-A cã 20 ®Çu vµo ra,
trong ®ã 12 ®Çu vµo 24V mét chiÒu, vµ 8 ®Çu ra tiÕp ®iÓm r¬le.
tự học PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tự học PLC - Người đăng: Bùi Quang Tuyến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
tự học PLC 9 10 452