Ktl-icon-tai-lieu

Từ Vựng Anh Văn Chuyên Ngành CNTT

Được đăng lên bởi le-trung-ut-1101832
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lesson 1: Terms Related To Computers
STT
1

Term of Computer
Accumulator

2

Adaptor board

3
4
5
6
7
8
9

address bus
Address register
Advanced
Macintosh
Application
Appropriate
Arithmetic
Arithmetic Logic Unit
(ALU)
Backing storage
Board
Cable
Channel
Circuit
Circuit board
Clock
Command
command-based
operating system
Conductive channel
Connect
control bus
control register
Control Unit

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CPU
Data bus
Database
Detail
Device
DR/DOS
Electronic circuit
Exist
Endorsement
Fail
Firmware
Format

Meaning
Thanh ghi, Bộ cộng tích luỹ
Bộ điều hợp (Board mạch được tích hợp trên main).Những
bộ diièu hợp phổ biến với máy tính cá nhân gồm các bộ diều
hợp hiênt htị ra các tín hiệu Video,sound,….
bus địa chỉ (bus là kênh điện tử nội bộ dẫn từ vi xử lý đến
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên )
Thanh ghi địa chỉ
Cao cấp
Hệ điều hành Macintosh của công ty máy tính Apple
chương trình ứng dụng
Thích hợp
số học
Đơn vị (khối) tính toán số học và logic
Bộ nhớ lưu trữ thứ cấp (=secondary storage)
Bảng mạch (Mainboard là bản mạch chính trong PC )
cáp
kênh
mạch điện tử
Bảng mạch, board mạch
Đồng hồ ( Đồng hồ xung nhịp trong bộ xử lý CPU)
Lệnh
Hệ điều hành (tương tác dựa trên) dòng lệnh (khác với HĐH
đồ họa)
Kênh truyền dẫn
Kết nối
bus điều khiển
thanh ghi điều khiển
Bộ phận điều khiển
Central Processing Unit (đơn vị xử lý trung tâm) là bộ xử lý
trung tâm của máy tính có thể xem là bộ não của máy tính.
Bus dữ liệu, đường truyền của dữ liệu.
Cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu
Chi tiết
thiết bị, dụng cụ
hệ điều hành DR/DOS của công ty Digital Research
Mạch điện tử
Tồn tại
Sự hậu thuẩn
Thất bại
phần mềm hệ thống nằm trong bộ nhớ chỉ đọc (ROM)
Định dạng

37
38
39
40
41
42
43

Function
Function register
Games
Graphical interface
Graphical user interface
(GUI)
Hardware
Help

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

IBM
Icon
Important
Input / Output Device
Input / Output Port
Internal memory
Item
Joystick
Keystroke
Mainframe
memory chip
Menu
Microprocessor
Microchip technology

58

Microprocessor chip

59
60

Modem
Mouse

61
62
63

MS/DOS
Network
Networking
Network Interface Card
(NIC)
Note
Operating System (OS)
Perform
Personal Computer (PC)
Point
Position
Processor speed

64
65
66
67
68
69
70
71
72

Random Access
Memory (RAM)

(n) Hàm, Chức năng (v) hoạt động
Thanh ghi chức năng
trò chơi
Giao diện đồ hoạ
Giao diện người dùng đồ họa
Phần cứng ( Màn hình, chuột, mainboard,cpu,ram,..)
Trợ giúp
Công ty sản xuất máy tính nổi ti...
Lesson 1: Terms Related To Computers
STT Term of Computer Meaning
1
Accumulator Thanh ghi, Bộ cộng tích luỹ
2 Adaptor board
Bộ điều hợp (Board mạch được tích hợp trên main).Những
bộ diièu hợp phổ biến với máy tính cá nhân gồm các bộ diều
hợp hiênt htị ra các tín hiệu Video,sound,….
3 address bus
bus địa chỉ (bus là kênh điện tử nội bộ dẫn từ vi xử lý đến
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên )
4 Address register Thanh ghi địa chỉ
5 Advanced Cao cấp
6 Macintosh Hệ điều hành Macintosh của công ty máy tính Apple
7 Application chương trình ứng dụng
8 Appropriate Thích hợp
9 Arithmetic số học
10
Arithmetic Logic Unit
(ALU) Đơn vị (khối) tính toán số học và logic
11 Backing storage Bộ nhớ lưu trữ thứ cấp (=secondary storage)
12 Board Bảng mạch (Mainboard là bản mạch chính trong PC )
13 Cable cáp
14 Channel kênh
15 Circuit mạch điện tử
16 Circuit board Bảng mạch, board mạch
17 Clock Đồng hồ ( Đồng hồ xung nhịp trong bộ xử lý CPU)
18 Command Lệnh
19
command-based
operating system
Hệ điều hành (tương tác dựa trên) dòng lệnh (khác với HĐH
đồ họa)
20 Conductive channel Kênh truyền dẫn
21 Connect Kết nối
22 control bus bus điều khiển
23 control register thanh ghi điều khiển
24 Control Unit Bộ phận điều khiển
25 CPU
Central Processing Unit (đơn vị xử lý trung tâm) là bộ xử lý
trung tâm của máy tính có thể xem là bộ não của máy tính.
26 Data bus Bus dữ liệu, đường truyền của dữ liệu.
27 Database Cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu
28 Detail Chi tiết
29 Device thiết bị, dụng cụ
30 DR/DOS hệ điều hành DR/DOS của công ty Digital Research
31 Electronic circuit Mạch điện tử
32 Exist Tồn tại
33 Endorsement Sự hậu thuẩn
34 Fail Thất bại
35 Firmware phần mềm hệ thống nằm trong bộ nhớ chỉ đọc (ROM)
36 Format Định dạng
Từ Vựng Anh Văn Chuyên Ngành CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ Vựng Anh Văn Chuyên Ngành CNTT - Người đăng: le-trung-ut-1101832
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Từ Vựng Anh Văn Chuyên Ngành CNTT 9 10 721