Ktl-icon-tai-lieu

Tuabin

Được đăng lên bởi Toto Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOAÙN TAÀNG TRUNG GIAN
1
XAÙC ÑÒNH KÍCH THÖÔÙC VAØ HIEÄU SUAÁT
TAÀNG TUABIN
4.1 NHÖÕNG YEÂU CAÀU CHÍNH KHI TÍNH TOAÙN TAÀNG
Thoâng thöôøng ngöôøi ta thieát laäp trình töï tính toaùn cuï theå cho:
Taàng ñieàu chænh. Taàng phaûn löïc caùnh ngaén.
Taàng xung löïc. Caùc taàng cuoái (loaïi FL caùnh daøi).
Caàn phaûi xaùc ñònh: kích thöôùc cuûa taàng, nh daùng profil daõy
oáng phun vaø caùnh ñoäng, keát caáu vaønh ñai caùnh, …. Ñoàng thôøi phaûi
ñaùnh giaù chính xaùc hieäu suaát cuûa noù.
Vieäc tính toaùn ñöôïc tieán haønh theo ñöôøng kính trung bình vôùi
nhöõng ñaïi löôïng thöôøng ñöôïc cho tröôùc laø:
- Löu löôïng vaø caùc thoâng soá cuûa hôi vaøo; höôùng vaøo.
- Soá voøng quay.
- Heä soá söû duïng toác ñoä vaøo vaø toác ñoä ra.
Moät soá ñaïi löôïng khaùc caàn choïn theo döï kieán sô boä:
Ñoä phaûn löïc. Ñoä phun hôi. Tæ soá toác ñoä.
4.2 TÍNH TOAÙN TAÀNG TRUNG GIAN
Taàng trung gian cuûa tuabin laøm vieäc theo nguyeân lyù XL hay FL.
Bieát tröôùc caùc ñaïi löôïng:
- Aùp suaát vaø nhieät ñoä hôi tröôùc taàng: p
o
, t
o
- Toác ñoä doøng hôi vaøo, c
o
- Aùp suaát sau taàng, p
2
hoaëc nhieät giaùng lyù thuyeát, h
o
- Löu löôïng hôi, G
- Soá voøng quay, n.
Tuabin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuabin - Người đăng: Toto Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tuabin 9 10 648