Ktl-icon-tai-lieu

TÚI KHÍ SRS

Được đăng lên bởi haidaioto
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 3 :

HEÄ THOÁNG DAÂY ÑAI AN TOAØN

3.1 Caùc Löïc Taùc Duïng Trong Söï Coá Va Chaïm.

Theo ñònh luaät ñaàu tieân cuûa Newton, moät ñoái töôïng chuyeån ñoäng seõ giöõ nguyeân toác ñoä vaø
höôùng chuyeån ñoäng tröø khi noù bò taùc ñoäng bôûi moät löïc khoâng caân baèng. Ñaây laø xu höôùng töï
nhieân cuûa caùc ñoái töôïng chuyeån ñoäng ñeå giöõ nguyeân chuyeån ñoäng cuûa chuùng. Taát caû caùc ñoái
töôïng ñeàu coù xu höôùng choáng laïi söï thay ñoåi tình traïng cuûa chuùng. Neáu khoâng coù moät löïc
khoâng caân baèng, moät ñoái töôïng trong chuyeån ñoäng seõ duy trì tính chaát chuyeån ñoäng. Ñieàu naøy
ñöôïc goïi laø ñònh luaät quaùn tính.
Ñònh luaät quaùn tính thaáy roõ nhaát laø kinh nghieäm khi ñi treân nhöõng chieác xe hôi. Trong thöïc teá,
xu höôùng caùc ñoái töôïng chuyeån ñoäng vaãn tieáp tuïc chuyeån ñoäng laø moät nguyeân nhaân phoå bieán
cuûa moät loaït caùc vuï tai naïn - cuûa caû hai qui moâ nhoû vaø lôùn. Haõy xem xeùt ví duï moät caùi thang
ñöôïc buoäc chaët vaøo ñaàu cuûa moät chieác xe taûi sôn.Khi xe di chuyeån treân ñöôøng, caùi thang di
chuyeån vôùi noù. Ñang buoäc chaët vôùi xe taûi, caùi thang seõ coù cuøng tính chaát chuyeån ñoäng nhö xe
taûi.
Khi xe taûi taêng toác, caùi thang taêng toác vôùi noù; khi xe taûi caùc khoâng taêng toác,thang cuõng khoâng
taêng toác, vaø khi xe taûi duy trì moät toác ñoä khoâng ñoåi, caùi thang cuõng duy trì moät toác ñoä khoâng
ñoåi nhö vaäy. Nhöng nhöõng gì seõ xaûy ra neáu thang ñaõ ñöôïc nôùi loûng treân xe taûi theo caùch nhö
vaäy noù ñaõ ñöôïc töï do tröôït doïc theo phía treân cuûa xe taûi khoâng? Hoaëc nhöõng gì seõ xaûy ra neáu

caùc quai buoäc xaáu ñi theo thôøi gian vaø cuoái cuøng bò ñöùt, do ñoù cho pheùp caùi thang tröôït doïc
treân noùc cuûa xe taûi khoâng?
Giaû söû moät trong nhöõng giaû thieát treân ñaõ xaûy ra, caùi thang khoâng coøn coù cuøng tính chaát
chuyeån ñoäng nhö xe taûi. Söï hieän dieän cuûa caùc daây ñeo ñaûm baûo raèng caùc löïc caàn thieát cho söï
taêng toác vaø khoâng taêng toác chuyeån ñoäng seõ toàn taïi. Tuy vaäy, moät khi daây ñeo khoâng coøn toàn
taïi ñeå giöõ caùi thang, thang coù nhieàu khaû naêng duy trì tính chaát chuyeån ñoäng
Neáu xe taûi döøng quaù ñoät ngoät vaø daây buoäc khoâng theå giöõ noåi, sau ñoù caùi thang seõ bò lao veà
phía tröôùc. Giaû söû löïc ma saùt giöõa thang vaø xe khoáng ñaùng keå, thang seõ tröôït ra khoûi ñaàu xe
taûi vaø lao maïnh vaøo khoâng khí. Moät khi noù rôøi noùc xe taûi, noù trôû thaønh moät vaät phoùng vaø tieáp
tuïc phoùng ñi gio...
Phần 3 : HEÄ THOÁNG DAÂY ÑAI AN TOAØN
3.1 Caùc Löïc Taùc Duïng Trong Söï Coá Va Chaïm.
Theo ñònh luaät ñaàu tieân cuûa Newton, moät ñoái töôïng chuyeån ñoäng seõ giöõ nguyeân toác ñoä vaø
höôùng chuyeån ñoäng tröø khi noù taùc ñoäng bôûi moät löïc khoâng caân baèng. Ñaây laø xu höôùng töï
nhieân cuûa caùc ñoái töôïng chuyeån ñoäng ñeå giöõ nguyeân chuyeån ñoäng cuûa chuùng. Taát caû caùc ñoái
töôïng ñeàu coù xu höôùng choáng laïi söï thay ñoåi tình traïng cuûa chuùng. Neáu khoâng coù moät löïc
khoâng caân baèng, moät ñoái töôïng trong chuyeån ñoäng seõ duy trì tính chaát chuyeån ñoäng. Ñieàu naøy
ñöôïc goïi laø ñònh luaät quaùn tính.
Ñònh luaät quaùn tính thaáy roõ nhaát laø kinh nghieäm khi ñi treân nhöõng chieác xe hôi. Trong thöïc teá,
xu höôùng caùc ñoái töôïng chuyeån ñoäng vaãn tieáp tuïc chuyeån ñoäng laø moät nguyeân nhaân phoå bieán
cuûa moät loaït caùc vuï tai naïn - cuûa caû hai qui moâ nhoû vaø lôùn. Haõy xem xeùt ví duï moät caùi thang
ñöôïc buoäc chaët vaøo ñaàu cuûa moät chieác xe taûi sôn.Khi xe di chuyeån treân ñöôøng, caùi thang di
chuyeån vôùi noù. Ñang buoäc chaët vôùi xe taûi, caùi thang seõ coù cuøng tính chaát chuyeån ñoäng nhö xe
taûi.
Khi xe taûi taêng toác, caùi thang taêng toác vôùi noù; khi xe taûi caùc khoâng taêng toác,thang cuõng khoâng
taêng toác, vaø khi xe taûi duy trì moät toác ñoä khoâng ñoåi, caùi thang cuõng duy trì moät toác ñoä khoâng
ñoåi nhö vaäy. Nhöng nhöõng sxaûy ra neáu thang ñaõ ñöôïc nôùi loûng treân xe taûi theo caùch nhö
vaäy noù ñaõ ñöôïc töï do tröôït doïc theo phía treân cuûa xe taûi khoâng? Hoaëc nhöõng gì seõ xaûy ra neáu
TÚI KHÍ SRS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÚI KHÍ SRS - Người đăng: haidaioto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TÚI KHÍ SRS 9 10 100