Ktl-icon-tai-lieu

Túi khí SRS

Được đăng lên bởi pham-luy
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2028 lần   |   Lượt tải: 6 lần
!" #$%&# '()* +$,* -./* 0 1(2* 3 45( 6$7 898 ': ;< +=*> -?( 6$,* +@A
-
B
-
!"#$%&"'$ ()#$*!+$,-,$./$012$
34$$56$'7/6$89$
CD $?( E)% +F% ?* #.:* -G( 'H( I #IJ 4$K *$@# L: ?* #.:* +$M -<*> L()*
N%?* -O* '(2+ *>=* *>P? #?( *Q* R,E S? ': #$K $?( L: ?* #.:* #$T
-<*> L()* N%?* -O* '(2+ ;U. '2 *>VW( ': $:*$ LX #S)* RY #Q( #$W( -(Z[
'? -&AJ 1Z ;U. '2 *>VW( ': $:*$ LX #S)* RY 6$( '? -&AJ 1(\% N%?*
#S]*> L: A$U( >(^ +$. +? ;(* ;_ $V $`*> 7# *$@# -a*> #$W( A$U( >(U[
#$(Z% bc R%@# $(2* +/+ '? -&A #$K +@A >dE S? ;e( bc f_+$ +$%EZ* +M?
*>VW( L/( ': $:*$ LX #S.*> +? ;(*J 1Z #$c+ $(2* -Vg+ -(\% *:E *>VW( #?
bh fT*> 6$%*> RY +D +@% #S5+ $@A #$T -Vg+ #/+ -<*> +M? Lc+ '? -&Ai
-?( ?* #.:*i #5( 6$7 898J'J'J
:4$$(!;6$89$<=$<>&$'?)<$!>@$'!A$BCD<$'"<$BE60$<FG$.H<$IG$BJ@$
KLM5,N$
8c $@A #$T ': A$d* #/* Lc+ '? -&A #$I*> N%? ;(O* fQ*> +/+ A$F*
-j*> #SVH+ ': -j*> b?% +M? #$d* RY bk L:[ >(U[ Lc+ '? -&A #H( *>VW(
L/( ': $:*$ 6$/+$J C@% #S5+ +? ;(* +K*> '^*> +l*> >(5A >(U[ #$(Z%
-Vg+ ;(O* fQ*> +M? *DJ
O4$$
PG#$G6$'7/6$
1?( ?* #.:* L: [<# #S.*> *$^*> A$Vm*> #(2* +m ;U* ;U. '2 *>VW( L/(
': $:*$ 6$/+$J 1Y. -?( ?* #.:* bk >(5A +$. *>VW( L/( ': $:*$ 6$/+$
6$I*> ;_ '=*> S? 6$`( RY #S.*> N%/ #Sn*$ '? -&A -a*> #$W( +l*> >(U[
#$(Z% bc R%@# $(2* '? -&A #$K +@A #S.*> +? ;(*J
Q4$$()#$*!+$,-,$K!R$'!S60$0#TU$IG$BJ@$VW$X&60N$
45( 6$7 898 -Vg+ #S?*> ;_ -Z ;U. '2 ;o b%*> +$. *>VW( L/( ': $:*$
6$/+$ 6$( $] -p -Vg+ ;U. '2 ;j*> -?( ?* #.:*J 1G( 'H( *$^*> '? -&A
*>$()[ #S]*> e A$7? #SVH+ $.q+ bVW* RYi #5( 6$7 898 +r*> 'H( -?( ?*
#.:* bk *>=* *>P? $.q+ >(U[ #$(Z% +$@* #$Vm*>J
sBtBu
!"#$%&"'$ ,H$<Y6$'!#Z'$
34$$,H$<Y6$'!#Z'$@!T#$<=$BG#$G6$'7/6$I/$')#$*!+$,-,$
!$( RY -d[ ':. RY 6$/+ $.q+ '&# #$Z +G -_*$i *D fP*> LQ( S@# *$?*$
*$V*> 6$I*> A$U( *>?E L&A #K+J v7 fT *O% 6$( RY -d[ ':. w?S(Y +G
-_*$ 'H( '&* #G+ xy 6[t$i ;_ -d[ e A$7? -F% RYi #$n RY +$z fP*> LQ(
$.:* #.:* b?% 6$.U*> yiB >(dE $.q+ $m* [<# +$5#J
ë #$W( -(Z[ '? -&Ai ;? -W bG+ #SVH+ *>P*> f_+$ +$%EZ* *$V*> A$F*
+{* LQ( +M? RY '|* f_+$ +$%EZ* 'H( '&* #G+ xy 6[t$J }Y ;~# -F% $@A
#$T *=*> LVg*> '? -&A ': >(U[ #G+ -< 'n A$F* #SVH+ +M? RY ;_ •A LQ(J
4S.*> N%/ #Sn*$ '? -&Ai 6$.?*> $:*$ 6$/+$ ;~# -F% +$%EZ* -<*>
+$&[ LQ( $.q+ >(U[ #G+i *$V*> $:*$ 6$/+$ '|* #(OA #T+ +$%EZ* -<*>
L?. '\ A$7? #SVH+ 'H( '&* #G+ *$V '&* #G+ ;?* -F% #S.*> 6$.?*> RYJ
NO% *>VW( L/( ': $:*$ 6$/+$ 6$I*> -Y. fdE ?* #.:*i $] bk #(OA #T+
+$%EZ* -<*> 'H( '&* #G+ xy 6[t$ +$. -O* 6$( $] '? ':. +/+ '&# #$Z
#S.*> RYJ 4S.*> '7 fT +T #$Z *:E $:*$ 6$/+$ ': *>VW( L/( f_+$ +$%EZ*
*$?*$ *$V 6$( $] Sm( #P #F*> 3 R%G*>J
NO% *>VW( L/( ': $:*$ 6$/+$ -Y. fdE ?* #.:* #$n #G+ -< f_+$ +$%EZ*
+M? $] bk >(U[ fF* ': f. -D >(U[ -Vg+ Lc+ '? -&A #/+ -<*> L)* +m
#$Z $]J 4%E *$()*i 'H( +/+ '? -&A [Q*$ $] +D #$Z '|* '? -&A ':. +/+
'&# #$Z #S.*> RY *$V*> 'H( [<# Lc+ *$` $m* *$(\% b. 'H( *$^*> *>VW(
6$I*> -Y. fdE ?* #.:*J
45( 6$7 898 >(5A >(U[ $m* *^? 6$U *=*> '? -&A +M? [q# ': -F% 'H(
+/+ '&# #$Z #S.*> RY ': $@A #$T [<# A$F* Lc+ '? -&A L)* *>VW( L/( ':
$:*$ 6$/+$J
· H.Q# -<*> +M? #5( 6$7 #SVH+J
· H.Q# -<*> +M? #5( 6$7 ;)*J
sBtBu
Túi khí SRS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Túi khí SRS - Người đăng: pham-luy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Túi khí SRS 9 10 27