Ktl-icon-tai-lieu

Tương tác người máy

Được đăng lên bởi Hiệp HT
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Tìm hiểu về các tiêu chí đo tính dùng được của
chuẩn ISO 9241
Có 3 tiêu chí thường được sử dụng để đo tính dùng được của
chuẩn ISO 9241:





Effectiveness: Người sử dụng đạt được mục tiêu một cách
chính xác và đầy đủ.
Efficiency: Nguồn lực sử dụng để người sử dụng đạt được
mục tiêu một cách chính xác và đầy đủ. Là thước đo mức
độ cố gắng của người sử dụng để đạt được mục tiêu đề ra.
Satisfaction: Thái độ tích cực với sản phẩm. Không bực
dọc, lo lắng và có quan điểm tích cực với việc sử dụng sản
phẩm

Khả năng sử
dụng
-

-

-

Khả
năng
thích hợp với
nhiệm vụ
Tính
thích
hợp
cho
những người
sử dụng đã
qua đào tạo
Khả năng có
thể học được
Khả
năng
chịu lỗi

Tiêu chuẩn
đánh giá hiệu
lực
-

-

-

-

Đánh giá về
tỷ lệ phần
trăm
đạt
được
của
mục tiêu đề
ra
Đánh giá về
số tính năng
sử
dụng
năng lượng
cho mục tiêu
Đánh giá về
tỷ lệ phần
trăm
các
chức
năng
học được
Đánh giá về
tỷ lệ phần
trăm
sửa
chữa thành
công các lỗi
ứng dụng

Tiêu chuẩn
đánh giá hiệu
quả
-

-

-

-

Đánh giá về
thời gian để
hoàn thành
nhiệm vụ đề
ra
Hiệu
quả
tương
đối
cho người sử
dụng là các
chuyên gia
Thời gian để
tìm hiểu các
tiêu chí
Thời
gian
dành
cho
việc
sửa
chữa các lỗi
của
ứng
dụng

Tiêu chuẩn
đánh giá tính
hài lòng
-

-

-

-

Không
bực
dọc, lo lắng
và có quan
điểm
tích
cực với việc
sử dụng sản
phầm
Thang đánh
giá sự thỏa
mãn
Thang đánh
giá để dễ
học
Thang đánh
giá để xử lý
lỗi

II. Lấy ví dụ áp dụng các tiêu chí này để đo tính
dùng được của một ứng dụng cụ thể trên máy
trạm
Áp dụng tiêu chí đánh giá trên mạng xã hội Zing me
Mục đích: Zing me cung cấp mõi người dung một tài khoản sử
dụng tham gia vào mạng xã hội có thể giao tiếp, tương tác với
cộng đồng người dùng.
-

-

-

-

-

Các mục tiêu về tính dùng được:
 Đăng nhập
 Hiển thị danh sách bạn bè
 Tìm kiếm bạn bè
 Hiển thị bảng tin, trạng thái
 Hiển thị trang cá nhân,nhóm
 Kết nối, giao tiếp với người dùng khác
Sự thích hợp cho các nhiệm vụ
 Có bao nhiêu nhiệm vụ được hoàn thành chính xác, hiệu
quả.
 Thời gian thực hiện cho mỗi nhiệm vụ hoàn thành.
 Mức độ thỏa mãn của người dùng cho mỗi nhiệm vụ
được hoàn thành.
Sự thích hợp cho người dùng được huấn luyện
 Có bao nhiêu tính năng của hệ thống được sử dụng để
thực hiện những nhiệm vụ trên
 Mất bao nhiêu thời gian để thực hiện một nhiệm vụ và
so sánh với người thành thạo
 Đánh giá độ dễ học để sự dụng.
Khả năng tự học
 Có bao nhiêu nhiệm vụ chỉ cần học là sử dụng được
 Thời gian học để sử dụng một nhiệm vụ là bao lâu
 Đánh giá độ dễ học
Khả năng tự sửa lỗi
 Với m...
I. Tìm hiểu về các tiêu chí đo tính dùng được của
chuẩn ISO 9241

 !"#
$%&'&&#()**+,
-,'./01
$2&0#(345)
**+,-,'./016.7*8
+9:)*;<1
=#>,+5'7?@*1ABC5
DE44:'.F*5'7'G?
@*
A?H

>
,,G
45
>
,,G
F?
>
,,
.4I
J A? H
@'7
G*'
J > 
@ 
K
  L
F.)
J A?H
D
J A? H
M4N
J O, , ';
P 4G @/
<H* )
 
*  ;
<
J O, , ';
9H
 
H 4
*
J O, , ';
P 4G @/
<H* ,
8 H
D
J O, , ';
P 4G @/
<H* 
K .
B , 4N
8
J O,,';

. .
G*';
<
J QG F?
R 9

 4. ,
0
J >
S*,

J > 
. 
'G 
K, 4N
 8

- AB C5
DE 4 4:
'.  F
* 
5 '7 'G
?
@/*
- >,
, 5 T
*L
- > ,
,  U
D
- >,
,-4V
4N
Tương tác người máy - Trang 2
Tương tác người máy - Người đăng: Hiệp HT
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tương tác người máy 9 10 145