Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập 25 đề thi Tin học đại cương Lời giải

Được đăng lên bởi Trần Văn Khôi
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sinh viên: Trần Văn Khôi-Khoan khai thác B K57-Email: pakercandy@gmail.com

ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (SỐ 1)
Thời gian 60 phút
1/ Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên dương x1 , x2 , … , xn (n < 100), sau đó tìm các
phần tử xi vừa là sô chẵn vừa chia hết cho 13, nếu không có phần tử xi nào như vậy thì in ra thông
báo ?
Bài giải
Private Sub Command1_Click()
Dim x%(100), i As Byte, n As Byte, kq As String, kq1 As String, dem As Byte
Const xd = vbCrLf
dem = 0
kq = "Day nhap vao la: " & xd
kq1 = "Cac phan tu vua la so chan vua chia het cho 13 la: " & xd
Do
n = InputBox("Nhap so luong phan tu")
Loop Until n > 0 And n < 100
For i = 1 To n
Do
x(i) = InputBox("Nhap phan tu thu " & i)
Loop Until x(i) > 0
kq = kq & x(i) & " "
If x(i) Mod 2 = 0 And x(i) Mod 13 = 0 Then
dem = dem + 1
kq1 = kq1 & x(i) & " "
End If
Next
Print kq
If dem = 0 Then
MsgBox "Khong co phan tu nao thoa man"
Else
Print kq1
End If
End Sub

Page | 1

Sinh viên: Trần Văn Khôi-Khoan khai thác B K57-Email: pakercandy@gmail.com
2/ Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n, sau đó kiểm tra xem tích các chữ số của n có
phải là số chia hết cho 3 và có 2 chữ số không ?
Bài giải
Private Sub Command1_Click()
Dim n%, s$, i As Byte, tich%
Do
n = InputBox("Nhap so nguyen duong n")
Loop Until n > 0
Print "So ban nhap vao la: " & n
s = CStr(n): tich = 1
For i = 1 To Len(s)
tich = tich * Mid(s, i, 1)
Next
If tich Mod 3 = 0 And Len(tich) = 2 Then
Print "So vua nhap co tich cac chu so vua co 2 chu so vua chia het cho 3"
Else
Print "So vua nhap khong thoa man"
End If
End Sub

ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (SỐ 2)
Thời gian 60 phút
1/ Xây dựng chương trình nhập số liệu từ tệp “DAYSO.DAT” vào một dãy số nguyên x1 , x2 , … , xn
gồm n phần tử. Hãy in ra vị trí của phần tử âm đầu tiên của dãy. Nếu không có phần tử âm thì đưa
ra thông báo.
Ví dụ: Dãy nhập vào là : { 3, 10, −5, −8, 4, 6, −5, 9, −12, 3, 6} vậy phần tử âm đầu tiên trong dãy
là 3.
Bài giải
Private Sub Command1_Click()
Dim n%, x%(500), i%, dem%
Open App.Path & "\DAYSO.DAT " For Input As #21
Input #21, n
For i = 1 To n
Input #21, x(i)
If x(i) < 0 Then
dem = i
Exit For
End If
Next
Close #21
If dem = 0 Then MsgBox "Khong co phan tu am nao trong day."
If dem > 0 Then Print "Phan tu am dau tien trong day o vi tri thu: " & dem
End Sub
Page | 2

Sinh viên: Trần Văn Khôi-Khoan khai thác B K57-Email: pakercandy@gmail.com
2/ Xây dựng chương trình cho phép nhập vào một số nguyên dương n. Hãy tách n thành 2 số
nguyên dương a, b (n = a + b), sao cho tích P = a*b2 đạt...
Sinh viên: Trn Văn Khôi-Khoan khai thác B K57-Email: pakercandy@gmail.com
Page | 1
ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (SỐ 1)
Thi gian 60 phút
1/ Viết chương trình nhập vào mt dãy s nguyên dương
(n < 100), sau đó tìm các
phn t
va là sô chn va chia hết cho 13, nếu không có phn t
nào như vậy thì in ra thông
báo ?
Bài gii
Private Sub Command1_Click()
Dim x%(100), i As Byte, n As Byte, kq As String, kq1 As String, dem As Byte
Const xd = vbCrLf
dem = 0
kq = "Day nhap vao la: " & xd
kq1 = "Cac phan tu vua la so chan vua chia het cho 13 la: " & xd
Do
n = InputBox("Nhap so luong phan tu")
Loop Until n > 0 And n < 100
For i = 1 To n
Do
x(i) = InputBox("Nhap phan tu thu " & i)
Loop Until x(i) > 0
kq = kq & x(i) & " "
If x(i) Mod 2 = 0 And x(i) Mod 13 = 0 Then
dem = dem + 1
kq1 = kq1 & x(i) & " "
End If
Next
Print kq
If dem = 0 Then
MsgBox "Khong co phan tu nao thoa man"
Else
Print kq1
End If
End Sub
Tuyển tập 25 đề thi Tin học đại cương Lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập 25 đề thi Tin học đại cương Lời giải - Người đăng: Trần Văn Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tuyển tập 25 đề thi Tin học đại cương Lời giải 9 10 931