Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng 5S trong việc cải thiện NLSX

Được đăng lên bởi Đôi Môi Còn Trinh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ứng dụng 5S trong việc cải thiện NLSX

1.1

GVHD: Th.S: Nguyễn Phương Quang

Khái niệm 5S.
Trên kia là một vài nét về lịch sử 5S, vậy thế nào là 5S? 5S là chữ cái đầu của các tư
tiếng Nhật “SERI”, “SEITON", “SEISO”, “SEIKETSU” và “SHITKESU” được tạm
dịch sang tiếng Việt là “Sàng lọc”, “Sắp xếp”, “Sạch sẽ”, “Săn sóc”, và “Sẵn sàng”. 5S
được hiểu là quá trình tập trung vào việc tổ chức, sắp xếp môi trường làm việc hiệu quả
và tiêu chuẩn cho các qui trình, thủ tục làm việc. Chương trình 5S giúp đơn giản hoá
môi trường làm việc, giảm thiểu các hoạt động thưa thải và không cần thiết, đồng thời
giúp tăng cường hiệu quả của chất lượng và sự an toàn.

1.2

Nội dung của 5S.
1.2.1 Sàng lọc (S1).

'S' đầu tiên tập trung phân biệt thứ cần thiết và không cần thiết theo tiêu chí xác định
trước và loại bỏ những vật không cần thiết trong môi trường làm việc. Phương pháp
nhận thấy hiệu quả nhất trong việc xác định những thứ không cần thiết là đính thẻ đỏ.
Thẻ đỏ đánh dấu tất cả những vật dụng không cần thiết trong công việc hiện tại của
bạn. Những vật này sau đó nên được di dời đến một khu vực tập trung. Qui trình này
giúp đánh giá lại những vật được đánh dấu đỏ, thỉnh thoảng những vật dụng đã và sẽ
cần dùng đến nên chuyển đến khu vực kho lưu bên ngoài khu vực sản xuất và sắp xếp
ngăn nắp hơn; và nên vứt bỏ những thứ không cần dùng đến. Sàng lọc là cách tuyệt vời
giúp tạo không gian nhà xưởng thoáng hơn & loại trư những vật dụng như các công cụ
bị hư, bị hỏng; đồ vật, gá lắp quá hạn và bị pha trộn lẫn lộn; vật phế thải và các nguyên
liệu dư thưa. Qui trình sàng lọc cũng giúp xác định đúng số lượng với những thứ cần
thiết.
1.2.2 Sắp xếp (S2).
'S' thứ hai trong 5S, tập trung vào phương pháp lưu giữ hiệu quả. Qui trình này sắp xếp những thứ
cần thiết theo trật tự ngăn nắp và có đánh số ký hiệu để dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy và dễ trả lại. Dựa vào quy
trình sản xuất của doanh nghiệp, sắp xếp các vị trí dụng cụ ,máy móc, thiết bị … sao cho phù hợp.
1.2.3 Sạch sẽ (S3).

Khi bạn đã loại các thứ bưa bộn và tạp nham gây trở ngại trong khu vực làm việc
của bạn, và bạn đã xác định & sắp xếp những thứ cần thiết đâu vào đấy, thì bước kế tiếp
là nên vệ sinh kỹ lưỡng khu vực làm việc. Công tác làm vệ sinh hàng ngày là yêu cầu
cần thiết để duy trì sự cải tiến. Công nhân nên cảm thấy tự hào khi vệ sinh và sắp xếp
gọn gàng khu vực làm việc của mình và bước Sạch Sẽ sẽ giúp tạo nên tinh ...
 !"#
1.1 Khái niệm 5S.
$%#&'()'*+&,-./01'&'2&'34567#48
109:;<=/9:<>?/9:<>=/9:<@:A='9<@:A=5 BC(
,-#1&'9'&D=/9EFG1F=/9C-H=/9I-J=/'9K-'=
5 BL&'M4N0F'OP/-EFG1F(Q R&'(M
'$S4MN/7&'(T !NUF5!4
(Q R&'(/(L4C5)8#'%Q61/5VR
UFI RM7#W& B'-X#'
1.2 Nội dung của 5S.
1.2.1 Sàng lọc (S1).
YY56$0FFZ[P61'%Q61\$]G45,
 ^'&C[_30%Q61(Q R&'( !F4F
0WMWG45,3P%Q61&'5]`5_
`5_54WW30%Q61QC7#
[C30'-#5J$5 BR51()%X0F"N'
UF544&C305 B54W5_/a305b'-H
6c51$L51%X%& [$'%X-GW'-EFG1F
IEF!d'$P[_3P%Q6c51'&D&'4R
UFC%Q#'G e4!f&C830 4Q
[, /[,_d5V0/4&EFM4C'[,F#)&g&)d0F1'4$
&8#"N-'&DhUFG45,5U-i& B^3P6
1
1.2.2 Sắp xếp (S2).
YYP#/0F'F !F4F& 3M"N'-EFG1F3P
61\0XIEF'J54-i%j5LN(/W/&W'&CX#'M
N-GW7##F/-EFG1F4,]/(4(J/1[,k-#FcBF
1.2.3 Sạch sẽ (S3).
@[C5b&C4P[8#[)'CF#(ZeC%X&'(
7#[C/'[C5bG45,f-EFG1F3P615Z'5W/N[ ^%11F
&'$-%l& m%X&'(TQ4&'(-''&'$6
615LN-X1TQZ$(WX'%-'-EFG1F
D'%X&'(7#(N'[ ^CH-HUFC$6X-e
341[,'!-e0W(Q R&'(7#(NTQZh
Nhóm 10 Page 1
Ứng dụng 5S trong việc cải thiện NLSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng 5S trong việc cải thiện NLSX - Người đăng: Đôi Môi Còn Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ứng dụng 5S trong việc cải thiện NLSX 9 10 507