Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG BERNOULLI

Được đăng lên bởi Minh Chí
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI
TOÅ VAÄT LYÙ

SINH VIEÂN THÖÏC TAÄP

: NGUYEÃN THEÁ MAÏNH

KHOA

: VAÄT LYÙ – KHOÙA 28

LÔÙP THÖÏC TAÄP

: 10A21

GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: Coâ NGUYEÃN THÒ THUØY LINH

ÑÒNH LUAÄT BERNOULLI ÑÖÔÏC ÖÙNG
DUÏNG TRONG RAÁT NHIEÀU LÓNH VÖÏC CUÛA
CUOÄC SOÁNG NHÖ:
 ÑO AÙP SUAÁT CUÛA TÓNH VAØ AÙP SUAÁT
TOØAN PHAÀN CUÛA MOÄT DOØNG CHAÛY.
 ÑO VAÄN TOÁC CHAÁT LOÛNG.
 ÑO VAÄN TOÁC CUÛA MAÙY BAY.
 LÖÏC NAÂNG CAÙNH MAÙY BAY.
 CHEÁ TAÏO BOÄ CHEÁ HOØA KHÍ.

I . ÑO AÙP SUAÁT TÓNH VAØ AÙP SUAÁT TOØAN PHAÀN:
1. ÑO AÙP SUAÁT TÓNH:

CAÙCH ÑO:

B

- ÑAËT OÁNG TRUÏ HÔÛ HAI ÑAÀU, SAO
CHO MIEÄNG OÁNG SONG SONG VÔÙI DOØNG
CHAÛY.
- ÑOÏC SOÁ CHÆ TREÂN THAØNH OÁNG –
VAÏCH NGANG VÔÙI MÖÏC NÖÔÙC DAÂNG LEÂN

I . ÑO AÙP SUAÁT TÓNH VAØ AÙP SUAÁT TOØAN PHAÀN:
2. ÑO AÙP SUAÁT TOØAN PHAÀN:

CAÙCH ÑO:

B

- ÑAËT OÁNG TRUÏ HÔÛ HAI ÑAÀU, MOÄT
ÑAÀU UOÁN VUOÂNG GOÙC.ÑAËT OÁNG SAO
CHO MIEÄNG OÁNG VUOÂNG GOÙC VÔÙI DOØNG
CHAÛY.
- ÑOÏC SOÁ CHÆ TREÂN THAØNH OÁNG –
VAÏCH NGANG VÔÙI MÖÏC NÖÔÙC DAÂNG LEÂN

II. ÑO VAÄN TOÁC CHAÁT LOÛNG – OÁNG VANTUYRI:
SÔ ÑOÀ OÁNG VANTUYRI:

S1

S2

1. CAÁU TAÏO:
+ MOÄT PHAÀN COÙ TIEÁT DIEÄN S1 ,
MOÄT PHAÀN COÙ TIEÁT DIEÄN S2 NHOÛ HÔN.
+ MOÄT AÙP KEÁ HÌNH CHÖÕ U NOÁI 2 PHAÀN S1 VAØ S2 .

2. CAÙCH ÑO:
+ BIEÁT HIEÄU AÙP SUAÁT TÓNH GIÖÕA 2 PHAÀN TIEÁT DIEÄN.
+ CHO TIEÁT DIEÄN S1 VAØ S2 .
+ VAÄN TOÁC v TAÏI TIEÁT DIEÄN S1 : v =

2S22 ∆p
ρ (S12 − S22 )

III. ÑO VAÄN TOÁC MAÙY BAY BAÈNG OÁNG PITOÂ:
1. CAÁU TAÏO: SGK

2. COÂNG THÖÙC :
2ρ gh
v=
ρ KK

ρ : khoái löôïng rieâng cuûa chaát loûng.
ρ KK : khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí.
h : ñoä cheânh leäch möïc nöôùc trong 2 nhaùnh.

IV. MOÄT VAØI ÖÙNG DUÏNG KHAÙC CUÛA ÑÒNH LUAÄT
BERNOULLI:
uur
1. LÖÏC NAÂNG CAÙNH MAÙY BAY:
F1

Coâng thöùc tính aùp suaát tónh :
F
p=
⇒ F=p.S
S

ur
F

uur
F2

Neáu vaät ñaët trong khoâng khí coù aùp suaát ôû 2 maët khaùc nhau.
ur
Bieát p1 < p2 ⇒ ∑ F = ?
⇒ ∑ F = F2 − F1 =S(p2 -p1 ) vaø coù chieàu höôùng leâ n.

TÖÔNG TÖÏ CHO CAÙNH MAÙY BAY : ÔÛ PHÍA TREÂN CAÙNH,
CAÙC ÑÖØÔNG DOØNG SAÙT NHAU HÔN SO VÔÙI DÖÔÙI CAÙNH, VAÄN
TOÁC DOØNG KHÍ ÔÛ PHÍA TREÂN LÔÙN HÔN ÔÛ DÖÔÙI CAÙNH  AÙP
SUAÁT TÓNH ÔÛ PHÍA TREÂN NHOÛ HÔN AÙP SUAÁT TÓNH ÔÛ PHÍA
DÖÔÙI  TAÏO LÖÏC NAÂNG MAÙY BAY.TRONG THÖÏC TEÁ COØN
PHUÏ THUOÄC VAØO NHIEÀU YEÁU TOÁ KHAÙC.

IV. MOÄT VAØI ÖÙNG DUÏNG KHAÙC CUÛA ÑÒNH LUAÄT
BERNOULLI:
2. BOÄ CHEÁ HOØA KHÍ :
CAÁU TAÏO VAØ NGUYEÂN TAÉC HOÏAT ÑOÄNG : SGK.

BAØI TAÄP:
BAØI TAÄP 1,2 TRANG 166 SGK.

TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI
TOÅ VAÄT LYÙ

SINH VIEÂN THÖÏC TAÄP

: NGUYEÃN...