Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

Được đăng lên bởi hieuluc1979
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1836 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 13
Ứng dụng công nghệ vi sinh
trong
sản xuất phân bón.

Mục đích- yêu cầu:
Hiểu được cách sử dụng
một số lọai phân vi sinh
vật dùng trong sản xuất
nông, lâm nghiệp.

I. Phân vi sinh cố định đạm:
Định nghĩa: Phân vi sinh cố định
đạm là lọai phân bón có chứa
các nhóm vi sinh vật cố định
đạm.

Ví dụ: Phân
Nitragin,
phân Azogin…

1. Nitragin:
Là lọai phân bón có chứa
vi sinh vật nốt sần trên cây
họ đậu.

Thành phần của nitragin:
• Chất nền( than bùn)
• Vi sinh vật nốt sần trên
cây họ đậu
• Các chất khóang và
nguyên tố vi lượng

 Hiện nay quy trình sản
xuất Nitragin trên nền than
bùn đã được hòan thiện
 Nitragin có dạng bột
màu nâu sẫm.

2.Azogin:
Là lọai phân bón có chứa vi
sinh vật cố định đạm sống
hội sinh với lúa.

• 1 gam Azogin có thể trộn
với mầm mạ trước khi gieo
hoặc có thể bón trực tiếp vào
đất

II. Phân vi sinh vật
chuyển hóa lân:
Định nghĩa:Là lọai phân
bón có chứa các nhóm vi
sinh vật chuyển hóa lân.

Ví dụ:
Phân
Photphobacterin,
phân lân hữu cơ
vi sinh…

1. Photphobacterin:
• Là lọai phân bón có chứa các
vi sinh vật chuyển hóa lân hữu
cơ thành lân vô cơ.

Photphobacterin có thể
dùng để tẩm hạt hoặc
bón trực tiếp vào đất.

2. Phân lân hữu cơ vi sinh :
Là lọai phân bón chứa các
vi sinh vật có khả năng
chuyển hóa lân khó tan
thành dạng lân dể tan

Thành phần của phân lân
hữu cơ vi sinh ( Việt Nam):
 Than bùn
 Bột photphorit hoặc apatit

Các lọai phân vi sinh vật
chuyển hóa hữu cơ thường
găp là Estrasol, mana
 bón trực tiếp vào đất.

Trong mỗi gam phân lân
hữu cơ vi sinh có chứa
khỏang 0.5 tỉ tế bào vi sinh
vật.
Phân lân hữu cơ vi sinh có
dạng bột, màu đen và được
bón trực tiếp vào đất.

III. Phân vi sinh vât
chuyển hóa chất hữu cơ:
Định nghĩa: Là lọai phân
bón có chứa các vi sinh vật
chuyển hóa chất hữu cơ.

Bón phân vi sinh vật chuyển
hóa chất hữu cơ vào đất có
tác dụng thúc đẩy quá trình
phân hủy và chuyển hóa chất
hữu cơ trong đất thành các
chất khóang đơn giản mà
cây có thể hấp thụ được.

Giải thích thuật ngữ
 Quan hệ cộng sinh
 Quan hệ hôi sinh

Quan hệ hôi sinh là quan hệ
sống chung giữa 2 sinh vật
khác lòai ( VD: vi sinh vật và
cây lúa) trong đó một bên có
lợi ích cần thiết, còn bên kia
không có lợi ích và cũng
không có hại.

Quan hệ cộng sinh là quan
hệ sống chung giữa hai sinh
vật khác lòai (VD: vi sinh
vật và cây họ đậu)trong đó
cả hai bên đều có lợi.

Mỗi bên chỉ sống, phát
triển và sinh sản được là
nhờ vào sự hợp tác với
bên kia.

Câu hỏi cũng cố:
1. Thế nào là phân vi sinh vật?
2. Nêu đặc điểm và các...
Ứng dụng công nghệ vi sinh
trong
sản xuất phân bón.
Bài 13
Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón - Người đăng: hieuluc1979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón 9 10 980