Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng của enzyme protease trong sản xuất bia

Được đăng lên bởi Kira Khánh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 7774 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CÔNG NGHỆ PROTEIN ENZYME
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Đề tài:
QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT-TINH SẠCH
ENZYME PROTEASE TỪ VI SINH VẬT
NHÓM 6

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy
ThS. Nguyễn Thị Phương Khanh

Khóa: 2011 – 2015

Aspergillus oryzae

Page 1

CÔNG NGHỆ PROTEIN ENZYME
DANH SÁCH NHÓM:
1. Lâm Văn Thắng 1153010771
2. Trần Duy Khánh 1153010353
3. Nguyễn Thị Kim Được 1153010176
4. Nguyễn Tấn Linh 1153010441
5. Tham Ngọc Quang Vinh 1153011006

Bình Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2013

Aspergillus oryzae

Page 2

CÔNG NGHỆ PROTEIN ENZYME

MỤC LỤC
I. ĐẶT VẦN ĐỀ ...................................................................................................................4
II. TỔNG QUAN VỀ ENZYME PROTEASE TỪ VI SINH VẬT ..................................................6
II.1. Tổng quan về enzym……………………………………………………….......6
II.1.1. Định nghĩa về enzyme …………………………………………………….6
II.1.2. Đặc tính chung của enzyme………………………………………………………7
II.1.3. Bản chất hóa học của enzyme……………………………………………………..7
II.2. Giới thiệu về enzyme protease…………………………………………………8
II.3. Vi sinh vật sản xuất protease…………………………………………………..8
II.3.1. Các loại vi sinh vật có khả năng tạo mạnh protease………………………..10
II.3.2. Đặc điểm và tính chất của protease vi sinh vật…………………………….11
II.4. Quy trình sản xuất protease từ vi sinh vật……………………………..........12
III. TỔNG QUAN VỀ ASPERGILLUS ORYZAE ...................................................................14
III.1. Tổng quan về enzyme........................................................................................14
III.2. Đặc điểm hình thái ..........................................................................................14
III.3. Ứng dụng ........................................................................................................15
III.4. Bảo quản enzyme protease .......................................................... ................16
III.5. Tình hình nghiên cứu và sản xuất……………………………………………...17
IV. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TINH SẠCH ENZYME PROTEASE TỪ ASPRGILLUS
ORYZAE..........................................................................................................................................................18
IV.1. Nuôi cấy Aspergillus oryzae ...................................................................................18
IV.1.1. Tuyển chọn giống vi sinh vật tạo ra Protease có hoạt lực cao………………………...18
IV.1.2. Môi trường nuôi c...
CÔNG NGH PROTEIN ENZYME
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
----------
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Đề tài:
QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT-TINH SẠCH
ENZYME PROTEASE TỪ VI SINH VẬT
NHÓM 6
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy
ThS. Nguyễn Thị Phương Khanh
Khóa: 2011 – 2015
Aspergillus oryzae Page 1
Ứng dụng của enzyme protease trong sản xuất bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng của enzyme protease trong sản xuất bia - Người đăng: Kira Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Ứng dụng của enzyme protease trong sản xuất bia 9 10 829