Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng enzyme amylase

Được đăng lên bởi Khôi Nguyễn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Muïc Luïc
Muïc Luïc --------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Lôøi Môû Ñaàu ----------------------------------------------------------------------------------------- 2
Phaàn I: Toång Quan-------------------------------------------------------------------------------- 3
I.

Giôùi Thieäu Veà Heä Enzyme Amylase -------------------------------------------------- 4

II.

Nguoàn Thu Nhaän Enzyme Amylase --------------------------------------------------- 5

III. Thu Nhaän enzyme Amylase------------------------------------------------------------- 6
Phaàn 2: Öùng Duïng Cuûa Enzyme Amylase--------------------------------------------------- 9
I.

Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Y Hoïc Vaø Döôïc Phaåm ------------------- 10

I.1

Thuoác,Hoaù Chaát Chöùa Hoaït Tính Enzyme Amylase--------------------------- 11

I.2

Vai troø cuûa Enzyme Amylase Trong Tieâu Hoaù ---------------------------------- 17

I.3

Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Chuaån Ñoaùn Vieâm Tuïy Caáp------------ 19

II.

Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Coâng Nghieäp ------------------------------- 23

II.1

Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Chaát Taåy Röûa ---------------- 24

II.2

Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Coâng Nghieäp Deât ------------------------- 25

III. Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Coâng Nghieäp Thöïc Phaåm --------------- 28
III.1 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Mì Chính ----------------------- 29
III.2 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Bia ------------------------------- 30
III.3 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Coàn ------------------------------ 31
III.4 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Siroâ ------------------------------ 34
III.5 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Baùnh Mì ------------------------ 38
III.6 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Baùnh Keïo ---------------------- 39
III.7 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Glucoza –Maät ----------------- 40
Taøi Lieäu Tham Khaûo --------------------------------------------------------------------------- 41

--------Öùng Duïng Enzyme Amylase--------

1

LÔØI MÔÛ ÑAÀU !

Amylase hay coøn goïi laø diatase laø moät enzyme coù yù nghóaveà maët sinh lyù, thöông maïi vaø lòch
söû, Enzyme naøy coù caû trong ñoäng vaät laãn thöïc vaät, vaø ñöôïc tinh saïch töø malt vaøo naêm 1835 bôûi
Anselme Payen vaø Jean Persoz.
Amylase thuoäc nhoùm Enzyme thuyû phaân, xuùc taùc söï phaân giaûi caùc lieân keát glucoside noäi phaân
töû...
--------Öùng Duïng Enzyme Amylase--------
1
Muïc Luïc
Muïc Luïc ---------------------------------------------------------------------------------------------1
Lôøi Môû Ñaàu-----------------------------------------------------------------------------------------2
Phaàn I: Toång Quan--------------------------------------------------------------------------------3
I. Giôùi Thieäu Veà Heä Enzyme Amylase --------------------------------------------------4
II. Nguoàn Thu Nhaän Enzyme Amylase---------------------------------------------------5
III. Thu Nhaän enzyme Amylase-------------------------------------------------------------6
Phaàn 2: Öùng Duïng Cuûa Enzyme Amylase---------------------------------------------------9
I. Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Y Hoïc Vaø Döôïc Phaåm ------------------- 10
I.1 Thuoác,Hoaù Chaát Chöùa Hoaït Tính Enzyme Amylase--------------------------- 11
I.2 Vai troø cuûa Enzyme Amylase Trong Tieâu Hoaù ---------------------------------- 17
I.3 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Chuaån Ñoaùn Vieâm Tuïy Caáp------------ 19
II. Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Coâng Nghieäp------------------------------- 23
II.1 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Chaát Taåy Röûa ---------------- 24
II.2 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Coâng Nghieäp Deât ------------------------- 25
III. Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Coâng Nghieäp Thöïc Phaåm --------------- 28
III.1 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Mì Chính ----------------------- 29
III.2 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Bia ------------------------------- 30
III.3 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Coàn------------------------------ 31
III.4 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Siroâ------------------------------ 34
III.5 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Baùnh Mì------------------------ 38
III.6 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Baùnh Keïo---------------------- 39
III.7 Öùng Duïng Enzyme Amylase Trong Saûn Xuaát Glucoza –Maät----------------- 40
Taøi Lieäu Tham Khaûo --------------------------------------------------------------------------- 41
Ứng dụng enzyme amylase - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng enzyme amylase - Người đăng: Khôi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Ứng dụng enzyme amylase 9 10 880