Ktl-icon-tai-lieu

Ứng Dụng Ergonomic.

Được đăng lên bởi Tran Hoan Thien
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2197 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động

KHẢO SÁT ECGÔNÔMI VỊ TRÍ LAO ĐỘNG,
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TẠI
MỘT SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT CƠ KHÍ VỪA VÀ NHỎ
Survey of workplace ergonomics, recommendations for improvement
in some Mechanical enterprises

Đào Phú Cường, Tạ Tuyết Bình, Nguyễn Bích Diệp
Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường
(General Department of Preventive Medicine
and Environmental Health)

ABSTRACT
Survey of workplace Ergonomics and recommendations for improvement in some
mechanical enterprises.
In order to recommend solutions to improve working conditions in some
mechanical enterprises, a research was carried out at some mechanical enterprises.
The resutlts showed that: working posture of workers was awkward, 22.8% of
working postures were squat. Materials and tool were not well arranged, only 14.8%
work place had stillage. Many working positions were not safe, 47,9% gears were not
guarded. Only a few of workers used personal protective equipment when working.
Almost workers were not trained on occupational and health safety.
The authors recommended that awareness on occupational safety and health at
workplaces should be improved; workers should be provided with personal protective
equipments with good quality; measures for improvement of working conditions should
be implemented.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ecgônômi là khoa học nghiên cứu người lao động về phương diện giải phẫu, sinh
lý và tâm lý học trong môi trường lao động, với mục tiêu tối ưu hoá sức khoẻ, an toàn,
thoải mái và hiệu quả [5].
Khảo sát, đánh giá phân tích Ecgônômi vị trí lao động quan tâm đến môi trường
lao động, tính chất công việc, bố trí chỗ làm việc, tư thế lao động, nguy cơ gây tai nạn
lao động. Đối với những công việc gây gánh nặng cơ bắp phải xét tới tư thế lao động và
chuyển động, chiều cao bề mặt làm việc đối với tư thế đứng và tư thế ngồi, các vị trí của

1
Hội thảo Quốc gia: “Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động trong quá trình hội nhập”

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động

cổ, tay, chân, lưng…trong quá trình lao động, tần số thao tác trong một ca lao động,
khoảng cách phải dịch chuyển trong lao động. Phát hiện các nguy cơ gây tai nạn lao
động là một yếu tố rất quan trọng trong khảo sát Ecgônômi vị trí lao động là, từ tình hình
tai nạn lao động có thể biết loại tai nạn lao động nào thường gặp nhất, đối tượng nào
hay bị tai nạn lao động và nguyên nhân của các tai nạn do kỹ thuật, ...
Tổng Liên đoàn Lao động Vit Nam - Vin Nghiên cu Khoa hc k thut Bo hộ lao động
Hi tho Quốc gia: “Chăm sóc và bảo v sc khe người lao động trong quá trình hi nhp”
1
KHẢO SÁT ECGÔMI VỊ TRÍ LAO ĐỘNG,
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TẠI
MỘT SỐ CƠ SỞ SẢN XUTKHÍ VỪA VÀ NH
Survey of workplace ergonomics, recommendations for improvement
in some Mechanical enterprises
Đào Phú Cường, Tạ Tuyết Bình, Nguyễn Bích Diệp
Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường
(General Department of Preventive Medicine
and Environmental Health)
ABSTRACT
Survey of workplace Ergonomics and recommendations for improvement in some
mechanical enterprises.
In order to recommend solutions to improve working conditions in some
mechanical enterprises, a research was carried out at some mechanical enterprises.
The resutlts showed that: working posture of workers was awkward, 22.8% of
working postures were squat. Materials and tool were not well arranged, only 14.8%
work place had stillage. Many working positions were not safe, 47,9% gears were not
guarded. Only a few of workers used personal protective equipment when working.
Almost workers were not trained on occupational and health safety.
The authors recommended that awareness on occupational safety and health at
workplaces should be improved; workers should be provided with personal protective
equipments with good quality; measures for improvement of working conditions should
be implemented.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ecgônômi là khoa học nghiên cứu người lao động về phương diện giải phẫu, sinh
lý tâm lý học trong môi trường lao động, với mục tiêu tối ưu hoá sức khoẻ, an toàn,
thoải mái và hiệu quả [5].
Khảo sát, đánh giá phân ch Ecgônômi vị trí lao động quan tâm đến môi trường
lao động, tính chất công việc, bố trí chỗ làm việc, thế lao động, nguy y tai nạn
lao động. Đối với những công việc gây gánh nặng cơ bắp phải xét tới tư thế lao động và
chuyển động, chiều cao bề mặt làm việc đối với tư thế đứng và tư thế ngồi, các vị trí của
Ứng Dụng Ergonomic. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng Dụng Ergonomic. - Người đăng: Tran Hoan Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ứng Dụng Ergonomic. 9 10 911