Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng etabs

Được đăng lên bởi tranminhthong0993
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KS. GV. Trần Anh Bình

BM. Tin Học Xây Dựng – ĐHXD HN

4. Hộp thoại Story Data

-

Label : tên của tầng
Height : chiêu cao tầng
Elevation : cao độ của tầng
Master Story : tầng chính
Similar To : khai báo tầng sẽ tương tự như

65

KS. GV. Trần Anh Bình

III.

BM. Tin Học Xây Dựng – ĐHXD HN

Tải trọng (Load)
1. Wind Load

Mục này xin giới thiệu một số tính năng nhập tải thông qua kiểu tải trọng là tải gió
(Wind Load).
Vào Define menu Æ Static Load Cases. Khai báo các thông số như trong bảng Define
Static Load Case Names như dưới đây (Type – wind, Auto Lateral Load – User Defined).

66

KS. GV. Trần Anh Bình

BM. Tin Học Xây Dựng – ĐHXD HN

Sau khi đã Add New Load, nhấn vào nút Modify Lateral Load.

FX, FY, MZ là lực đặt vào Diaphram. Các tải trọng này tác động vào diaphragm tại tọa
độ là X-Ord và Y-Ord.
Ví dụ, khi bạn muốn nhập tải gió động hoặc động đất, bạn tìm tọa độ tâm khối lượng và
nhập vào X-Ord và Y-Ord, tải trọng theo phương X thì nhập vào FX, tải trọng theo phương Y
thì nhập vào FY.
67

KS. GV. Trần Anh Bình

BM. Tin Học Xây Dựng – ĐHXD HN

Phương pháp này sử dụng cách nhập tải vào Diaphram nên nhất thiết bạn phải khai báo
diaphragm cho các tầng.
2. Quake Lad

Mục này xin giới thiệu một số tính năng nhập tải thông qua kiểu tải trọng là tải gió
(Wind Load).
Vào Define menu Æ Static Load Cases. Khai báo các thông số như trong bảng Define
Static Load Case Names như dưới đây (Type – Quake, Auto Lateral Load – User Loads).

Sau khi đã Add New Load, nhấn vào nút Modify Lateral Load.

68

KS. GV. Trần Anh Bình

BM. Tin Học Xây Dựng – ĐHXD HN

FX, FY, MZ là lực đặt vào Diaphram. Các tải trọng này tác động vào diaphragm tại tọa
độ là x và y.
Ví dụ, khi bạn muốn nhập tải gió động hoặc động đất, bạn tìm tọa độ tâm khối lượng và
nhập vào x và y, tải trọng theo phương X thì nhập vào FX, tải trọng theo phương Y thì nhập
vào FY.
Phương pháp này sử dụng cách nhập tải vào Diaphram nên nhất thiết bạn phải khai báo
diaphragm cho các tầng.
Ngoài ra, đối với loại tải trọng này, ta có thêm lựa chọn nhập vào tâm khối lượng của
Diaphram (Apply at Center of Mass).
Phương pháp này sử dụng cách nhập tải vào Diaphram nên nhất thiết bạn phải khai báo
diaphragm cho các tầng.

ƒ

Chú ý

Khi bạn khai báo tải trọng, bạn có khai báo loại tải trọng (Type) là Dead, Live, Wind,…
việc khai báo này chỉ có ý nghĩa khi bạn sử dụng chức năng tổ hợp tải trọng tự động (Define
Æ Add Defaut Design Combo). Khi sử dụng chức năng Add Defaut Design Combo, Etabs sẽ
dựa vào tiêu chuẩn thiết kế (...
KS. GV. Trn Anh Bình BM. Tin Hc Xây Dng – ĐHXD HN
4. Hp thoi Story Data
- Label : tên ca tng
-
Height : chiêu cao tng
-
Elevation : cao độ ca tng
-
Master Story : tng chính
-
Similar To : khai báo tng s tương t như
65
Ứng dụng etabs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng etabs - Người đăng: tranminhthong0993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ứng dụng etabs 9 10 186