Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng gis

Được đăng lên bởi Hoàng Mai
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Nội dung trình bày

1. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ỨNG DỤNG GIS TP.HCM
2. HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG GIS TẠI TP.HCM
3. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG GIS TẠI TP.HCM

2

2

3

G Giới thiệu HCMGIS
Thông tin chung:
– Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý TP.HCM
(HCMGIS) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và
công nghệ TP.HCM;
– Được thành lập theo Quyết định số 134/2004/QĐ-UB ngày
14/05/2004 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.
– Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Khắc Thanh (PGĐ Sở
Khoa học và Công nghệ TP.HCM).
– Trụ sở: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố
Hồ Chí Minh
– Điện thoại: 083.9320963 – Fax: 083 9320963
– Website: 
4

4

G Giới thiệu HCMGIS
Chức năng, nhiệm vụ:
– Tổ chức nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công
nghệ GIS, viễn thám;
– Tư vấn đấu thầu, lập dự án, thiết kế kỹ thuật, quản
lý dự án, giám sát thi công, thẩm định các đề án,
dự án, hạng mục ứng dụng GIS;
– Tập hợp và hợp tác với các tổ chức, cá nhân hoạt
động trong lĩnh vực GIS, viễn thám, GPS….

5

5

6

Hiện trạng ứng dụng GIS tại TP.HCM

−
−
−

CSDL GIS TP.HCM TẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG GIS
TP.HCM
DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG GIS TẠI CÁC SỞ NGÀNH
DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG GIS TẠI QUẬN HUYỆN

7

7

8

Cơ sở dữ liệu GIS TP.HCM
Cơ sở dữ liệu GIS TP.HCM:
1.
2.
3.
4.

Cơ sở dữ liệu GIS nền TP.HCM
Ảnh viễn thám, dữ liệu Lidar.
Cơ sở dữ liệu GIS cho quận huyện.
Cổng thông tin HCMGIS portal.

9

Cơ sở dữ liệu GIS nền TP.HCM
– Xây dựng dựa theo bản đồ địa hình số tỷ lệ 1:2.000 và
1:5.000.
– Gồm 07 nhóm lớp:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nhóm lớp cơ sở toán học: Điểm khống chế
Nhóm lớp địa hình: Điểm độ cao
Nhóm lớp thuỷ hệ: Đường bờ nước, thủy hệ, công trình thủy lợi
Nhóm lớp giao thông: Giao thông (vùng, đường), Đường sắt,
Công trình giao thông
Nhóm lớp dân cư: Đường dây điện, Kinh tế văn hóa xã hội,
Dân cư
Nhóm lớp hành chính: Ranh giới hành chính
Nhóm lớp thực vật: Vùng thực vật
10

Cơ sở dữ liệu GIS nền TP.HCM
– CSDL GIS ranh thửa đất (cập nhật số nhà hiện trạng)
được xây dựng dựa trên bản đồ địa chính tỉ lệ 1:200,
1:500.

11

Dữ liệu ảnh viễn thám TP.HCM
Dữ liệu ảnh viễn thám:
– SPOT5: độ phân giải 2.5m, phủ trùm toàn TP.HCM.
– Ảnh độ phân giải cao, phủ trùm toàn bộ khu vực nội
thành TP.HCM: Ikonos (1m), Komsat2 (1m),
QuickBird (0.6m), WorldView (0.5m)

12

Dữ liệu ảnh viễn thám TP.HCM
Dữ liệu ảnh viễn thám

13

Dữ liệu ảnh viễn thám TP.HCM
Toàn cảnh độ phủ trùm của ảnh độ phân giải cao

14

Dữ liệu ảnh viễn thám TP.HCM
Dữ liệu Lidar phủ trùm toàn TP.HCM (đang thu thập)
DTM
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng gis - Người đăng: Hoàng Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Ứng dụng gis 9 10 445