Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến để kiểm thử các chương trình Csharp

Được đăng lên bởi Đào Lê Tùng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(34).2009

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN
ĐỂ KIỂM THỬ CÁC CHƯƠNG TRÌNH C-SHARP
APPLYING MUTATION TESTING TO C-SHARP PROGRAM TESTS
Nguyễn Thanh Bình

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Quang Vũ

Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

TÓM TẮT
Kiểm thử phần mềm luôn là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đánh giá chất
lượng phần mềm. Một trong những kỹ thuật kiểm thử có khả năng tự động hóa cao là kỹ thuật
kiểm thử đột biến (mutation testing). Bài báo trình bày ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến
trong việc kiểm thử các chương trình được phát triển bởi ngôn ngữ lập trình C-Sharp. Kỹ thuật
kiểm thử đột biến được trình bày và phân tích các hạn chế, cũng như các phương pháp cải
tiến. Từ đó, một quy trình kiểm thử các chương trình C-Sharp ứng dụng kiểm thử đột biến sử
dụng các công cụ Nester và Nunit được đề xuất. Bài báo minh họa một ứng dụng cụ thể cho
thấy kết quả khả quan. Kết quả của bài báo có thể áp dụng vào các quy trình kiểm thử trong
các đơn vị phát triển phần mềm.
ABSTRACT
Software testing is always one of the important activities in order to evaluate the
software quality. One of the testing techniques with high automation is mutation testing. This
paper presents the application of mutation testing to testing programs developed by C-Sharp
language. Thus, mutation testing is introduced, its limitations and some methods for
improvement are also analyzed. Then, a testing process for C-Sharp programs applying
mutation testing using Nester and Nunit tools is proposed. The paper also shows some
promising experimental results. This approach can be applied to testing processes of software
development companies.

1. Đặt vấn đề
Kiểm thử phần mềm là một trong những hoạt động quan trọng trong tiến trình
phát triển phần mềm. Nó góp một phần rất lớn trong việc đánh giá chất lượng của một
phần mềm và là qui trình bắt buộc trong các dự án phát triển phần mềm trên thế giới
cũng như trong nước.
Tuy nhiên, hoạt động kiểm thử thường gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, kiểm thử
các hệ thống phức tạp đòi hỏi rất nhiều nguồn tài nguyên và chi phí cao. Thứ hai, tiến
trình phát triển phần mềm luôn trải qua nhiều hoạt động biến đổi thông tin, sự mất mát
thông tin trong quá trình biến đổi là yếu tố chính làm cho hoạt động kiểm thử khó khăn.
Thứ ba, kiểm thử chưa được chú trọng trong đào tạo con người. Cuối cùng, không tồn
tại kỹ thuật kiểm thử cho phép khẳng định một phần mềm hoàn toàn đúng đắn hay
không chứa lỗ...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - S5(34).2009
8
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN
ĐỂ KIỂM TH CÁC CHƯƠNG TRÌNH C-SHARP
APPLYING MUTATION TESTING TO C-SHARP PROGRAM TESTS
Nguyễn Thanh Bình
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Quang Vũ
Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn
TÓM TẮT
Kiểm thử phần mềm luôn là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đánh giá chất
ợng phần mềm. Một trong những kỹ thuật kiểm thử khả năng tự động hóa cao kỹ thuật
kim thử đột biến (mutation testing). Bài báo trình bày ng dụng k thuật kiểm thử đột biến
trong việc kiểm thử các chương trình được phát triển bởi ngôn ngữ lập trình C-Sharp. K thuật
kim thử đột biến được trình bày và phân tích các hạn chế, cũng ncác phương pháp cải
tiến. Tđó, một quy trình kiểm thử các chương trình C-Sharp ứng dụng kiểm thử đột biến s
dụng các công cụ Nester Nunit được đề xuất. Bài báo minh họa một ng dụng cụ thể cho
thấy kết quả khả quan. Kết quả của i báo thể áp dụng o các quy trình kiểm thử trong
các đơn vị phát triển phần mềm.
ABSTRACT
Software testing is always one of the important activities in order to evaluate the
software quality. One of the testing techniques with high automation is mutation testing. This
paper presents the application of mutation testing to testing programs developed by C-Sharp
language. Thus, mutation testing is introduced, its limitations and some methods for
improvement are also analyzed. Then, a testing process for C-Sharp programs applying
mutation testing using Nester and Nunit tools is proposed. The paper also shows some
promising experimental results. This approach can be applied to testing processes of software
development companies.
1. Đặt vấn đề
Kiểm thử phần mềm một trong những hoạt động quan trọng trong tiến trình
phát trin phần mềm. góp một phần rất lớn trong việc đánh giá chất lượng của một
phần mềm và qui trình bắt buộc trong các dự án phát triển phần mềm trên thế giới
cũng như trong nước.
Tuy nhiên, hoạt động kim th thường gặp nhiều khó khăn. Th nhất, kiểm th
các h thống phức tạp đòi hỏi rất nhiều nguồn tài nguyên và chi phí cao. Th hai, tiến
trình phát triển phần mềm luôn trải qua nhiều hoạt động biến đổi thông tin, s mất mát
thông tin trong quá trình biến đổi yếu t chính làm cho hoạt động kiểm th khó khăn.
Th ba, kiểm th chưa được chú trọng trong đào tạo con người. Cuối cùng, không tồn
tại k thuật kim th cho phép khẳng định một phần mềm hoàn toàn đúng đắn hay
không chứa lỗi.
Ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến để kiểm thử các chương trình Csharp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến để kiểm thử các chương trình Csharp - Người đăng: Đào Lê Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến để kiểm thử các chương trình Csharp 9 10 767