Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng Laser công suất cao trong y tê

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 981 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Nhóm 4 CK13CK12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2
---o0o---

BÀI TẬP LỚN VẬT LY
Ứng dụng Laser công suất cao trong y tê
GVHD:Nguyễn Trần Hồng Nhật
Nhóm 4,sáng thứ 6,tiết 3,4
Họ và tên
Huỳnh Nhật Triều
Nguyễn Văn Tuấn
Bùi Nguyên Văn
Nguyễn Ngọc Tuấn
Hoàng Minh Tuấn
Phan Đức Tri
Cáp Văn Toàn
Tp.Hồ Chi Minh, Tháng 6/2014

MSSV
21304313
21304570
21304749
21304565
21304529
21304362
21304178

2

Nhóm 4 CK13CK12

MỤC LỤC
Đề mục

Trang

Trang bìa............................................................................1
Mục lục...............................................................................2
Sơ lược về laser..................................................................3
Lịch sử laser.......................................................................3
Ứng dụng............................................................................5
+ Ứng dụng Laser công suất cao trong nhãn khoa.......5
+ Dao laser diệt từng tế bào ung thư.............................6
+ Xóa xăm bằng
Laser Yag (Tattoo removal - Laser surgery)........7
+ Femtosecond Laser
Đột phá mới trong phẫu thuật tật khúc xạ...........8
+ Phát hiện ung thư vú bằng tia laser............................9
+ Chống sâu răng bằng tia laser.....................................10
+ Mổ u não.....................................................................11
+ Phẫu thuật lão thị bằng laser Erbium.........................12
+ Dùng laser đưa các gene lạ vào tế bào.......................13
Nguồn tham khảo...............................................................15
Lời cám ơn.........................................................................16

3

Nhóm 4 CK13CK12

I.Sơ lược về laser.
Tên tiếng anh: Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation có nghĩa là "khuêch đại ánh sáng bằng phát xạ kích
thích".
Có nhiều loại laser khác nhau, có thể ở dạng hỗn hợp khí, vi dụ
He-Ne, hay dạng chất lỏng, song có độ bức xạ lớn nhất vẫn là tia
laser tạo bởi các thành phần từ trạng thái chất rắn.
II.Lịch sử của laser.
Sự ra đời của laser
 1917: A.Einstein đã chứng minh: Nếu chiếu ánh sang với tần

số đặc biệt nào đó lên các nguyên tử đang bị kich thich, thì có
thể làm cho chúng bức xạ sáng .
 1951-1958: Charles Townes, Arthur L.Shawlow, Nicolai
Baxov và Alexander Prokhorov đã nghiên cứu và á...



 !
"""#$#"""


%Nguyn Trn Hng Nht
&'()*+,-./&01*/23/4*)
567/8- 99
:;-&&</=2>: !?4$)4?4
.:@A-B-:C- !?4$)DE$
F2.:@8-B- !?4$)E)G
.:@A-.5H:C- !?4$)D1D
#7-.2-&:C- !?4$)D!G
&I-0H=J !?4$)41!
,KB-#7- !?4$)?EL
KM&J2-&*&,-.1N!$?)
&'()?4?!?
Ứng dụng Laser công suất cao trong y tê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng Laser công suất cao trong y tê - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Ứng dụng Laser công suất cao trong y tê 9 10 99