Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng phần mềm FB Pier

Được đăng lên bởi voduong1710
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM FB-PIER
TRONG THIẾT KẾ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH
Lê Thái Sơn
Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

1.ĐẶT VẤN ĐỀ:
I. Tính cấp thiết của đề tài
- Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đất nước đang trong quá trình hội nhập, kéo theo xu
thế không ngừng phát triển về kinh tế và khoa học kĩ thuật, nhà nước luôn quan tâm đầu tư đến lĩnh
vực giao thông mà cụ thể là xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình giao thông nói chung. Để
phục vụ cho quá trình tính toán phân tích nội lực kết cấu công trình xây dựng được dễ dàng thì việc
ứng dụng các phần mềm tính toán phân tích kết cấu nào cho phù hợp và độ tin cậy cao là vấn đề
cần phải cân nhắc.
- Việc phân tích tính toán nội lực kết cấu công trình nói chung và kết cấu trụ-móng bệ cọc nói riêng
là hai vấn đề có tính chất quyết định để đảm bảo chất lượng cho công trình. Phân tích tính toán kết
cấu quyết định đến tới an toàn trong khai thác sử dụng và tính kinh tế của công trình .Kết quả đạt
được của phân tích là các giá trị nội lực và chuyển vị của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng, tổ
hợp tải trọng là số liệu đầu vào cho bài toán thiết kế kết cấu.
- Ngày nay, với sự trợ giúp của máy tính, mà đặc biệt là việc ứng dụng các sản
phẩm phần mềm chuyên dụng thì công việc mô hình hóa và phân tích kết cấu trở
nên nhanh chóng và tương đối chính xác.
- Hiện có một số phần mềm phân tích tính toán kết cấu trụ, móng bệ cọc nổi tiếng như FB-Pier,
Piling, Pracol, …Với FB-Pier có đặc điểm nổi bậc hơn các chương trình khác như: Khả năng mô
hình hóa kết cấu, giao diện và tốc độ tính toán, nhập và xuất dữ liệu, khả năng phân tích. FB-Pier là
phần mềm của nước Hoa Kỳ, hiện nay tính phổ biến của nó chưa được rộng rải ở nước ta, tài liệu
tham khảo bằng tiếng việt rất hạn chế (hầu như là không... ) vì thế sự tiếp cận của sinh viên và kỹ
sư với FB-Pier còn khó khăn và việc đánh giá kết quả của chương trình đòi hỏi người kỹ sư phải
thật sự am hiểu về kết cấu trong quá trình mô hình hóa kết cấu. Vì chương trình chỉ là công cụ
phục vụ cho việc tính toán kết quả phân tích đúng hay sai phụ thuộc vào số liệu đầu vào trong quá
trình mô hình hóa. Để làm được điều đó đề tài giành phần lớn thời gian hướng dẫn sử dụng, mô
hình hóa chi tiết kết cấu trong FB-Pier thông qua nhiều ví dụ với nhiều trường hợp kết cấu và tải
trọng khác nhau.Qua đó ,người sử dụng có thể tiếp cận một
cách chính xác và đầy đủ.
109

II. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
Như đã phân tích ở trên, việc xác định trị số nội lực đầu cọc, sơ đồ làm việc của cọc và đất nền có
ý nghĩa ...
NG DNG PHN MM FB-PIER
TRONG THIT K NN MÓNG CÔNG TRÌNH
Lê Thái Sơn
B môn K thut Xây dng
1.ĐẶT VN ĐỀ:
I. Tính cp thiết ca đề tài
- Cùng vi s tiến b ca khoa hc k thut, đất nước đang trong quá trình hi nhp, kéo theo xu
thế không ngng phát trin v kinh tế và khoa hc kĩ thut, nhà nước luôn quan tâm đầu tư đến lĩnh
vc giao thông mà c th là xây dng cơ s h tng và các công trình giao thông nói chung. Để
phc v cho quá trình tính toán phân tích ni lc k
ết cu công trình xây dng được d dàng thì vic
ng dng các phn mm tính toán phân tích kết cu nào cho phù hp và độ tin cy cao là vn đề
cn phi cân nhc.
- Vic phân tích tính toán ni lc kết cu công trình nói chung và kết cu tr-móng b cc nói riêng
là hai vn đề có tính cht quyết định để đảm bo cht lượng cho công trình. Phân tích tính toán kết
cu quyết định đến ti an toàn trong khai thác s dng và tính kinh tế
ca công trình .Kết qu đạt
được ca phân tích là các giá tr ni lc và chuyn v ca kết cu dưới tác dng ca ti trng, t
hp ti trng là s liu đầu vào cho bài toán thiết kế kết cu.
- Ngày nay, vi s tr giúp ca máy tính, mà đặc bit là vic ng dng các sn
phm phn mm chuyên dng thì công vic mô hình hóa và phân tích kết cu tr
nên nhanh chóng và tương đối chính xác.
- Hin có mt s phn mm phân tích tính toán kết cu tr, móng b cc ni tiếng như FB-Pier,
Piling, Pracol, …Vi FB-Pier có đặc đim ni bc hơn các chương trình khác như: Kh năng mô
hình hóa kết cu, giao din và tc độ tính toán, nhp và xut d liu, kh năng phân tích. FB-Pier là
phn mm ca nước Hoa K, hin nay tính ph biến ca nó chưa được rng ri nước ta, tài liu
tham kho bng tiếng vit rt hn chế (hu như là không... ) vì thế s tiếp cn ca sinh viên và k
sư vi FB-Pier còn khó khăn và vic đánh giá kết qu ca chương trình đòi hi người k sư phi
tht s am hiu v kết cu trong quá trình mô hình hóa kết cu. Vì chương trình ch là công c
phc v cho vic tính toán kết qu phân tích đúng hay sai ph thuc vào s liu đầu vào trong quá
trình mô hình hóa. Để làm được điu đó đề tài giành phn ln thi gian hướng dn s dng, mô
hình hóa chi tiết kết cu trong FB-Pier thông qua nhiu ví d vi nhiu trường hp kết cu và ti
trng khác nhau.Qua đó ,người s dng có th tiếp cn mt
cách chính xác và đầy đủ.
109
Ứng dụng phần mềm FB Pier - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng phần mềm FB Pier - Người đăng: voduong1710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ứng dụng phần mềm FB Pier 9 10 317