Ktl-icon-tai-lieu

ứng lực trước

Được đăng lên bởi huuky08x1c
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Btct dù øng lùc

trong kt-ct

1 §¹i c­¬ng vÒ BTCT øng lùc tr­íc.
1 Kh¸i niÖm.
Trªn dÇm mét nhÞp, ta ®Æt vµo mét lùc nÐn tr­íc N (H×nh 1a) vµ
t¶i träng sö dông P (H×nh 1b). D­íi t¸c dông cu¶ t¶i träng P, ë vïng
d­íi cña dÇm xuÊt hiÖn øng suÊt kÐo. Nh­ng do ¶nh h­ëng cña lùc
nÐn N, trong vïng d­íi ®ã l¹i suÊt hiÖn øng suÊt nÐn. øng suÊt nÐn
tr­íc nµy sÏ triÖt tiªu hoÆc lµm gi¶m øng xuÊt kÐo do t¶i träng sö
dông P g©y ra. §Ó cho dÇm kh«ng bÞ nøt, øng xuÊt tæng céng trong
vïng d­íi kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c­êng ®é bÞ kÐo R k cña bªt«ng.
§Ó t¹o ra lùc nÐn tr­íc ng­êi ta c¨ng cèt thÐp råi g¾n chÆt nã
vµo bª t«ng th«ng qua lùc dÝnh hoÆc neo. Nhê tÝnh chÊt ®µn håi, cèt
thÐp cã xu h­íng co l¹i vµ sÏ t¹o nªn lùc nÐn tr­íc N. Nh­ tr­íc khi
t¶i träng sö dông P, Cèt thÐp ®· bÞ c¨ng tr­íc cßn bªt«ng th× ®· bÞ
nÐn tr­íc.
2 ¦u – khuyÕt ®iÓm cña BTCT øng lùc tr-íc.
a/. ¦u ®iÓm:
1. CÇn thiÕt vµ cã thÓ dïng ®-îc thÐp c-êng ®é cao.
Trong bªt«ng cèt thÐp th­êng, Kh«ng dïng ®­îc thÐp c­êng ®é
cao, v× nh÷ng khe nøt ®Çu tiªn ë bªt«ng sÏ xuÊt hiÖn khi øng xuÊt
trong cèt thÐp chÞu kÐo σa míi chØ ®¹t gi¸ trÞ tõ 200 ®Õn 300 KG/cm2.
Khi dïng thÐp c­êng ®é cao øng xuÊt trong cèt thÐp chÞu kÐo cã thÓ
®¹t tíi trÞ sè 10000 ®Õn 12000 KG/cm2 hoÆc lín h¬n. §iÒu ®ã lµm
xuÊt hiÖn c¸c khe nøt rÊt lín, v­ît qu¸ gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp.

Btct dù øng lùc

a)

trong kt-ct

N

N

l
p

Rn

p

b)

l

RHFH

H×nh 1. Sù lµm viÖc cña dÇm bªt«ng cèt thÐp
a) Khi chÞu lùc nÐn N ®Æt ë ®Çu dÇm - b)khi chÞu t¶i träng sö
dông P
Trong bªt«ng cèt thÐp øng lùc tr­íc, do cã thÓ khèng chÕ sù
xuÊt hiÖn khe nøt b»ng lùc c¨ng tr­íc cña cèt thÐp nªn cÇn thiÕt
vµ cã thÓ dïng ®­îc thÐp c­êng ®é cao. KÕt qu¶ lµ dïng Ýt thÐp
h¬n vµo kho¶ng 10 ®Õn 80%.
HiÖu qu¶ tiÕt kiÖm thÐp thÓ hiÖn râ nhÊt trong c¸c cÊu kiÖn cã
nhÞp lín, ph¶i dông nhiÒu cèt chÞu kÐo nh­ dÇm, giµn, thanh kÐo cña
vßm, cét ®iÖn, t­êng bÓ chøa, Xilo v.v ... (tiÕt kiÖm 50 - 80% thÐp).
Trong c¸c cÊu kiÖn nhÞp nhá, do cèt cÊu t¹o chiÕm tØ lÖ kh¸ lín nªn
tæng sè thÐp tiÕt kiÖm sÏ Ýt h¬n (kho¶ng 15%).
§ång thêi còng cÇn l­u ý r»ng gi¸ thµnh cña thÐp t¨ng chËm h¬n
c­êng ®é cña nã. Do vËy dïng thÐp c­êng ®é cao sÏ gãp phÇn lµm
gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh.
2. Cã kh¶ n¨ng chèng nøt cao h¬n. (Do ®ã kh¶ n¨ng chèng thÊm tèt
h¬n).

Btct dù øng lùc

trong kt-ct

Dïng bªt«ng cèt thÐp ¦LT, ng­êi ta cã thÓ t¹o ra c¸c cÊu kiÖn
kh«ng xuÊt hiÖn c¸c khe nøt trong vïng bªt«ng chÞu kÐo, hoÆc h¹n
chÕ sù ph¸t triÓn bÒ réng cña khe nøt, khi chÞu t¶i träng sö dông. Do
®ã bªt«ng cèt thÐp ¦...
Btct dù øng lùc trong kt-ct
1 §¹i c&¬ng vÒ BTCT øng lùc tr&íc.
1 Kh¸i niÖm.
Trªn dÇm mét np, ta ®Æt vµo mét lùc nÐn tr9íc N (H×nh 1a)
t¶i träng dông P (H×nh 1b). D9íi t¸c dông cu¶ t¶i träng P, ë vïng
d9íi a dÇm xuÊt hiÖn øng suÊt kÐo. Nh9ng do ¶nh h9ëng cña lùc
n N, trong ng d9íi ®ã l¹i suÊt hiÖn øng suÊt nÐn. øng suÊt nÐn
tr9íc nµy triÖt tiªu hoÆc lµm gim øng xuÊt kÐo do t¶i träng
ng P g©y ra. §Ó cho dÇm kh«ng nøt, øng xuÊt tæng céng trong
ng d9íi kh«ng ®9îc v9ît qu¸ c9êng ®é bÞ kÐo R
k
cña bªt«ng.
§Ó t¹o ra lùc n tr9íc ng9êi ta c¨ng cèt thÐp råi g¾n chÆt
o ng th«ng qua lùc dÝnh hoÆc neo. Nhê tÝnh chÊt ®µn håi, cèt
thÐp cã xu h9íng co l¹i sÏ o nªn lùc n tr9íc N. Nh9 tr9íc khi
t¶i träng dông P, Cèt thÐp ®· c¨ng tr9íc cßn bªt«ng th× ®·
n tr9íc.
2 ¦u – khuyÕt ®iÓm cña BTCT øng lùc tr-íc.
a/. ¦u ®iÓm:
1. CÇn thiÕt vµ cã thÓ dïng ®-îc thÐp c-êng ®é cao.
Trong bªt«ng cèt thÐp th9êng, Kh«ng dïng ®9îc thÐp c9êng ®é
cao, nh÷ng khe nøt ®Çu tiªn ë bªt«ng xuÊt hn khi øng xuÊt
trong cèt thÐp chÞu kÐo σa míi chØ ®¹t g trÞ tõ 200 ®Õn 300 KG/cm2.
Khi dïng thÐp c9êng ®é cao øng xuÊt trong cèt thÐp chÞu kÐo cã thÓ
®¹t tíi t 10000 ®Õn 12000 KG/cm2 hoÆc lín h¬n. §iÒu ®ã lµm
xuÊt hiÖn c¸c khe nøt rÊt lín, v9ît qu¸ gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp.
ứng lực trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng lực trước - Người đăng: huuky08x1c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ứng lực trước 9 10 643