Ktl-icon-tai-lieu

Uốn phẳng

Được đăng lên bởi Nguyen Huu Tien
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch­¬ng VI: Uèn ph¼ng
1. Kh¸i niÖm vÒ uèn ph¼ng:
Quan s¸t - Mét ng­êi nh¶y cÇu
(H.6.1).
- CÇu trôc n©ng hµng
(H.6.2).
- Thanh cã mÆt c¾t ®èi xøng (H.6.3).

q
m

H. 6.1

P

P

P

H. 6.3

H. 6.2
P

P

Nh­ vËy mét thanh chÞu uèn ph¼ng kh«ng Nh÷ng chØ chÞu t¸c dông cña c¸c lùc cã ®­
êng t¸c dông n»m trong mÆt ph¼ng ®èi xøng vµ cã ph­¬ng vu«ng gãc víi trôc thanh mµ
cßn chÞu t¸c dông cña ngÉu lùc n»m trong mÆt ph¼ng ®èi xøng ®ã.

Quan s¸t thanh (H. 6.3) cã:
+ mÆt ph¼ng chøa c¸c ngo¹i lùc t¸c dông gäi lµ mÆt ph¼ng t¶i träng.
+ Giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng t¶i träng vµ mÆt c¾t lµ ®­êng t¶i träng.
+ Thanh chÞu uèn ®­îc gäi lµ dÇm

q
P

d

y m
c
a
o
z

x
MÆt ph¼ng t¶i träng

b
(H. 6.3)

®­êng t¶i träng

2. Néi lùc trong dÇm chÞu uèn ph¼ng:
Gi¶ sö dÇm cã mÆt c¾t ®èi xøng chÞu uèn ph¼ng bëi mét lùc P (H.6.4).
a. X¸c ®Þnh ph¶n lùc t¹i A vµ B
r
Pa
mA ( F ) = YB .l − P.a = 0 ⇒ YB =
∑
l
r
Pb
mB ( F ) = −YA .l + P.b = 0 ⇒ YA =
∑
l
b.X¸c ®Þnh néi lùc
Dïng mÆt c¾t 1-1 c¸ch A mét kho¶ng lµ z c¾t dÇm
lµm 2 phÇn vµ xÐt c©n b»ng phÇn tr¸i.
- Ph¶i thªm vµo mÆt c¾t c¸c thµnh phÇn néi lùc lµ: Q
vµ Mx.
Theo ®iÒu kiÖn c©n b»ng tÜnh häc ta cã:

YA

YB

P
1

A
z

C

1a

B
b

l
H.6.4

YA
1
A
z

Mx
z

1Q

Pb
:Q ®­îc gäi lµ lùc c¾t
l
Pb
= −YA .z + M x = 0 ⇒ M x = YA .z =
.z :Mx ®­îc gäi m« men uèn néi lùc
11
l

∑F
∑m

y

= YA - Q = 0 ⇒ Q = YA =

+ ®Þnh nghÜa: Mét thanh chÞu uèn ph¼ng khi trªn mÆt c¾t cña nã tån t¹i ®ång thêi
hai thµnh phÇn néi lùc ®ã lµ lùc c¾t Q vµ m« men uèn Mx

* Quy ­íc dÊu cña néi lùc
- Lùc c¾t Q cã dÊu d­¬ng nÕu quay
ph¸p tuyÕn ngoµi cña mÆt c¾t 900
theo chiÒu kim ®ång hå sÏ trïng víi
Q (H.6.5 a,b)

H.6.5

YA
1
A
z

Z

1 Q

Q 1

Q>0

Z

1

A
z
b)

a)

YA
YA

- Lùc c¾t Q cã dÊu ©m nÕu quay ph¸p
tuyÕn ngoµi 900 ng­îc chiÒu kim
®ång hå sÏ trïng víi Q (H.6.5.c.d)

1 Q
Z

A
YA

z
c)

Z

Q<0

1

1
Q 1

A
z
d)

H.6.6

- M« men uèn cã dÊu d­¬ng nÕu nã
lµm cho phÇn dÇm ®ang xÐt d·n thí
d­íi (H.6.6.a,b)
- M« men uèn cã dÊu ©m nÕu nã
lµm cho phÇn dÇm ®ang xÐt d·n thí
trªn. (H.6.6.c,d)

1

Mx

Mx

1

A
z

1

Mx > 0

1

A
z
c)

1

Mx

Mx

Mx < 0

z
b)

a)
1

A

1
1

A
z
d)

3. BiÓu ®å néi lùc

1. C¸c b­íc vÏ biÓu ®å:
a) X¸c ®Þnh c¸c ph¶n lùc.
b) Ph©n ®o¹n dÇm vµ thiÕt lËp biÓu thøc Q, Mx trªn tõng ®o¹n ®ã.
c) Dùa vµo biÓu thøc Q vµ Mx ®· thiÕt lËp ®Ó vÏ biÓu ®å.
+ Víi biÓu ®å lùc c¾t:
- NÕu Q > 0 biÓu diÔn lªn phÝa trªn trôc chuÈn.
- NÕu Q < 0 biÓu diÔn xuèng phÝa d­íi trôc chuÈn.
+ Víi biÓu ®å m« men uèn:
- NÕu m« men uèn Mx > 0 (thí d­íi d·n) ta biÓu diÔn xuèng phÝa d­íi trôc c...
Ch¬ng VI: Uèn ph¼ng
1. Kh¸i niÖm vÒ uèn ph¼ng:
Quan s¸t - Mét ngêi nhy cÇu (H.6.1).
- CÇu trôc n©ng hµng (H.6.2).
- Thanh cã mÆt c¾t ®èi xøng (H.6.3).
H. 6.1
H. 6.2
m
P
q
H. 6.3
Nh y mét thanh chÞu uèn ph¼ng kh«ng Nh÷ng chØ chÞu t¸c dông cña c¸c lùc ®
êng t¸c dông m trong mÆt ph¼ng ®èi xøng ph¬ng vu«ng gãc víi trôc thanh mµ
cßn chÞu t¸c dông cña ngÉu lùc n»m trong mÆt ph¼ng ®èi xøng ®ã.
P P
P
P
Uốn phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Uốn phẳng - Người đăng: Nguyen Huu Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Uốn phẳng 9 10 797