Ktl-icon-tai-lieu

Vạch tuyến mạng lưới cấp thoát nước

Được đăng lên bởi Shine Sun
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1030 lần   |   Lượt tải: 4 lần
QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC SINH HOẠT
1

Xác định lưu lượng tính toán nước thải sinh hoạt và sản xuất

Tổng lưu lượng nước thải của toàn thành phố:

Bảng 1.1. Hệ số không điều hòa (bảng 2 TCVN 7957:2008)
Hệ số không điều
hòa Ko
Komax
Komin

5
2,5
0,38

Lưu lượng nước thải trung bình qtb (l/s)
10
20
50
100 300 500 1000
2,1
0,45

1,9
0,5

1,7
0,55

1,6
0,59

-

Lưu lượng nước thải trung bình một giờ

-

Lưu lượng nước thải giây trung bình

-

Lưu lượng nước thải giờ lớn nhất
+ qtb=648,87[l/s] → Nội suy ra Komax= 1,26 , Komin= 0,67

-

Lưu lượng nước thải giây lớn nhất

1,55
0,62

1,5
0,66

1,47
0,69

≥5000
1,44
0,71

-

Lưu lượng nước thải giờ nhỏ nhất

-

Lưu lượng nước thải giây nhỏ nhất

Bảng Tổng hợp lưu lượng nước thải
∑QNTSH

∑QNTCN

∑QNTCC

qhtb

qhmax

qhmin

m3/ngđ

m3/ngđ

m3/ngđ

l/s

l/s

l/s

50860,48

5090

112,5

648,87

817,6

434,75

II. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước thải
2.1. Nguyên tắc vạch tuyến
Vạch tuyến mạng lưới thoát nước bẩn là khâu quan trọng trong thiết kế mạng lưới
thoát nước. Nó ảnh hưởng lớn đến khả năng thoát nước, hiệu quả kinh tế hay giá thành
của mạng lưới thoát nước.
Hệ thống thoát nước thường thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, khi cống đặt quá sâu
thì dùng máy bơm nâng nước lên cao sau đó lại cho nước tiếp tục tự chảy.
Vạch tuyến mạng lưới thoát nước nên tiến hành theo thứ tự sau: phân chia lưu vực
thoát nước; xác định vị trí trạm xử lý và vị trí xả nước vào nguồn; vạch tuyến cống góp
chính, cống góp lưu vực, cống đường phố
Công tác vạch tuyến mạng lưới thoát nước cần đảm bảo những nguyên tắc chủ yếu
sau:
- Lợi dụng địa hình sao cho nước thải tự chảy trong mạng lưới là nhiều nhất đảm bảo
thu nước nhanh, tránh đào đắp nhiều, tránh đặt nhiều trạm bơm lãng phí.
- Chọn tuyến sao cho tổng chiều dài từng tuyến cống là nhỏ nhất, tránh dẫn nước
chảy vòng vo, tránh đặt cống quá sâu.

- Các tuyến cống góp chính vạch theo hướng về trạm xử lý và cửa xả vào nguồn tiếp
nhận. Vị trí trạm xử lý đặt ở phía thấp của đô thị, xí nghiệp công nghiệp, nhưng không bị
ngập lụt, cuối hướng gió chủ đạo mùa hè, cuối nguồn nước, đảm bảo khoảng cách vệ sinh
tối thiểu 500m đối với khu dân cư và xí nghiệp công nghiệp chế biến thực phẩm.
- Giảm tới mức tối thiểu cống chui qua sông hồ, cầu phà, đê đập, đường sắt, đường ô
tô và các công trình ngầm khác.
- Khi bố trí cống thoát nước phải phối hợp với các công trình ngầm khác để đảm bảo
việc xây dựng, khai thác sử dụng được thuận tiện.
- Mạng lưới thoát nước cần phù hợp với đặc điểm của từng đô thị ( qu...
QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC SINH HOẠT
1 Xác định lưu lượng tính toán nước thải sinh hoạt và sản xuất
Tổng lưu lượng nước thải của toàn thành phố:
Bảng 1.1. Hệ số không điều hòa (bảng 2 TCVN 7957:2008)
Hệ số không điều
hòa K
o
Lưu lượng nước thải trung bình q
tb
(l/s)
5 10 20 50 100 300 500 1000 ≥5000
K
omax
2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,55 1,5 1,47 1,44
K
omin
0,38 0,45 0,5 0,55 0,59 0,62 0,66 0,69 0,71
- Lưu lượng nước thải trung bình một giờ
- Lưu lượng nước thải giây trung bình
- Lưu lượng nước thải giờ lớn nhất
+ q
tb
=648,87[l/s] → Nội suy ra K
omax
= 1,26 , K
omin
= 0,67
- Lưu lượng nước thải giây lớn nhất
Vạch tuyến mạng lưới cấp thoát nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vạch tuyến mạng lưới cấp thoát nước - Người đăng: Shine Sun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Vạch tuyến mạng lưới cấp thoát nước 9 10 920