Ktl-icon-tai-lieu

Vài địa kỹ thuật trong xây dựng

Được đăng lên bởi Duyhung Le
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
487
Tiªu chuÈn ngµnh
Céng hoµ x héi
chñ nghÜa viÖt nam
V¶i ®Þa kü thuËt trong x©y dùng
nÒn ®¾p trªn ®Êt yÕu
22TCN 248-98
giao th«ng vËn t¶i
Tiªu chuÈn thiÕt kÕ, thi c«ng vµ nghiÖm thu Cã hiÖu lùc tõ: 5/9/1998
I. C¸c quy ®Þnh chung
1.1. Ph¹m vi ¸p dông: Tiªu chuÈn nµy ®îc ¸p dông cho tÝnh to¸n thiÕt kÕ, thi c«ng vµ
nghiÖm thu c«ng tr×nh øng dông v¶i ®Þa kü thuËt trong x©y dùng nÒn ®¾p trªn ®Êt yÕu. Néi
dung thiÕt kÕ chØ quy ®Þnh viÖc chän v¶i, nh÷ng tÝnh to¸n cÇn thiÕt cho viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ
®Æt v¶i vµ sè líp v¶i ®Ó t¨ng cêng møc ®é æn ®Þnh cña nÒn ®¾p trªn ®Êt yÕu; cßn c¸c vÊn
®Ò tÝnh to¸n vÒ lón, vÒ thÊm läc, b¶o vÖ vµ gia cêng m¸i dèc kh«ng quy ®Þnh ë ®©y.
1.2. V¶i ®Þa kü thuËt ®îc ®Æt gi÷a nÒn ®Êt yÕu vµ nÒn ®¾p lµm chøc n¨ng t¨ng cêng
æn ®Þnh cho nÒn ®¾p ®ång thêi t¹o hiÖu øng de ®Ó ®Çm chÆt ®Êt ®¾p.
ViÖc sö dông v¶i ®Þa kü thuËt ®Ó lµm chøc n¨ng nãi trªn kh«ng ph¶i lµ ®iÒu b¾t buéc
mµ chØ lµ mét gi¶i ph¸p, mét ph¬ng ¸n ®a ra ®Ó so s¸nh vÒ kinh tÕ kü thuËt víi c¸c
ph¬ng ¸n xö lý kh¸c, khi viÖc kiÓm to¸n æn ®Þnh trong ®iÒu kiÖn trùc tiÕp nÒn ®¾p trªn
®Êt yÕu kh«ng ®¹t ®îc yªu cÇu nh nãi ë ®iÓm 2.2.1.1. §Êt yÕu ë ®©y chØ ®Êt lo¹i sÐt hoÆc
¸ sÐt cã ®é sÖt B > 0,5 hoÆc ®Êt ®Çm lÇy than bïn (lîng h÷u c¬ chiÕm trªn 20%) hay bïn
c¸t cã ®é b·o hoµ G > 0,8.
1.3. §Ó thiÕt kÕ xö lý ®Êt yÕu b»ng v¶i ®Þa kü thuËt cÇn kh¶o s¸t thu thËp c¸c sè liÖu
sau:
- Kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh theo 22 TCN 82 - 85 nh»m cung cÊp chÝnh x¸c ph¹m vi,
chiÒu dÇy vµ c¸c chØ tiªu ®Æc trng cña ®Êt yÕu.
- §iÒu tra vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh nh: vËt liÖu ®¾p, tÝnh n¨ng v¶i vµ m¸y mãc
x©y dùng.
- Quy m« c«ng tr×nh, thêi gian thi c«ng vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh.
1.4. Ngoµi viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy, c¸c ®¬n vÞ t vÊn thiÕt kÕ, t
vÊn gi¸m s¸t vµ thi c«ng ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c trong kh¶o s¸t thiÕt
kÕ vµ thi c«ng x©y dùng nÒn ®êng nãi chung.
Vài địa kỹ thuật trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vài địa kỹ thuật trong xây dựng - Người đăng: Duyhung Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vài địa kỹ thuật trong xây dựng 9 10 457