Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề thiết kế đài nước

Được đăng lên bởi Mày Ơi Cố Lên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRONG THIẾT KẾ THÁP NƯỚC
Nguyễn Trường Hưng
I. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU THÁP NƯỚC
1. Những yêu cầu thiết kế tháp nước trong điều kiện nhiệt độ bình thường và quy trình hoạt động thông
thường
(1). Đối với tất cả các loại hình kết cấu tháp nước, ta đều phải tiến hành tính toán về cường độ. Đồng thời phải căn
cứ vào tình hình tải trọng tác động và điều kiện địa chất công trình – trong trường hợp cần thiết phải tiến hành kiểm tra
ổn định của kết cấu. Đối với bầu chứa bê tông cốt thép, ta còn phải tiến hành kiểm tra độ chống nứt hoặc bề rộng vết
nứt.
(2). Khi tiến hành kiểm tra ổn định tổng thể của tháp nước, tổ hợp tải trọng phải bao gồm: trọng lượng bản thân của
kết cấu, thiết bị và tải trọng gió.
(3). Khi tiến hành tính toán cường độ của bầu chứa, kiểm tra độ chống nứt hoặc bề rộng vết nứt, tổ hợp tải trọng
phải bao gồm: trọng lượng bản thân của kết cấu, thiết bị, áp lực nước bên trong và tải trọng hữu ích (hoạt tải) trên đỉnh
tháp.
(4). Khi tiến hành tính toán cường độ của kết cấu ống đỡ tháp nước, trong trường hợp bầu chứa đầy nước, tổ hợp tải
trọng phải bao gồm: trọng lượng bản thân của kết cấu, thiết bị, trọng lượng nước trong bầu chứa, tải trọng do vôi vữa và
các vật rời tích đọng trên đỉnh, tải trọng hữu ích (hoạt tải) trên sàn công tác, cầu thang và tải trọng gió.
Trong trường hợp bầu chứa không có nước, tổ hợp tải trọng phải bao gồm: trọng lượng bản thân của kết cấu, thiết bị
và tải trọng gió.
Trong trường hợp kết cấu đỡ của bầu chứa làm bằng khối xây gạch dạng ống, ta chỉ cần tính toán theo tổ hợp tải
trọng khi bầu chứa đầy nước.
(5). Phản lực đất nền của đế móng tháp nước, có thể giả thiết phân bổ theo quy luật tuyến tính, áp lực cực tiểu tại
mép biên đế móng không cho phép xuất hiện trị số âm (lực kéo).
2. Những yêu cầu thiết kế tháp nước cần bảo ôn
(1). Khi nhiệt độ tính toán cần phải bảo ôn của tháp nước thấp hơn -8 0C, ta phải tiến hành tính toán bảo ôn đối với
bầu chứa và đường ống dẫn nước của tháp.
(2). Tính toán bảo ôn phải tiến hành theo lý thuyết truyền dẫn nhiệt ổn định.
(3). Nhiệt độ nước vào trong bầu chứa không thấp hơn 40C, nhiệt độ cuối cùng không thấp hơn 10C.
(4). Lượng nước tính toán của bầu chứa có thể xét theo 60% dung lượng cực đại, cho phép thời gian ngừng trong
vòng 16giờ, thời gian ngừng cho phép của nước trong ống dẫn từ 9-14 giờ.
3. Những yêu cầu thiết kế tháp nước phải chống động đất
(1). Kiểm tra kháng chấn đối với tháp nước phải bao gồm kiểm tra cường độ và kiểm tra...
NHỮNG YÊU CẦU VỀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU TRONG THIẾT KẾ THÁP NƯỚC
Nguyễn Trường Hưng
I. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU THÁP NƯỚC
1. Những yêu cầu thiết kế tháp nước trong điều kiện nhiệt độ bình thường quy trình hoạt động thông
thường
(1). Đối với tất cả các loại hình kết cấu tháp nước, ta đều phải tiến hành tính toán về cường độ. Đồng thời phải căn
cứ vào tình hình tải trọng tác động và điều kiện địa chất công trình – trong trường hợp cần thiết phải tiến hành kiểm tra
ổn định của kết cấu. Đối với bầu chứa tông cốt thép, ta còn phải tiến hành kiểm tra độ chống nứt hoặc bề rộng vết
nứt.
(2). Khi tiến hành kiểm tra ổn định tổng thể của tháp nước, tổ hợp tải trọng phải bao gồm: trọng lượng bản thân của
kết cấu, thiết bị và tải trọng gió.
(3). Khi tiến hành tính toán cường độ của bầu chứa, kiểm tra độ chống nứt hoặc bề rộng vết nứt, tổ hợp tải trọng
phải bao gồm: trọng lượng bản thân của kết cấu, thiết bị, áp lực nước bên trong và tải trọng hữu ích (hoạt tải) trên đỉnh
tháp.
(4). Khi tiến hành tính toán cường độ của kết cấu ống đỡ tháp nước, trong trường hợp bầu chứa đầy nước, tổ hợp tải
trọng phải bao gồm: trọng lượng bản thân của kết cấu, thiết bị, trọng lượng nước trong bầu chứa, tải trọng do vôi vữa và
các vật rời tích đọng trên đỉnh, tải trọng hữu ích (hoạt tải) trên sàn công tác, cầu thang và tải trọng gió.
Trong trường hợp bầu chứa không có nước, tổ hợp tải trọng phải bao gồm: trọng lượng bản thân của kết cấu, thiết bị
và tải trọng gió.
Trong trường hợp kết cấu đỡ của bầu chứa làm bằng khối xây gạch dạng ống, ta chỉ cần tính toán theo tổ hợp tải
trọng khi bầu chứa đầy nước.
(5). Phản lực đất nền của đế móng thápc, thể giả thiết phân bổ theo quy luật tuyến tính, áp lực cực tiểu tại
mép biên đế móng không cho phép xuất hiện trị số âm (lực kéo).
2. Những yêu cầu thiết kế tháp nước cần bảo ôn
(1). Khi nhiệt độ tính toán cần phải bảo ôn của tháp nước thấp hơn -8
0
C, ta phải tiến hành tính toán bảo ôn đối với
bầu chứa và đường ống dẫn nước của tháp.
(2). Tính toán bảo ôn phải tiến hành theo lý thuyết truyền dẫn nhiệt ổn định.
(3). Nhiệt độ nước vào trong bầu chứa không thấp hơn 4
0
C, nhiệt độ cuối cùng không thấp hơn 1
0
C.
(4). Lượng nước tính toán của bầu chứa thể xét theo 60% dung lượng cực đại, cho phép thời gian ngừng trong
vòng 16giờ, thời gian ngừng cho phép của nước trong ống dẫn từ 9-14 giờ.
3. Những yêu cầu thiết kế tháp nước phải chống động đất
(1). Kiểm tra kháng chấn đối với tháp nước phải bao gồm kiểm tra cường độ kiểm tra ổn định. Khi tiến hành
kiểm tra kháng chấn, ảnh hưởng của tải trọng gió lấy bằng 1/4.
(2). Điều kiện để có thể không cần phải kiểm tra kháng chấn tiết diện của các cấu kiện tháp nước là:
a. Bầu chứa của tháp nước ngoài trường hợp xây dựng trong vùng động đất cấp 8 trên lớp đất nền yếu, hoặc xây
dựng ở trong vùng động đất cấp 9 mà có dầm vành dưới dạng với khung đỡ bên dưới.
b. Khi xây dựng trong vùng động đất cấp 7, có nền đất tốt với khung đỡ bê tông cốt thép, dung tích bầu chứa không
lớn hơn 50m
3
, chiều cao nhỏ hơn hoặc bằng 20m ống vách bằng khối xây gạch; hay dung tích nhỏ hơn hoặc bằng
7m có ống vách bằng gạch xây với cột và dầm tăng cường.
c. ống đỡ bê tông cốt thép của tháp xây trong vùng động đất cấp 7, cấp 8 có đất nền loại tốt.
(3). Khi kiểm tra kháng chấn tiết diện của tp nước, ta phải xét cả hai trưng hợp: đầy nước và không có nước. Nói
chung, chỉ tính toán với tải trọng động đất theo phương nằm ngang.
Đối với tháp nước dạng khung đỡ, cột gạch đỡ và tháp nướckết cấu đỡ tiết diện không đối xứng cũng như tháp
nước mặt bằng hình đa giác, ta phải tiến hành kiểm tra riêng biệt theo phương chính diện theo phương đưng
chéo.
Hiệu ứng tác động của động đất theo phương thẳng đứng đối với tháp tương đối cao (xem hình 1) thể phân phối
theo tỷ lệ tải trọng trọng lực tương đương mà cấu kiện phải gánh chịu.
Hình 1: Sơ đồ tác động của động đất thẳng đứng đối với kết cấu.
Diễn giải công thức như sau:
eqEvk
GF
max
(1)
qE
jj
ii
vi
F
HG
HG
F
(2)
Trong các công thức trên
F
E
k
: Trị số tiêu chuẩn của tổng tác động động đất theo phương thẳng đứng đối với kết cấu.
F
i
: Trị số tiêu chuẩn của tổng tác động động đất theo phương thẳng đứng đối với chất điểm i.
vmax
: Trị số cực đại của hệ số ảnh hưởng động đất theo phương thẳng đứng, có thể lấy bằng 65% trị số cực đại của
hệ số ảnh hưởng động đất theo phương nằm ngang.
G
eq
: Tổng tải trọng của trọng lựcơng đương của kết cấu, thể lấy bằng 75% trị số quy đổi của tải trọng trọng
lực.
(4). Tính toán kháng chấn theo phương nằm ngang của tháp nước.
Vấn đề thiết kế đài nước - Trang 2
Vấn đề thiết kế đài nước - Người đăng: Mày Ơi Cố Lên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Vấn đề thiết kế đài nước 9 10 801