Ktl-icon-tai-lieu

Vận hành hệ thống điện

Được đăng lên bởi tvlanh94
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Män hoüc: Váûn haình Hãû thäúng âiãûn
Chæång 1
CAÏC PHÆÅNG PHAÏP DÆÛ BAÏO PHUÛ TAÍI ÂIÃÛN NÀNG
1.1. KHAÏI NIÃÛM CHUNG
û baïo phuû taíi âiãûn nàng laìüt váún âãö quan troüng trong cäng taïc thiãút kãú qui
hoaûch hãû thäúng âiãûn. Muûc âêch cuía dæû baïo âiãûn nàng trong tæång lai dæûa vaìo caïc quan
saït trong quaï khæï, phuûc vuû cho cäng taïc qui hoach nguäön læåïi trong hãû thäúng âiãûn, phuûc
vuû cho cäng taïc âiãöu âäü hãû thäúng (coï kãú hoaûch chuáøn bë sàôn saìng âaïp æïng phuû taíi)
û baïo laìüt khoa hoüc coìn non treí, trong âoï nhiãöu váún âãö chæa hçnh thaình troün
veûn. Âäúi tæåüng nghiãn cæïu cuía khoa hoüc naìy laì caïc phæång phaïp dæû baïo vaì phaûm vi æïng
duûng laì caïc hiãûn tæåüng xaîüi, kinh tãú, kyî thuáût, v . v . . . Dæû baïo laìüt khoa hoüc quan
troüng, nhàòm muûc âêch nghiãn cæïu nhæîng phæång phaïp luáûn khoa hoüc, laìm cå såí cho
viãûc âãö xuáút caïc dæû baïo cuû thãø cuîng nhæ viãûc âaïnh giaïïc âäü tin cáûy, mæïc âäü chênh xaïc
cuía caïc phæång phaïp dæû baïo - nãúu dæû baïo sai lãûch quaï nhiãöu vãö khaí nàng cung cáúp vaì
nhu cáöu nàng læåüng seîùn âãún háûu quaí khäng täút cho nãön kinh tãú. Nãúu dæû baïo quaï thæìa
vãö nguäön seî phaíi huy âäüng nguäön quaïïn laìm tàng väún âáöu tæ dáùn âãún laîng phê väún âáöu
tæ vaì khäng khai thaïc hãút cäng suáút thiãút bë, ngæåüc laûi nãúu dæû baïo thiãúu cäng suáút nguäö
n
seîùn âãún cung cáúp âiãûn khäng âuí cho nhu cáöu cuía phuû taíi, giaím âäü tin cáûy cung cáúp
âiãûn gáy thiãût haûi cho nãön kinh tãú quäúc dán.
* Phán loaûi dæû baïo :
Theo thåìi gian dæû baïo (táöm dæû baïo) ta phán ra caïc loaûi dæû baïo sau :
- û baïo ngàõn haûn (táöm ngàõn): Thåìi gian tæì 1 âãún 2 nàm
- û baïo haûng væìa (táöm trung): Thåìi gian tæì 3 âãún 10 nàm
- û baïo daìi haûn (táöm xa): Thåìi gian tæì 15 âãún 20 nàm, coï tênh cháút chún læåüc
Ngoaìi ra coìn coïû baïo âiãöu âäüïi thåìi gian dæû baïo theo giåì trong ngaìy, tuáön, . .
. âãø phuûc vuû cho cäntg taïc âiãöu âäü hãû thäúng.
Sai ú cho pheïp âäúi våïi tæìng loaûi dæû baïo nhæ sau:
- Dæû baïo táöm ngàõn vaì táöm trung: ì (5 - 10)%,
- Âäúi våïi dæû baïo daìi haûn 5 - 15% (tháûm chê âãún 20%),
- Coìn dæû baïo âiãöu âäü thç cho pheïp (3 - 5)%.
1.2. CAÏC PHÆÅNG PHAÏP DÆÛ BAÏO
1.2.1. Phæång phaïp tênh hãû säú væåüt træåïc
Phæång phaïp naìy cho biãút khuynh hæåïng phaït triãøn cuía nhu cáöu tiãu thuû âiãûn
nàng so våïi nhëp âäü phaït triãøn cuía nãön kinh tãú quäúc dán.
duû : Trong khoaíng thåìi gian 5 nàm tæì nàm 1995 âãún nàm 2000, saín læåüng
cäng nghiãûp cuía Thaình phäú Âaìông tàng tæì 100 lãn 150%, coìn saín læåüng âiãûn nàng
tiãu thuû cuîng trong khoaíng thåìi gian âoï tàng 170%.
Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaìông . 1
Vận hành hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận hành hệ thống điện - Người đăng: tvlanh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Vận hành hệ thống điện 9 10 719