Ktl-icon-tai-lieu

Vận hành hệ thống điện chương 5

Được đăng lên bởi goaheadbb
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Män hoüc: Váûn haình Hãû thäúng âiãûn

Chæång 5

CAÏC PHÆÅNG PHAÏP ÂAÏNH GIAÏ ÂÄÜ TIN CÁÛY
CUAÍ CAÏC SÅ ÂÄÖ CUNG CÁÚP ÂIÃÛN
5.1

KHAÏI NIÃÛM CHUNG
Âãø âaïnh giaï âäü tin cáûy cuía caïc så âäö cung cáúp âiãûn, ta cáön phaíi khaío saït nhæîng chè
tiãu âënh læåüng cå baín vãö âäü tin cáûy cuía caïc så âäö näúi âiãûn khaïc nhau cuía hãû thäúng cung
cáúp âiãûn. Caïc chè tiãu âoï laì: Xaïc suáút laìm viãûc an toìan P(t) cuía hãû thäúng trong khoíang
thåìi gian t khaío saït, thåìi gian laìm viãûc an toaìn trung bçnh T giæîa caïc láön sæû cäú, hãû säú sàôn
saìng A cuía hãû, thåìi gian trung bçnh sæîa chæîa sæû cäú, sæaî chæîa âënh kyì....
Tênh toïan âäü tin cáûy cuía så âäö cung cáúp âiãûn nhàòm xaïc âënh giaï trë trung bçnh
thiãût haûi haìng nàm do ngæìng cung cáúp âiãûn, phuûc vuû baìi toïan tçm phæång aïn cung cáúp
âiãûn täúi æu haìi hoìa giæîa 2 chè tiãu: Cæûc tiãøu väún âáöu tæ vaì cæûc âaûi mæïc âäü âaím baío cung
cáúp âiãûn.
Trong chæång naìy seî trçnh baìy mäüt säú phæång phaïp tênh toïan caïc chè tiãu âäü tin
cáûy cuía caïc så âäö cung cáúp âiãûn.
5.2

PHÆÅNG PHAÏP CÁÚU TRUÏC NÄÚI TIÃÚP - SONG SONG CAÏC PHÁÖN TÆÍ
Phæång phaïp naìy xáy dæûng mäúi quan hãû træûc tiãúp giæîa âäü tin cáûy cuía hãû thäúng våïi
âäü tin cáûy cuía caïc pháön tæí âaî biãút. Phæång phaïp bao gäöm viãûc láûp så âäö âäü tin cáûy vaì aïp
duûng phæång phaïp giaíi têch bàòng âaûi säú Boole vaì lyï thuyãút xaïc suáút caïc táûp håüp âãø tênh
toïan âäü tin cáûy.
5.2.1 Så âäö âäü tin cáûy
Så âäö âäü tin cáûy cuía hãû thäúng âæåüc xáy dæûng trãn cå såí phán têch aính hæåíng cuía
hoíng hoïc pháön tæí âãún hoíng hoïc cuía hãû thäúng. Vç váûy så âäö âäü tin cáûy thæåìng khaïc våïi så
âäö váût lyï. Vê duû 4 baïnh ätä xem nhæ näúi song song trong så âäö váût lyï, nhæng trong så âäö
âäü tin cáûy phaíi xem 4 baïnh âoï màõc näúi tiãúp vç báút cæï mäüt baïnh naìo âoï hoíng cuîng dáùn âãún
xe hoíng phaíi ngæìng....
Så âäö âäü tin cáûy bao gäöm:
- Caïc nuït: Nuït nguäön, nuït taíi vaì caïc nuït trung gian- laì chäù näúi tiãúp cuía êt nháút 3
nhaïnh.
- Caïc nhaïnh: âæåüc veî bàòng caïc khäúi hçnh chæî nháût mä taí traûng thaïi täút cuía pháön
tæí. Pháön tæí bë hoíng tæång æïng våïi viãûc xoïa khäúi cuía pháön tæí âoï ra khoíi så âäö.
Nhaïnh vaì nuït taûo thaình maûng læåïi näúi liãön nuït phaït vaì nuït taíi cuía så âäö. Coï thãø coï
nhiãöu âæåìng näúi tæì nuït phaït âãún nuït taíi, mäùi âæåìng gäöm nhiãöu nhaïnh näúi tiãúp.

Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông

. 61

Män ...
Män hoüc: Váûn haình Hãû thäúng âiãûn
Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông .
61
Chæång 5
CAÏC PHÆÅNG PHAÏP ÂAÏNH GIAÏ ÂÄÜ TIN CÁÛY
CUAÍ CAÏC SÅ ÂÄÖ CUNG CÁÚP ÂIÃÛN
5.1 KHAÏI NIÃÛM CHUNG
Âãø âaïnh giaï âäü tin cáûy cuía caïc så âäö cung cáúp âiãûn, ta ön phaíi khaío saït nhæîng chè
tiãu âënh læåüng cå baín vãö âäü tin cáûy cuía caïc så âäöúi âiãûn khaïc nhau cuía hãû thäúng cung
úp âiãûn. Caïc chè tiãu âoï laì: Xaïc suáút laìm viãûc an toìan P(t) cuía hãû thäúng trong khoíang
thåìi gian t khaío saït, thåìi gian laìm viãûc an toaìn trung bçnh T giæîa caïc láön sæûú, hãûúôn
saìng A cuía hãû, thåìi gian trung bçnh sæîa chæîa sæûú, sæaî chæîa âënh kyì....
Tênh toïan âäü tin cáûy cuía så âäö cung cáúp âiãûn nhàòm xaïc âënh giaï trë trung bçnh
thiãût haûi haìng nàm do ngæìng cung cáúp âiãûn, phuûc vuû baì
i toïan tçm phæång aïn cung cáúp
âiãûn täúi æu haìi hoìa giæîa 2 chè tiãu: Cæûc tiãøu väún âáöu tæ vaìûc âaûi mæïc âäü âaím baío cung
úp âiãûn.
Trong chæång naìy seî trçnh baìy mäüt säú phæång phaïp tênh toïan caïc chè tiãu âäü tin
ûy cuía caïc så âäö cung cáúp âiãûn.
5.2 PHÆÅNG PHAÏP CÁÚU TRUÏC NÄÚI TIÃÚP - SONG SONG CAÏC PHÁÖN TÆÍ
Phæång phaïp naìy xáy dæûng mäúi quan hãû træûc tiãúp giæîa âäü tin cáûy cuía hãû thäúng våïi
âäü tin cáûy cuía caïc pháön tæí âaî biãút. Phæång phaïp bao gäöm viãûc láûp så âäö âäü tin cáûy vaì aïp
duûng phæång phaïp giaíi têch bàòng âaûi säú Boole vaì lyï thuyãút xaïc suáút caïc táûp håü
p âãø tênh
toïan âäü tin cáûy.
5.2.1
Så âäö âäü tin cáûy
Så âäö âäü tin cáûy cuía hãû thäúng âæåüc xáy dæûng trãn cå såí phán têch aính hæåíng cuía
hoíng hoïc pháön tæí âãún hoíng hoïc cuía hãû thäúng. Vç ûy så âäö âäü tin cáûy thæåìng khaïc våïi så
âäöût lyï. Vê duû 4 baïnh ätä xem nhæ näúi song song trong så âäöût lyï, nhæng trong så âäö
âäü tin cáûy phaíi xem 4 baïnh âoïõc näúi tiãúp vç báút cæïüt baïnh naìo âoï hoíng cuîng dáùn âãún
xe hoíng phaíi ngæìng....
Så âäö âäü tin cáûy bao gäöm:
- Caïc nuït: Nuït nguäön, nuït taíi vaì caïc nuït trung gian- laì chäùúi tiãúp cuía êt nháút 3
nhaïnh.
- Caïc nhaïnh: âæåüc veîòng caïc khäúi hçnh chæî nháût mä taí traû
ng thaïi täút cuía pháön
tæí. Pháön tæí bë hoíng tæång æïng våïi viãûc xoïa khäúi cuía pháön tæí âoï ra khoíi så âäö.
Nhaïnh vaì nuït taûo thaình maûng læåïi näúi liãön nuït phaït vaì nuït taíi cuía så âäö. Coï thãø coï
nhiãöu âæåìng näúi tæì nuït phaït âãún nuït taíi, mäùi âæåìng gäöm nhiãöu nhaïnh näúi tiãúp.
Vận hành hệ thống điện chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận hành hệ thống điện chương 5 - Người đăng: goaheadbb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Vận hành hệ thống điện chương 5 9 10 414