Ktl-icon-tai-lieu

Vận hành hệ thống điện chương 6

Được đăng lên bởi goaheadbb
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Män hoüc: Váûn haình Hãû thäúng âiãûn

Chæång 6

CHÁÚT LÆÅÜNG ÂIÃÛN NÀNG VAÌ VÁÚN ÂÃÖ ÂIÃÖU CHÈNH
TÁÖN SÄÚ, ÂIÃÛN AÏP TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN
6.1. CAÏC YÃU CÁÖU ÂÄÚI VÅÏI SAÍN XUÁÚT ÂIÃÛN NÀNG
Hãû thäúng âiãûn læûc bao gäöm caïc nhaì maïy âiãûn, âæåìng dáy taíi âiãûn, traûm biãún aïp vaì
caïc häü tiãu thuû âiãûn kãút håüp våïi nhau thaình mäüt hãû thäúng chung âãø saín xuáút, truyãön taíi vaì
phán phäúi âiãûn nàng âãún caïc häü tiãu thuû mäüt caïh liãn tuûc vaì kinh tãú nháút (hãû thäúng nàng
læåüng, maûng âiãûn). Khaïc hàón våïi nhæîng ngaình cäng nghiãûp khaïc, saín xuáút âiãûn nàng coï
nhæîng âàûc âiãøm chuí yãúu sau:
1. Âàûc âiãøm quan troüng nháút laì viãûc saín xuáút, truyãön taíi, phán phäúi vaì sæí duûng
âiãûn nàng bao giåì cuîng tiãún haình cuìng mäüt luïc. Nghéa laì åí moüi thåìi âiãøm phaíi coï sæû cán
bàòng chênh xaïc giæîa âiãûn nàng saín xuáút ra vaì âiãûn nàng tiãu thuû cäüng våïi täøn tháút trãn læåïi
truyãön taíi vaì phán phäúi. Nãúu sæû cán bàòng trãn khäng âaím baío thç caïc chè tiãu cháút læåüng
âiãûn nàng chuí yãúu laì táön säú vaì âiãûn aïp trong hãû thäúng seî lãûch ra khoíi phaûm vi cho pheïp.
2. Âàûc âiãøm thæï hai laì caïc quaï trçnh quaï âäü trong hãû thäúng âiãûn diãùn ra ráút nhanh
cho nãn phaíi sæí duûng caïc kyî thuáût tæû âäüng âãø âiãöu khiãøn caïc quaï trçnh naìy chæï khäng thãø
thao taïc bàòng tay.
3. Âàûc âiãøm thæï ba laì âiãûn nàng coï liãn quan chàût cheî våïi táút caí caïcngaình kinh tãú
quäúc dán vaì moüi hoaût âäüng cuía con ngæåìi. Cho nãn âoìi hoíi âäü tin cáûy cung cáúp âiãûn phaíi
ráút cao vç moüi sæû cäú trong hãû thäúng dáùn âãún thiãúu huût cäng suáút seî aính hæåíng âãún nãön
kinh tãú quäúc dán.
Do nhæîng âàûc âiãøm trãn nãn âäúi våïi saín xuáút âiãûn nàng coï nhæîng yãu cáöu cå baín
sau:
1. Phaíi âaím baío âäü tin cáûy cung cáúp âiãûn liãn tuûc cho caïc häü tiãu thuû theo tênh
cháút tæìng loaûi häü trãn tiãu thuû cuû thãø (loaûi I, loaûi II, loaûi III).
2. Âaím baío cháút læåüng âiãûn nàng cuû thãø laì âiãûn aïp taûi caïc nuït trong læåïi vaì táön säú
chung cuía hãû thäúng khäng âæåüc lãûch ra khoíi phaûm vi cho pheïp.
3. Âaím baío giaï thaình saín xuáút âiãûn nàng reî nháút (phuû thuäüc vaìo kháu thiãút kãú vaì
váûn haình hãû thäúng âiãûn).
Âãø thæûc hiãûn täút caïc yãu cáöu trãn ngæåìi ta phaíi xáy dæûng nhæîng hãû thäúng âiãûn låïn
liãn kãút nhiãöu nhaì maïy vaì khu væûc khaïc nhau, ngaìy nay ngæåìi ta âaî xáy dæûng âæåüc nhæîng
hãû thäúng âiãûn liãn quäúc gia. Caïc æu âiãøm chênh cuía viãûc xáy dæûng nh...
Män hoüc: Váûn haình Hãû thäúng âûn
Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaì Nàông .
85
Chæång 6
CHÁÚT LÆÅÜNG ÂIÃÛN NÀNG VAÌÚN ÂÃÖ ÂIÃÖU CHÈNH
TÁÖN SÄÚ, ÂIÃÛN AÏP TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN
6.1. CAÏC YÃU CÁÖU ÂÄÚI VÅÏI SAÍN XUÁÚT ÂIÃÛN NÀNG
û thäúng âiãûn læûc bao gäöm caïc nhaì maïy âûn, âæåìng dáy taíi âiãûn, traûm biãún aïp vaì
caïc häü tiãu thuû âiãûn kãút håüp våïi nhau thaình mäüt hãû thäúng chung âãø saín xuáút, truyãön taíi vaì
phán phäúi âiãûn nàng âãún caïc häü tiãu thuûüt caïh liãn tuûc vaì kinh tãú nháút (hãû thäúng nàng
læåüng, maûng âiãûn). Khaïc hàón våïi nhæîng ngaình cäng nghiãûp khaïc, saín xuáút âiãûn nàng coï
nhæîng âàûc âiãøm chuí yãúu sau:
1. Âàûc âiãøm quan troüng nháút laì viãûc saín xuáút, truyãön taí
i, phán phäúi vaìí duûng
âiãûn nàng bao giåì cuîng tiãún haình cuìng mäüt luïc. Nghéa laì åí moüi thåìi âiãøm phaíi coïû cán
òng chênh xaïc giæîa âiãûn nàng saín xuáút ra vaì âiãûn nàng tiãu thuûüng våïi täøn tháút trãn læåïi
truyãön taíi vaì phán phäúi. Nãúu sæû cán bàòng trãn khäng âaím baío thç caïc chè tiãu cháút læåüng
âiãûn nàng chuí yãúu laìön säú vaì âiãûn aïp trong hãû thäúng seîûch ra khoíi phaûm vi cho pheïp.
2. Âàûc âiãøm thæï hai laì caïc quaï trçnh quaï âäü trong hãû thäúng âiãûn diãùn ra ráút nhanh
cho nãn phaíi sæí duûng caïc kyî thuáût tæû âäü
ng âãø âiãöu khiãøn caïc quaï trçnh naìy chæï khäng thãø
thao taïc bàòng tay.
3. Âàûc âiãøm thæï ba laì âiãûn nàng coï liãn quan chàût cheîïi táút caí caïcngaình kinh tãú
quäúc dán vaì moüi hoaût âäüng cuía con ngæåìi. Cho nãn âoìi hoíi âäü tin cáûy cung cáúp âiãûn phaíi
út cao vç moüi sæûú trong hãû thäúng dáùn âãún thiãúu huût cäng suáút seî aính hæåíng âãún nãön
kinh tãú quäúc dán.
Do nhæîng âàûc âiãøm trãn nãn âäúi våïi saín xuáút âiãûn nàng coï nhæîng yãu cáöu cå baín
sau:
1. Phaíi âaím baío âäü tin cáûy cung cáúp âiãûn liãn tuûc cho caïc häü tiãu thuû theo tênh
cháút tæì
ng loaûi häü trãn tiãu thuû cuû thãø (loaûi I, loaûi II, loaûi III).
2. Âaím baío cháút læåüng âiãûn nàng cuû thãø laì âiãûn aïp taûi caïc nuït trong læåïi vaìön säú
chung cuía hãû thäúng khäng âæåüc lãûch ra khoíi phaûm vi cho pheïp.
3. Âaím baío giaï thaình saín xuáút âiãûn nàng reî nháút (phuû thuäüc vaìo kháu thiãút kãú vaì
ûn haình hãû thäúng âiãûn).
Âãø thæûc hiãûn täút caïc yãu cáöu trãn ngæåìi ta phaíi xáy ûng nhæîng hãû thäúng âiãûn låïn
liãn kãút nhiãöu nhaì maïy vaì khu væûc khaïc nhau, ngaìy nay ngæåìi ta âaî xáy dæûng âæåüc nhæîng
û
thäúng âiãûn liãn quäúc gia. Caïc æu âøm chênh cuía vûc xáy dæûng nhæîng hãû thäúng âûn
låïn laì:
1. Náng cao âäü tinûy cung cáúp âiãûn liãn tuûc cho phuû taíi.
2. í duûng håüp lyï caïc nguäön nàng læåüng, tûc hiãûn âæåüc viãûc phán phäúi täúi æu
cäng suáút giæîa caïc nhaì maïy âiãûn dáùn âãún giaím giaï thaình âiãûn nàng.
Vận hành hệ thống điện chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận hành hệ thống điện chương 6 - Người đăng: goaheadbb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Vận hành hệ thống điện chương 6 9 10 168