Ktl-icon-tai-lieu

Vận hành máy tiện SPINER E-TURN

Được đăng lên bởi kyniemxanh1350
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2903 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2.1. Vận hành máy tiện SPINER E-TURN
2.1.1. Khởi động và điểm quy chiếu (Switching on and referencing)
a. Khởi động (Switching on)
1. Vặn công tác theo chiều kim đồng hồ. Chờ hệ thống khởi
động và màn hình điều khiển sẽ hiện ra.
2. Đóng cửa bảo vệ

3. Khởi động nút <EMERGENCY STOP>
4. Nhấn nút đèn mầu xanh ở chế độ bật
5. Sử dụng nút <Reset> để xoá tất cả các thông báo lỗi trên
màn hình. Nếu không thể xóa được thông báo lỗi có thể vào
hộp thoại báo lỗi Diagnostics đọc các dòng thông báo lỗi và
cách khắc phục. Lưu ý: Không thể xoá các số lỗi từ 700000
tới
700002.
1. Nhấn nút <Ref>. Chế độ "JOG REF" sẽ hiện trên đầu màn hình. Mục
đích là kích hoạt chức năng tính toán điểm quy chiếu
2.Nếu hệ thống đèn báo lỗi không cho Reset. Hãy bỏ qua các lỗi đó
3. Bật chế độ <Feed override>

4. Dùng các phím bấm di chuyển lần lượt các trục (X,Z).
Máy sẽ độc lập tìm kiếm điểm quy chiếu của từng trục. Khi đã tìm được
điểm quy chiếu thì trên bảng điều khiển sẽ xuất hiện biểu tượng

5. Chuyển sang chế độ JOG. Sử dụng phím <+T> di chuyển con dao số 1
đến vị trí làm việc. Sau đó nhấn phím <JOG REF> đồng thời nhấn và giữ
phím <+T> cho tới khi đèn trên phím <+T> sáng. Lúc này hệ thống đã
chấp nhận điểm quy chiếu

b. Tiếp cận điểm quy chiếu (Reference point approach)
2.1.2. Vùng điều khiển và các chế độ điều khiển
a. Vùng điều khiển
Phím
năng

Menu

chức Nội dung

Máy

Tham số chương Tiện ích
trình

Miêu tả

Chuẩn
đoán

Sử dụng phím này để mở thực
đơn chính của bảng điều
khiển với 5 bộ phận của vùng
điều khiển. Dùng phím mềm
để gọi từng bộ phận
‘Machine’ Vùng điều khiển
máy.
Trong vùng điều khiển máy,
ta có thể điều khiển máy trực
tiếp. Tại đây ta có thể điều
khiển bằng tay, hoặc chạy các
câu lệnh NC.
Như hình ở bên máy đang ở
chế độ JOG. Ở chế độ này có
4 phím mềm với các chức
năng khác nhau. Ta có thể
thay đổi vùng điều khiển của
máy trực tiếp bằng cách sử
dụng các phím này

Sử dụng phím mềm để đổi
sang vùng tham số. Trong
vùng tham số ta có thể quản
lý dụng cụ và bảng dịch
chuyển điểm 0. Ví dụ, như
hình bên thể hiện bảng với
các tham số toán học ( tham
số R)

Trong vùng chương trình ta
có thể tạo và quản lý các
chương trình.

Sử dụng phím
để mở
rộng các mục được thể hiện
như hình bên

Sử dụng phím
để
chuyển sang vùng tiện ích. Ở
vùng này tập trung vào việc
đọc dữ liệu vào/ra.
Ví dụ, ta có thể đọc chương
trình từ hệ thống chương trình
từ bên ngoài hoặc sao lưu các
thông số của máy và các tham
số dụng cụ

Sử dụng phím này để lựa
chọn vùng chuẩn đoán.
Trong phím "Alarm", giải
th...
2.1. Vận hành máy tiện SPINER E-TURN
2.1.1. Khởi động và điểm quy chiếu (Switching on and referencing)
a. Khởi động (Switching on)
1. Vặn công tác theo chiều kim đồng hồ. Chờ hệ thống khởi
động và màn hình điều khiển sẽ hiện ra.
2. Đóng cửa bảo vệ
3. Khởi động nút <EMERGENCY STOP>
4. Nhấn nút đèn mầu xanh ở chế độ bật
5. Sử dụng nút <Reset> để xoá tất cả các thông báo lỗi trên
màn hình. Nếu không thể xóa được thông báo lỗi có thể vào
hộp thoại báo lỗi Diagnostics đọc các dòng thông báo lỗi và
cách khắc phục. Lưu ý: Không thể xoá các số lỗi từ 700000
tới
700002.
1. Nhấn nút <Ref>. Chế độ "JOG REF" sẽ hin trên đầu màn hình. Mục
đích là kích hoạt chức năng tính toán điểm quy chiếu
2.Nếu hệ thống đèn báo lỗi không cho Reset. Hãy bỏ qua các lỗi đó
3. Bật chế độ <Feed override>
4. Dùng các phím bấm di chuyển lần lượt các trục (X,Z).
Máy sđộc lập tìm kiếm điểm quy chiếu của từng trục. Khi đã tìm được
điểm quy chiếu thì trên bảng điều khiển sẽ xuất hiện biểu tượng
Vận hành máy tiện SPINER E-TURN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận hành máy tiện SPINER E-TURN - Người đăng: kyniemxanh1350
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Vận hành máy tiện SPINER E-TURN 9 10 27