Ktl-icon-tai-lieu

Vận hành máy tiện

Được đăng lên bởi tienthanhatt
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1506 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VAÄN HAØNH MAÙY PHAY CNC ẢO – RENAN MILL
HỆ ĐIỀU KHIỂN FANUC Oi-M
A. TOÅNG QUAN VEÀ THAO TAÙC TREÂN PHAÀN MEÀM
1. Khôûi ñoäng phần mềm mô phỏng vận hành máy phay CNC

Pick vào biểu tượng

để khởi động phần mềm

Sau khi khởi động xong ta có hình như sau:

2. Caùc phím chöùc naêng

Ñieàu khieån vaän toác moâ phoûng khi chaïy dao nhanh- G00, ñeå
hieån thò cöûa soå ñieàu khieån naøy ta Pick choïn vaø baám nuùt phaûi chuoäc.

Hoäp thoïai naøy giuùp khai baùo duïng cuï caét, khai baùo phoâi, duïng cuï ño chieàu daøi
dao vaø ñaàu doø ñeå Offset dao.
Pick vaøo bieåu töôïng dao caét ta coù hoäp thoïai ñeå khai baùo dao nhö sau:\

Pick vaøo bieåu töôïng phoâi ta coù hoäp thoïai nhö sau:

Pick vaøo bieåu töôïng boä so chieàu daøi dao maùy seõ töï ñoäng ñaëc boä so chieàu daøi
dao leân phoâi nhö hình sau.

Pick vaøo bieåu töôïng ñaàu doø maùy seõ töï ñoäng laép ñaàu doø leân truïc chính.

Pick vaøo bieåu töôïng

ñeå thoaùt khoûi phaàn meàm.\

: Nuùt döøng khaån caáp,
maøu ñoû – saùng: nuùt döøng khaån caáp ñang bò ñoùng, treân maøn hình hieån thò
seõ baùo loãi EMG ESTOP.

Maøu ñoû – toái nuùt döøng khaån caáp ñaõ ñöôïc kích hoïat, cho pheùp maùy laøm
vieäc.
Nuùt ñoùng môû cöûa vaø taét môû ñeøn.

Hieån thò maøn hình vaø baûng ñieàu khieån
Aån maøn hình hieån thò vaø baûng ñieàu khieån
Hieån thò menu ñieàu khieån chaïy dao theo xung
Hieån thò menu ñieàu khieån chaïy dao lieân tuïc
Hieån thò menu ñieàu khieån voøng quay truïc chính
Hieån thò oå dao vaø dao hieän haønh
Choïn baèng nuùt traùi chuoäc vaø Pick nuùt phaûi chuoäc ñeå hieån thò.
Hieän maøn hình hieån thò cuûa maùy

Baám
nuùt
phaûi
chuoät
taïi ñaây
Aån maøn
hình
hieån thò

Hieån thò maøn hình vaø baûng ñieàu khieån

Löu yù bieåu töôïng hieån thò maøn hình khi coù 1 hoaëc 2 oâ vuoâng
Choïn baèng nuùt traùi chuoäc vaø Pick nuùt phaûi chuoäc ñeå hieån thò.

B. CAÙC NUÙT ÑIEÀU KHIEÅN

: Caùc phím nhaäp chöõ vaø soá

: Caùc phím chöùc naêng

: Hieån thò toïa ñoä

: Hieån thò chöông trình

: thoâng soá OFFSET dao

: SHIFT Nhaán phím naøy ñeå nhaäp kyù töï löïa choïn treân phím (ví duï
nhö muoán nhaäp kyù töï A, B, C, D, P, Q…. ta phaûi nhaán phím
SHIFT sau ñoù nhaán kyù töï caàn nhaäp)

: Xoùa kyù töï vöøa nhaäp (trong moâi tröôøng MDI)

: Nhaäp chöông trình töø maùy tính

: Xoùa chöông trình hoaëc maõ leänh trong moâi tröôøng EDIT

: Cheøn maõ leänh hoaëc khoái leänh.

: Thay theá maõ leänh

: (End Of Block) Keát thuùc khoái leänh baèng daâu ;

: Hieån thò maøn hình moâ phoûng

: Hieån thò caùc caâu baùo lo...
VAÄN HAØNH MAÙY PHAY CNC ẢO – RENAN MILL
HỆ ĐIỀU KHIỂN FANUC Oi-M
A. TOÅNG QUAN VEÀ THAO TAÙC TREÂN PHAÀN MEÀM
1. Khôûi ñoäng phần mềm mô phỏng vận hành máy phay CNC
Pick vào biểu tượng để khởi động phần mềm
Sau khi khởi động xong ta có hình như sau:
Vận hành máy tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận hành máy tiện - Người đăng: tienthanhatt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Vận hành máy tiện 9 10 65