Ktl-icon-tai-lieu

VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 10 lần
...

...,

HANH NHA MAY

lEN
VA LUOI. DIEN
•
•

BQ NANG UIQNG

QUY PHAM KY THUAT
~,

"

VAN
HANH NHA MAY
•

£lIEN
VA LUC)I DIEN
•
•

HA NOI.1991

BQ Nang hlQng

(;qng hoa xii h(ii eM nghia Vi~ Nam
DOc I~p - TI! do - H~nh phac

S6 : 199 NLIKHKT

QUY

PH~M

KY

.

Hit lI{5i, ngity 17 thang 04 114m 1990

THUAT
QUVET D!NH ellA 80 NANG UJQNG

,
VAN HANH
NHA-, MAY
DIEN

vA

Vi;

LUGI Dn;:N

viec ban Mnh quy pham Nglinh

B(l trudng Be) Nang 1l1Qng
- can eli nghi dinh 86 47 - HDBT ngay 5/3/1987 cua HOi
Dong BO trucng quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va
t6 chuc bo may BO Nang luong; .
- Can eli ngh] dinh 56 141/ HDBT ngay 24/6/1982 cua HOi
dong BO trucng ban hanh Dieu I¢ ve cong tac lieu chuan hoa;
- Xct de nghi cua ong Vu trucng Vu Khoa hoc lj thuat;

+ Co quan bien soan : Vl,I Khoa hoc ky thud:
+ Co quan tham gia :
- Cong ty Dien

IIfC

..-

QUYET D!NH

I

Dicu 1 : Nay ban hanh kern theo quyet dinh nay t~p "Quy
pharn lj thuat van hanh nha may dien va luoi dien " mang l-y
hieu QPNL-OI-90.

- Cong ty Di¢n luc II
- Cong ty Khdo sat thilt k£ di¢n I

+ Co quan trinh.

duy~t

Dieu 2 : Quy pharn nay ap dung trong toan nganh Nang
luong,

: Vl,I khoa hoc ky thudt

+ Co quan duy¢t vd ban hann : B6 Nang luong.

'\

Dieu 3 : Quyet dinh nay co hieu luc k6 tit ngay l-y, quy
pharn nay duoc thay eho quy pham mang kY hieu QPDT-OI"71.
Dieu 4 : Cac ong : Giam d6c Cong ty di¢n Iuc, Chanh Van
phbng BO, Thu truong cac Vu, Vien, Cong ty, Xi nghiep, Cong
truong, Truong hoc... can eli quyet dinh thi hanh.r,
WBo tnrong
Noi Dban :
- Nhu dieu 4
- Luu

so

Nang hrong

Thli trltong : U Liem

MVC LVC
Phhn tM nM! :

- Chuong 1 :

1'6 CHUC v~ HANH
Nhiem VI' va co clu t6 chilc

8

- Chuong 2 : Nghi¢m thu cac thi~t bi va cling trinh
dua vao van hanh

11

- Chuong 3 : Chuan bi can bO cling nhan vien

17

- Chuong 4 : Cac chi tieu kinh

I~

J,y

thuat

21

- Chuong 5 : Sua chua thi~t hi. nha cila va cOng

trinh theo k~ hoach

26

J,y

thuat

35

thuat an roan

43

roan va

45

- Chuong 6 : Tai lieu
- Chuong 7 :

Ky

- Chuong 8 : An

phong ch6ng chay

- Chuong 9 : Trach nhiem thi hanh quy pham ky
thua I van hanh

48

PMn thi! hai :

M~T BANG, NHA CVA vA CONG TRiNH SAN XUAT
- Chuong 10 : Mat bang

51

- Chuong 11 : Nha cita, cong trinh san xuat, c8.C
lrang bi v¢ sinh - I.")' thu~t

53

Pha" lbjr ha :
CONG TRINH THllY CONG, QUAN LY NIJOC

cVA NHA
- Chuong

MAy meN- TUA BIN NUOC

12 : COng trinh

tbUy cling va Ihi~1 bi co
. khi tbUy cling

56

3

• Chuong 13 : Ouan 19 mroc il nha may dien, da...
...
...,
HANH NHA
MAY
lEN
VA
LUOI.
DIEN
VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN 9 10 339