Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu cách nhiệt

Được đăng lên bởi giaonhiet1
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐHCN Hà nội - Khoa Điện - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/C: Tầng 5 – A10

Trường ĐHCN Hà nội - Khoa Điện - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/C: Tầng 5 – A10

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thực tế rất nhiều vách cách nhiệt
bị đọng ẩm bên trong, đặc biệt với môi
trường nóng ẩm của VN.
Khi kết cấu cách nhiệt bị nhiễm ẩm sẽ
làm hệ số dẫn nhiệt λ tăng nhanh.
q = λ.∆T/δ

Trường ĐHCN Hà nội - Khoa Điện - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/C: Tầng 5 – A10

Giải thích hiện tượng đọng ẩm trong vách?
luôn có dòng hơi ẩm chuyển
động từ nơi có áp suất cao(nhiệt
độ cao) sang nơi có áp suất thấp
hơn(nhiệt độ thấp hơn).
hơi ẩm sẽ bị ngưng tụ khi gặp
bề mặt lạnh có nhiệt độ thấp hơn
nhiệt độ đọng sương.
trong tực tế luôn có dòng hơi
ẩm chuyển động từ môi trường
vào phòng lạnh qua các lỗ xốp
dạng kênh(3)

Trường ĐHCN Hà nội - Khoa Điện - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/C: Tầng 5 – A10

CÁC PHƯƠNG PHÁP CÁCH ẨM
đẩy đường áp
suất thực px
xuống thấp hơn
đường áp suất
hơi bão hòa px’’.
để dòng ẩm
khuếch tán vào
phòng lạnh.

Trường ĐHCN Hà nội - Khoa Điện - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/C: Tầng 5 – A10

CÁC PHƯƠNG PHÁP CÁCH ẨM
sử dụng các lớp cách ẩm cùng với lớp CN.
nâng cao hệ số trở ẩm của vật liệu CN.
sử dụng lớp vữa có hệ số khuếch tán ẩm
lớn phía trong phòng lạnh.
tạo áp suất dương trong phòng lạnh.
tác động vào áp suất riêng phần hơi nước
trên bề mặt lạnh.

chỉ 3 phương pháp đầu là có ý nghĩa thực
tế.

Trường ĐHCN Hà nội - Khoa Điện - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/C: Tầng 5 – A10

Phương pháp sử dụng lớp cách ẩm

Trường ĐHCN Hà nội - Khoa Điện - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/C: Tầng 5 – A10

MỘT SỐ VẬT LIỆU CÁCH ẨM
VËt liÖu c¸ch Èm

HÖ sè khuÕch t¸n Èm g/(mh MPa)

GiÊy nh«m

0,0054

Bitum

0,86

Hi®r«zol

11,38

Pergamin

1,20

Mµng Polyetylen

0,0018

GiÊy dÇu

1,35

Trường ĐHCN Hà nội - Khoa Điện - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/C: Tầng 5 – A10

MỘT SỐ VẬT LIỆU CÁCH ẨM
M¸c Bitum
§Æc tÝnh

BH -

BH - 3

BH – 4

BH - 5

NhiÖt ®é nãng ch¶y, 0C

45

70

90

90

NhiÖt ®é b¾t ch¸y, 0C

200

230

230

230

Khèi l−îng riªng, kg/m3

1000

1000

1000

1000

5K

Trường ĐHCN Hà nội - Khoa Điện - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/C: Tầng 5 – A10

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG LỚP VỮA TRÁT CÓ
ĐỌ KHUÊCH TÁN ẨM LỚN

Trường ĐHCN Hà nội - Khoa Điện - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/C: Tầng 5 – A10

ĐỘ DẦY CÁCH NHIỆT
ĐỘ DẦY CÁCH NHIỆT LÀ MỘT BÀI TOÁN TỐI ƯU KINH TẾ SONG CẦN ĐỦ
DẦY ĐỂ KHÔNG BỊ ĐỌNG SƯƠNG VÁCH NGOÀI

Trường ĐHCN Hà nội - Khoa Điện - Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Đ/C: Tầng 5 – A10

CHIỀU DẦY CÁCH NHIỆT TỐI ƯU CHO
PHÒNG LẠNH
NhiÖt ®é buång l¹nh

0C

§é dÇy c¸ch nhiÖt ...
Trường ĐHCN Hà ni - Khoa Đin - B môn K thut nhit
Đ/C: Tng 5 – A10
Vật liệu cách nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu cách nhiệt - Người đăng: giaonhiet1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Vật liệu cách nhiệt 9 10 916