Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu cơ khí

Được đăng lên bởi Rồng Con
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1301 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHÖÔNG II. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ THEÙP
A. Muïc tieâu
Nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi theùp döïa vaøo kí hieäu cuûa chuùng.
Hieåu vaø phaân loaïi ñöôïc caùc loaïi theùp.
B. Noäi dung
I. Khaùi nieäm veà theùp cacbon
Theùp cacbon l lai theùp ñöôïc duøng rt phoå bieán trong ñôøi soáng v trong k
thuaät, noù chieám tyû troïng raát lôùn (80
÷
90)% trong saûn löôïng theùp.
I.1. Thaønh phaàn hoaù hoïc vaø aûnh höôûng cuûa taïp chaát ñeán toå chöùc cuûa theùp
Thaønh phaàn hoaù hoïc
Trong theùp C, ngoaøi Fe vaø C, coøn laãn moät soá nguyeân toá khaùc nhö Mn, Si, P,
S, Cr, Ti ... vôùi moät noàng ñoä nhoû do coù saün trong quaëng saét hay trong quaù trình naáu
luyeän. Ñoù laø:
S laø nguyeân toá coù haïi taïo cuøng tinh (Fe+FeS) coù nhòeât ñoä noùng chaûy ôû
988
o
C. Cuøng tinh naøy bò noùng chaûy khi nung noùng thoûi theùp ñuùc ôû nhieät ñoä (1100
÷
1200)
o
C ñeå caùn, laøm theùp bò vôõ doïc theo phöông caùn. S laøm theùp bò doøn noùng. Haøm
löôïng S
0.05%
P laø nguyeân toá coù haïi vì taïo Fe
3
P (Photphit Saét) laø moät pha gaây doøn ôû nhieät
ñoä thöôøng. P laøm theùp doøn nguoäi. Haøm löôïng P
0.05%
Mn coù noàng ñoä nhoû hôn (0.5
÷
0.8)%, laø nguyeân toá coù lôïi, Mn coù taùc duïng:
- Laøm taêng ñoä beàn pha F do taïo dung dòch raén thay theá trong Fe
α
.
- Khöû oxy (möùc ñoä khöû yeáu)
Fe
2
O
3
+ Mn
Fe + MnO
(Xæ)
- Khöû taùc haïi cuûa S do laøm maát cuøng tinh (Fe+FeS)
FeS + Mn
Fe + MnS; MnS coù nhieät ñoä noùng chaûy ôû 1620
o
C.
Si coù noàng ñoä
(0.5
÷
0.6)% laø nguyeân toá coù lôïi:
- Laøm taêng
b
σ
vaø taêng ñaùng keå ñoä cöùng cuûa Ferit.
- Khöû oxy maïnh: Fe
2
O
3
+ Si
Fe + SiO
2
(Xæ)
Caùc nguyeân t kim loaïi coù noàng ñoä nhoû do coù saün ôû trong quaëng saét, laø
nhöõng nguyeân toá coù lôïi, khoâng phaûi khöû noù.
Caùc nguyeân toá khí: O
2
; H
2
; N
2
ñeàu laø nguyeân toá coù haïi, caàn khöû boû trieät
ñeå.
I.2. Phaân loaïi theùp cacbon
Coù nhieàu caùch phaân loaïi theùp cacbon nhöng thöôøng gaëp phöông phaùp sau:
I.2.1. Phaân loaïi theo phöông phaùp naáu luyeän: chaát ôïng cuûa theùp do
phöông phaùp naáu luyeän quyeát ñònh.
Phöông phaùp Mactanh vôùi töôøng loø coù tính bazô, coù theå khöû ñöôïc P, S,
luyeän ñöôïc theùp chaát löôïng töông ñoái toát, coøn vôùi töôøng l axit coù theå luyeän ñöôïc
theùp chaát löôïng cao.
Phöông phaùp L-D (Oxy thoåi ñænh) luyeän theùp vôùi naêng suaát cao, chaát
löôïng töø thoâng thöôøng ñeán toát.
15
vật liệu cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu cơ khí - Người đăng: Rồng Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
vật liệu cơ khí 9 10 330