Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu cơ khí

Được đăng lên bởi Rồng Con
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÖÔNG III. THEÙP KEÁT CAÁU VAØ THEÙP ÑAËC BIEÄT
A. Muïc tieâu
Bieát ñöôïc teân goïi cuûa caùc loaïi theùp thuoäc nhoùm theùp keát caáu, nhoùm theùp hôïp
kim ñaëc bieät
Hieåu vaø phaân bieät ñöôïc theùp keát caáu vaø theùp hôïp kim ñaëc bieät
B. Noäi dung
I. Khaùi nieäm chung veà theùp keát caáu
I.1. Yeâu caàu ñoái vôùi theùp keát caáu
Theùp keát caáu laø loaïi theùp chaát löôïng cao, chuû yeáu duøng ñeå cheá taïo caùc chi tieát
maùy, thöôøng phaûi ñöôïc tieán haønh nhieät luyeän ñeå thoûa maõn ñieàu kieän laøm vieäc cuûa
chi tieát. Ñeå vieäc löïa choïn vaø söû duïng hôïp lyù theùp keát caáu mang laïi hieäu quaû cao thì
theùp keát caáu phaûi ñaït ñöôïc ba yeâu caàu cô baûn sau:
tính toång hôïp cao ôû traïng thaùi coâng taùc (ñoä beàn cao vaø ñoä dai va ñaäp phaûi
phuø hôïp vôùi ñieàu kieän laøm vieäc cuûa chi tieát).
Tính coâng ngheä toát ôû traïng thaùi cung caáp (coù khaû naêng gia coâng caét goït vaø gia
coâng aùp löïc).
Giaù thaønh reû.
I.2. Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa theùp keát caáu
Cacbon: Ñeå ñaûm baûo caùc tính chaát neâu treân vaø phaûi coù giaù thaønh reû neân theùp
keát caáu thöôøng laø loaïi theùp coù haøm löôïng C thaáp vaø trung bình. Haøm löôïng cacbon
naèm trong khoaûng (0.1
÷
0.65)% (tröø caùc theùp chuyeân duøng nhö theùp voøng bi).
Nguyeân toá hôïp kim: Haøm löôïng caùc nguyeân toá hôïp kim trong theùp keát caáu
khoâng cao thöôøng chæ duøng (1
÷
3)% neáu caù bieät cuõng chæ (4
÷
7)% vöøa phaûi ñaûm
baûo naâng cao ñoä thaám toâi, tính ôû traïng thaùi cung caáp vaø khoâng laøm giaûm tính
coâng ngheä cuõng nhö khoâng naâng cao gía thaønh cuûa theùp. Thoâng thöôøng haøm löôïng
moãi nguyeân toá hôïp kim nhö sau:
- Nguyeân toá hôïp kim hay duøng laø Cr, Mn, Si naèm trong khoaûng (1
÷
2)% moãi
nguyeân toá, Ni naèm trong khoaûng (1
÷
4)%
- Nguyeân toá hôïp kim ñaëc bieät: B=(0.001
÷
0.002)%, cho Ti vaøo theùp chöùa Mn ñeå
traùnh haït lôùn; theâm Mo, W vaøo theùp Cr-Ni ñeå traùnh gioøn ram loaïi II.
II. Caùc nhoùm theùp keát caáu: Phaân loaïi theùp keát caáu ñöôïc minh hoïa treân hình IV.1.
Hình IV.1. Phaân loaïi theùp keát caáu theo haøm löôïng C.
II.1. Theùp thaám cacbon
28
vật liệu cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu cơ khí - Người đăng: Rồng Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
vật liệu cơ khí 9 10 368