Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu cơ khí

Được đăng lên bởi Rồng Con
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHÖÔNG IV. THEÙP DUÏNG CUÏ VAØ HÔÏP KIM MAØU
A. Muïc tieâu
Naém vöõng yeâu caàu vaø ñieàu kieän laøm vieäc cuûa theùp duïng cuï.
Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm, teân goïi vaø coâng duïng cuûa theùp duïng cuï.
Bieát ñöôïc phaïm vi öùng duïng cuûa hôïp kim cöùng trong ngaønh cô khí.
Bieát ñöôïc phaïm vi söû duïng cuûa moät soá hôïp kim maøu thoâng duïng.
B. Noäi dung
I. Theùp vaø hôïp kim laøm dao caét
I.1. Ñieàu kieän laøm vieäc vaø yeâu caàu ñoái vôùi vaät lieäu laøm dao caét
Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa duïng cuï caét (hình V.1): caùc loaïi duïng cuï caét tuy
laøm vieäc trong caùc loaïi hình gia coâng khaùc nhau nhöng chuùng coù caùc ñaëc ñieåm veà
ñieàu kieän laøm vieäc gioáng nhau nhö sau:
ôõi caét chòu aùp löïc raát lôùn ñeå taïo ra coâng cô hoïc taùch kim loaïi ra khoûi phoâi
ñeå taïo phoi.
Dao bò maøi saùt: ôû caùc vò trí nhö maët tröôùc vôùi phoi, maët sau vôùi phoâi.
Duïng c caét noùng do coâng taùch phoi v ma saùt bieán thaønh nhieät toaû ra moâi
tröôøng qua duïng cuï caét, phaàn lôùn taäp trung ôû löôõi caét; laøm giaûm khaû naêng caét goït
cuûa dao.
Hình V.1. Quaù trình taïo phoi
Yeâu caàu ñoái vôùi vaät lieäu laøm dao caét
Ñoä cöùng cao: ñaây laø yeâu caàu baét buoäc phaûi coù ôû theùp laøm dao caét, ñeå dao coù
theå caét goït ñöôïc t ñoä cöùng cuûa dao phaûi cao hôn ñoä cöùng cuûa phoâi, cñoä cöùng
(60÷62) HRC.
Tính choáng maøi moøn cao: khi laøm vieäc, dao caét luoân ma saùt vôùi phoâi vaø
phoi, do ñoù ñeå ñaûm baûo tuoåi thoï cuûa dao cuõng nhö ñoä chính xaùc gia coâng thì dao
phaûi coù tính choáng maøi moøn cao. Ñoä cöùng cuûa vaät lieäu laøm dao caøng cao thì tính
choáng maøi moøn cuûa dao caøng cao. Vôùi theùp duïng cuï coù cuøng ñoä cöùng thì loaïi theùp
naøo chöùa nhieàu cacbit dö phaân taùn nhieàu hôn seõ coù tính choáng maøi moøn cao hôn.
40
vật liệu cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu cơ khí - Người đăng: Rồng Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
vật liệu cơ khí 9 10 733