Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu composite

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kü THUËT VËT LIÖU COMPOZIT
TS. §oµn ThÞ Thu Loan
Khoa Ho¸ - Tr−êng §¹i häc Kü thuËt - §¹i häc §µ N½ng

1

Taìi liãûu tham khaío
1.

Tráön Êch Thënh, “Váût liãûu compozit”, nhaì xuáút baín giaïo duûc, 1994

2.

Ronald F. Gibson, “Principles of composite material mechanics”,
Wayne State University Detroit, Michigan, 1994

3.

S. T. Peters, “Handbook of composites”, Process Research, Mountain
View, Calfornia, USA, second edition 1998.

4.

Nicholas P. Cheremisinoff and Paul N. Cheremisinoff, “Fibreglass
reinforced plastics”, Published in the United States of America by Noyes
Publications Mill Road, Park Ridge, New Jersey 07656, 1995

5.

Doan Thi Thu Loan, Doctor thesis “Investigation on jute fibres and
their composites based on polypropylene and epoxy matrices”,
Technischen Universitaet Dresden (TU Dresden), Germany, 2006

2

CHƯƠNG 1

GIíI THIÖU CHUNG

3

1.1. Kh¸i niÖm: VËt liÖu compozit lµ vËt liÖu tæ hîp (møc ®é vÜ m«) cña hai
hay nhiÒu vËt liÖu (VL) thµnh phÇn nh»m t¹o ra VL míi cã tÝnh chÊt tréi
h¬n tÝnh chÊt cña tõng VL thµnh phÇn.

Tæ hîp c¸c tÝnh chÊt
Sîi thuû tinh +
(bÒn)

Nhùa polyeste

=

GRP

(kh¸ng ho¸ chÊt)

(bÒn vµ kh¸ng ho¸ chÊt)

T¹o tÝnh chÊt míi
Sîi thuû tinh +
(gißn)

Nhùa polyeste
(gißn)

*GRP: Glass Reinforced Plastic

=

GRP

(dÎo dai - tough)
4

VD1: Gç (xenlulo/lignin), x−¬ng(collagen/protein+muèi canxi phèt ph¸t),..
VD2: V¸n Ðp, g¹ch ®én trÊu hoÆc sîi thùc vËt,…
VD3: Compozit nhùa (UPE, epoxy,…) vµ sîi thuû tinh,sîi cacbon,…

Hîp kim
Hçn hîp polyme

Cã phải lµ vËt liÖu compozit?
5

1.2. Thµnh phÇn cña VL compozit:

VËt liÖu compozit
VËt liÖu nÒn + VËt liÖu gia c−êng
Polyme

Sîi cacbon

Kim loại

Sîi thuû tinh

Ceramic

Sîi Aramic (VD: Kevlar)
Sîi, hạt kim lo¹i (VD: Ti, Al)

VL gia c−êng

VL nÒn

VL compozit gåm mét hay nhiÒu pha gi¸n ®o¹n (VL gia
c−êng) ph©n bè trong pha liªn tôc (VL nÒn)

6

*Vai trß cña c¸c vËt liÖu thµnh phÇn
VËt liÖu nÒn
-Liªn kÕt VL nÒn
-ChuyÓn øng suÊt sang ®én khi cã

VËt liÖu gia c−êng
-§ãng vai trß lµ c¸c ®iÓm chÞu
øng suÊt tËp trung

ngo¹i lùc t¸c dông lªn VL.
-B¶o vÖ sîi khái bÞ h− háng do tÊn c«ng
cña m«i tr−êng

-Th−êng cã tÝnh chÊt c¬ lý ho¸
cao h¬n VL nÒn.

-Ngoµi ra cßn ®ãng gãp mét vµi tÝnh
chÊt cÇn thiÕt nh−: tÝnh c¸ch ®iÖn, ®é
dÎo dai,..
7

1.3. C¬ chÕ gia c−êng cña vËt liÖu compozit
C¬ chÕ gia c−êng: d−íi t¸c dông cña ngo¹i lùc, vËt liÖu gia c−êng (VLGC) sÏ
lµ nh÷ng ®iÓm chÞu øng suÊt tËp trung do m¹ng nhùa truyÒn sang
-VLGC d¹ng sîi truyÒn t¶i øng suÊt tèt h¬n VLGC d¹ng h¹t, do øng suÊt ...
1
Kü THUËT VËT LIÖU COMPOZIT
TS. §oµn ThÞ Thu Loan
Khoa Ho¸ - Tr−êng §¹i häc Kü thuËt - §¹i häc §µ N½ng
Vật liệu composite - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu composite - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Vật liệu composite 9 10 32