Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN

Được đăng lên bởi nnh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI GIAÛNG VAÄT LIEÄU KYÕ THUAÄT ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
CHÖÔNG 1

Trang 1

VAÄT LIEÄU DAÃN ÑIEÄN (VLDÑ)

1.1. Caùc quaù trình vaät lí trong VLDÑ vaø caùc tính chaát cuûa chuùng
1.1.1 Caùc khaùi nieäm cô baûn veà chaát daãn ñieän
Doøng ñieän laø söï chuyeån dòch coù traät töï cuûa caùc ñieän tích döôùi taùc ñoäng cuûa ñieän
tröôøng. Doøng ñieän xuaát hieän trong vaät chaát bò aûnh höôûng bôûi ñieän aùp, khi ñoù döôùi
taùc duïng cuûa löïc ñieän tröôøng seõ taïo ra caùc traïng thaùi chuyeån ñoäng moät caùch coù
traät töï cuûa caùc ñieän tích coù trong vaät chaát. Nhö vaäy ñieàu kieän caàn thieát ñeå coù doøng
ñieän ôû baát kyø vaät chaát naøo chính laø söï toàn taïi caùc ñieän tích töï do. Nhöng tuøy thuoäc
vaøo baûn chaát thieân nhieân cuûa caùc haït mang ñieän coù trong vaät chaát, hieän töôïng daãn
ñieän ñöôïc quan saùt coù nhöõng söï khaùc bieät raát khaùc nhau. Nhöõng daïng daãn ñieän
chuû yeáu goàm:
- Tính daãn ñieän ñieän töû: Haït mang ñieän laø nhöõng ñieän tích aâm, chính xaùc
hôn laø caùc ñieän töû. Tính daãn ñieän naøy laø ñaëc tính daãn ñieän cuûa kim loaïi
vaø baùn daãn ñieän töû.
- Tính daãn ñieän ion hay phaân li: Haït mang ñieän laø nhöõng ion, coù theå laø
caùc ñieän tích döông hoaëc aâm cuûa phaân töû hay nguyeân töû. Söï chuyeån
dòch cuûa caùc ñieän tích daãn ñeán hieän töôïng ñieän phaân.
- Tính daãn ñieän ñieän di(thöôøng thaáy ôû ñieän moâi loûng): Vaät chaát mang
ñieän laø nhöõng nhoùm ñieän tích cuûa phaân töû (hay molion). Söï toàn taïi cuûa
doøng ñieän trong vaät chaát daãn ñeán hieän töôïng ñieän chuyeån.
Chaát daãn ñieän laø vaät chaát maø ôû traïng thaùi bình thöôøng coù caùc ñieän tích töï do. Neáu
ñaët nhöõng vaät lieäu naøy vaøo trong moät tröôøng ñieän, caùc ñieän tích seõ chuyeån ñoäng
theo höôùng nhaát ñònh cuûa tröôøng vaø taïo thaønh doøng ñieän.
Vaät lieäu daãn ñieän coù theå laø caùc vaät lieäu ôû theå raén, loûng vaø trong moät soá tröôøng hôïp
ñaëc bieät coù theå laø caû ôû theå khí.
*Caùc vaät lieäu ôû theå raén: Goàm kim loaïi, hôïp kim vaø moät soá bieán theå cuûa cac-bon
(than kyõ thuaät ñieän).
Kim loaïi daãn ñieän chia laøm 2 loaïi: Loaïi coù ñieän daãn cao vaø loaïi coù ñieän trôû cao.
Loaïi coù ñieän daãn cao ñöôïc duøng laøm daây daãn; loõi caùp, cuoän daây cuûa maùy bieán aùp
vaø maùy ñieän, cuoän daây soùng, anot cuûa caùc ñeøn phaùt coù coâng suaát lôùn…
Kim loaïi, hôïp kim coù ñieän trôû cao ñöôïc duøng trong caùc duïng cuï nung baèng ñieän
trôû nhö ñeøn thaép saùng, bieán trôû…
*Vaät lieäu daãn ñieän ôû theå...
BAØI GIAÛNG VAÄT LIEÄU KYÕ THUAÄT ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ Trang 1
Chöông 1: VAÄT LIEÄU DAÃN ÑIEÄN
CHÖÔNG 1
VAÄT LIEÄU DAÃN ÑIEÄN (VLDÑ)
1.1. Caùc quaù trình vaät lí trong VLDÑ vaø caùc tính chaát cuûa chuùng
1.1.1 Caùc khaùi nieäm cô baûn veà chaát daãn ñieän
Doøng ñieän laø söï chuyeån dòch coù traät töï cuûa caùc ñieän tích döôùi taùc ñoäng cuûa ñieän
tröôøng. Doøng ñieän xuaát hieän trong vaät chaát bò aûnh höôûng bôûi ñieän aùp, khi ñoù döôùi
taùc duïng cuûa löïc ñieän tröôøng seõ taïo ra caùc traïng thaùi chuyeån ñoäng moät caùch coù
traät töï cuûa caùc ñieän tích coù trong vaät chaát. Nhö vaäy ñieàu kieän caàn thieát ñeå coù doøng
ñieän ôû baát kyø vaät chaát naøo chính laø söï toàn taïi caùc ñieän tích töï do. Nhöng tuøy thuoäc
vaøo baûn chaát thieân nhieân cuûa caùc haït mang ñieän coù trong vaät chaát, hieän töôïng daãn
ñieän ñöôïc quan saùt coù nhöõng söï khaùc bieät raát khaùc nhau. Nhöõng daïng daãn ñieän
chuû yeáu goàm:
- Tính daãn ñieän ñieän töû: Haït mang ñieän laø nhöõng ñieän tích aâm, chính xaùc
hôn laø caùc ñieän töû. Tính daãn ñieän naøy laø ñaëc tính daãn ñieän cuûa kim loaïi
vaø baùn daãn ñieän töû.
- Tính daãn ñieän ion hay phaân li: Haït mang ñieän laø nhöõng ion, coù theå laø
caùc ñieän tích döông hoaëc aâm cuûa phaân töû hay nguyeân töû. Söï chuyeån
dòch cuûa caùc ñieän tích daãn ñeán hieän töôïng ñieän phaân.
- Tính daãn ñieän ñieän di(thöôøng thaáy ôû ñieän moâi loûng): Vaät chaát mang
ñieän laø nhöõng nhoùm ñieän tích cuûa phaân töû (hay molion). Söï toàn taïi cuûa
doøng ñieän trong vaät chaát daãn ñeán hieän töôïng ñieän chuyeån.
Chaát daãn ñieän laø vaät chaát maø ôû traïng thaùi bình thöôøng coù caùc ñieän tích töï do. Neáu
ñaët nhöõng vaät lieäu naøy vaøo trong moät tröôøng ñieän, caùc ñieän tích seõ chuyeån ñoäng
theo höôùng nhaát ñònh cuûa tröôøng vaø taïo thaønh doøng ñieän.
Vaät lieäu daãn ñieän coù theå laø caùc vaät lieäu ôû theå raén, loûng vaø trong moät soá tröôøng hôïp
ñaëc bieät coù theå laø caû ôû theå khí.
*Caùc vaät lieäu ôû theå raén: Goàm kim loaïi, hôïp kim vaø moät soá bieán theå cuûa cac-bon
(than kyõ thuaät ñieän).
Kim loaïi daãn ñieän chia laøm 2 loaïi: Loaïi coù ñieän daãn cao vaø loaïi coù ñieän trôû cao.
Loaïi coù ñieän daãn cao ñöôïc duøng laøm daây daãn; loõi caùp, cuoän daây cuûa maùy bieán aùp
vaø maùy ñieän, cuoän daây soùng, anot cuûa caùc ñeøn phaùt coù coâng suaát lôùn…
Kim loaïi, hôïp kim coù ñieän trôû cao ñöôïc duøng trong caùc duïng cuï nung baèng ñieän
trôû nhö ñeøn thaép saùng, bieán trôû…
*Vaät lieäu daãn ñieän ôû theå loûng: Goàm kim loaïi loûng (noùng chaûy) vaø caùc dung dòch
ñieän phaân (ôû nhieät ñoä phoøng coù theå keå thuûy ngaân Hg).
Cô caáu cuûa söï daãn ñieän cuûa kim loaïi (daïng raén vaø daïng loûng) laø do söï di chuyeån
cuûa caùc ñieän töû töï do, do ñoù caùc vaät lieäu naøy coù ñieän daãn ñieän töû (thöôøng ñöôïc
goïi laø vaät lieäu daãn ñieän loaïi 1)
Caùc chaát ñieän phaân (thöôøng goïi laø vaät lieäu daãn ñieän loaïi 2) nhö caùc dung dòch axit,
bazô, muoái … cô caáu cuûa söï daãn ñieän cuûa loaïi naøy laø do söï di chuyeån cuûa caùc ion,
VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN - Người đăng: nnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN 9 10 63