Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu điện

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

CN 170
VẬT LIỆU ĐIỆN
Bài tập 4
Ngày giao: 26/10/15

Ngày nộp: 2/11/15

Câu 1
1.1
a) Xây dựng công thức xác định tuổi thọ của vật liệu cách điện rắn:

tL: tuổi thọ cách điện (h)

Q: năng lượng kích thích

A: hằng số

R: hằng số chất khí

n: số mũ

T: nhiệt độ (K)

E: ứng suất điện trường (kV/mm)

b) Định luật Montsinger đối với chất cách điện phát biểu rằng khi nhiệt độ làm việc của chất
cách điện tăng thêm 8oC thì tuổi thọ cách điện giảm phân nửa. Sử dụng tính chất này để xác
định tỉ số Q/R. Giả sử rằng chỉ tồn tại 1 nguyên lý thoái hóa cách điện và nhiệt độ làm việc
của lõi dẫn là 80oC.
Từ thí nghiệm tại 100 kVrms /mm và 20oC, xác định được tuổi thọ của cách điện là 1 giờ. Vẽ
đồ thị tuổi thọ cách điện như là hàm số của nghịch đảo thời gian tại 30 kVrms/mm và 50
kVrms/mm với số mũ n = 10.
c) Cho cáp điện lực có cấu trúc như hình 1. Cáp này đại diện cho 1 pha của hệ thống 3 pha.
Lõi dẫn có đường kính 40 mm, chiều dày cách điện là 20 mm. Điện trở của lõi dẫn là
0,043 /km và xem như không phụ thuộc nhiệt độ.
Độ dẫn nhiệt là 0,2 W/moC, r = 4 và tan = 1,5% (hằng số)
Điện áp định mức và dòng định mức là 300 kV và 1000 A. Ty = 20oC

1

Hình 1. Cấu tạo mặt cắt ngang của cáp
Sự phân bố nhiệt độ của cáp tại điện áp định mức và dòng điện định mức được xác định theo
biểu thức sau:

Cường độ điện trường phân bố trên chiều dày cách điện của cáp tại điện áp U:

Xác định tuổi thọ của cáp tại điện áp định mức và dòng điện định mức. Thảo luận kết quả.
1.2 a) Các yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến thoái hóa cách điện?
b) Liệt kê các nguyên lý thoái hóa quan trọng nhất đối với giấy cách điện, dầu cách điện,
epoxy hay XLPE?

2

...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGH
B MÔN K THUT ĐIỆN
CN 170
VT LIU ĐIỆN
Bài tp 4
Ngày giao:
26
/
10
/1
5
Ngày n
p:
2
/
1
1
/1
5
Câu 1
1.1
a) Xây dng công thức xác đnh tui th ca vt liệu cách điện rn:
t
L
cách đi
n (h)
Q
: năng lư
ng kíc
h thích
A
: h
ng s
R
: h
ng s
ch
t khí
n
: s
m
ũ
T
: nhi
t đ
(K)
E
:
ng su
n trư
ng (kV/mm)
b) Đnh luật Montsinger đối vi chất cách điện phát biu rng khi nhiệt đ làm vic ca cht
cách điện tăng thêm 8
o
C thì tui th cách điện gim phân na. S dng tính chất này đ xác
đnh t s Q/R. Gi s rng ch tn ti 1 nguyên thoái a cách điện và nhiệt độ làm vic
ca lõi dn là 80
o
C.
T t nghim ti 100 kV
rms
/mm và 20
o
C, xác định được tui th của cách đin là 1 gi. V
đồ th tui th cách điện như là hàm số ca nghịch đảo thi gian ti 30 kV
rms
/mm và 50
kV
rms
/mm vi s mũ n = 10.
c) Cho cáp đin lc có cấu trúc như hình 1. Cáp này đại din cho 1 pha ca h thng 3 pha.
Lõi dẫn đường nh 40 mm, chiều dày cách điện là 20 mm. Đin tr ca lõi dn
0,043 /km và xem như không phụ thuc nhiệt độ.
Độ dn nhit 0,2 W/m
o
C,
r
= 4 và tan = 1,5% (hng s)
Điện áp định mc và dòng định mc là 300 kV và 1000 A. T
y
= 20
o
C
vật liệu điện - Trang 2
vật liệu điện - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
vật liệu điện 9 10 119