Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu học

Được đăng lên bởi Không Tên
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC TIÊU BÀI TRƯỚC:
1.
2.
3.
4.
5.

Trình bày cơ chế và động học của chuyển biến
khi nung nóng thép cùng tích.
Trình bày cơ chế và động học của chuyển biến
khi làm nguội thép cùng tích.
Trình bày cơ chế và động học của chuyển biến
phân hủy mactenxit.
Vẽ biểu đồ nung nóng liên tục, biểu đồ nguội
của thép cùng tích.
Trình bày mối quan hệ giữa vận tốc nguội và
tổ chức của thép.

MỤC TIÊU:
1.
2.
3.
4.
5.

Trình bày nguyên lý và cơ chế của phá
hủy.
Phân biệt và so sánh phá hủy giòn,dẻo,
mỏi.
Liệt kê các biện pháp tăng độ bền mỏi.
Trình bày các biện pháp phục hồi độ dẻo
sau khi biến dạng.
Trình bày ưu khuyết điểm của gia công
nóng.

CHƯƠNG 5: NHIỆT LUYỆN
I.Các chuyển biến pha khi nung nóng thép:
a.Cơ chế: mầm γ hình thành tại biên giới Xê và F theo 3
hướng:
 Dọc

biên giới, v1.
 Hướng về F , v2.
 Hướng về γ , v3.


v1>v2> v3.
 v1

→0 mầm γ gặp nhau, toàn bộ biên giới Xe-F được thay
bằng γ.
 V2→0 mầm γ gặp nhau, toàn bộ biên giới F được thay bằng γ.
 V3 →0 mầm γ gặp nhau, toàn bộ biên giới Xe được thay bằng
γ.

CHƯƠNG 5: NHIỆT LUYỆN
I.Các chuyển biến pha khi nung nóng thép:
a.Cơ chế:


γ ban đầu có thành phần C không đều. Vùng trước đó
là F: ít C. Vùng trước đó là Xe: nhiều C.
→ cần giữ nhiệt để đồng đều hóa về thành phần C và
kích thước hạt → sẵn sàng cho quá trình làm nguội.

I.CHUYỂN BIẾN PHA KHI NUNG NÓNG THÉP
b.Động học: nêu lên mối quan hệ
giữa “mức độ chuyển biến và
thời gian”





Ta: thời điểm bắt đầu chuyển biến.
Tb: thời điểm kết thúc chuyển biến.
Ta có : T/g chuyển biến = Tb- Ta
Khi T tăng thì T/g chuyển biến giảm

Biểu đồ nung nóng đẳng nhiệt

I.CHUYỂN BIẾN PHA KHI NUNG NÓNG THÉP
b.Động học:
Biểu đồ nung nóng liên tục
Vận tốc nung càng cao thì, Ta và Tb
càng cao, và T/gchuyển biến càng
thấp.
Vd: tôi tần số cao: tº tôi = AC3 +
100÷150ºC
tôi thể tích:tº tôi = AC3 + 30÷50ºC

Biểu đồ nung nóng liên tục

I.CHUYỂN BIẾN PHA KHI NUNG NÓNG THÉP
b.Động học:
Kích thước hạt γ nhiệt luyện
phụ thuộc vào:




Nhiệt độ nung.
Thời gian giữ nhiệt.
Bản chất hạt.

Biểu đồ nung nóng liên tục

I.CHUYỂN BIẾN PHA KHI NUNG NÓNG THÉP
b.Động học:
Bản chất hạt.
Phụ thuộc vào quá trình khử oxy khi
luyện thép:

Thép bản chất hạt lớn: khử oxy
bằng : Mn, Si,

Thép bản chất hạt nhỏ: khử oxy
bằng Al, hợp kim hóa bằng 0.1%
Ti, Nb, V (các nguyên tố làm nhỏ
hạt).
Biểu đồ nung nóng liên tục

I.CHUYỂN BIẾN PHA KHI NUNG NÓNG THÉP
TCVN – bảng cấp hạt: số lượng
hạt tinh thể /đvdt.

(1-3): hạt rất thô (loại bỏ).

(4-7): chi tiết chất lượng
trung bình (6-7).

(8-11)...
MỤC TIÊU BÀI TRƯỚC:
1. Trình bày cơ chế và động học của chuyển biến
khi nung nóng thép cùng tích.
2. Trình bày cơ chế và động học của chuyển biến
khi làm nguội thép cùng tích.
3. Trình bày cơ chế và động học của chuyển biến
phân hủy mactenxit.
4. Vẽ biểu đồ nung nóng liên tục, biểu đồ nguội
của thép cùng tích.
5. Trình bày mối quan hệ giữa vận tốc nguội và
tổ chức của thép.
vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu học - Người đăng: Không Tên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
vật liệu học 9 10 907