Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu học

Được đăng lên bởi Không Tên
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC TIÊU BÀI TRƯỚC:
1.
2.
3.
4.
5.

Trình bày tính thù hình của Fe.
So sánh cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng và
thực.
Vẽ và trình bày vai trò của lệch biên, lệch
xoắn.
Phân biệt đơn và đa tinh thể.
So sánh khả năng phát triển của mầm tự sinh
& kí sinh trong quá trình kết tinh.

MỤC TIÊU:
1.
2.
3.
4.
5.

Mô tả khái niệm pha.
Liệt kê các kiểu pha trong hợp kim.
Vẽ và trình bày giản đồ pha loại I, II, III,
IV.
Vẽ và trình bày giản đồ trạng thái Fe-C.
Phân biệt Ferit & Peclit; Xementit I &
Xementit II.

CHƯƠNG 3: HỢP KIM & GIẢN ĐỒ PHA
I/ KHÁI NIỆM:




Hợp kim là tổ hợp gồm nhiều nguyên tố hóa học, trong
đó nguyên tố chính phải là kim loại, có tính chất kim
loại và có kiểu mạng tinh thể.
Hệ hợp kim: do 2 hoặc nhiều cấu tử tạo ra 1 hay nhiều
pha. Tính chất của hợp kim là tính chất của các pha tạo
nên hợp kim.

CHƯƠNG 3: HỢP KIM & GIẢN ĐỒ PHA
I/ KHÁI NIỆM:


Pha: là tổ hợp gồm 1 hay nhiều cấu tử, đồng nhất về
thành phần hóa học, trạng thái, tính chất…giữa các pha
có bề mặt phân chia.

II/ CÁC PHA TRONG HỢP KIM:
Gồm dung dịch rắn & pha trung gian.
1. Dung dịch rắn:
 Gồm dung môi A, chất tan B. Kí hiệu: A(B), α, β, γ…
 Kiểu mạng của ddr là kiểu mạng của dung môi A.
 Khả năng hòa tan: có hạn hoặc vô hạn
 %B

< giới hạn: chưa bão hòa.
 %B > giới hạn: quá bão hòa.

1. DUNG DỊCH RẮN:
Phân loại: dung dịch rắn thay thế & dung
dịch rắn xen kẽ
 Dung dịch rắn thay thế: các nguyên tử
B thay thế A tại nút mạng của A.
 Điều kiện:





Cùng kiểu mạng.
Đường kính nguyên tử A & B khác
nhau ≤ 8÷ 12%.
Tính chất giống nhau (cùng là kim loại).
Cùng mật độ điện tử, chiếm các vị trí
gần nhau trong bảng tuần hoàn.

1. DUNG DỊCH RẮN:


Dung dịch rắn thay thế:

Nếu thỏa 4 điều kiện:
 Ddr thay thế hòa tan vô hạn.
 Ddr thay thế hòa tan có hạn.
 Không tạo ddr.
Ví dụ: Feα và Cr tạo ddr thay thế hòa
tan vô hạn.


Tính chất của ddr thay thế phụ
thuộc vào %B.

1. DUNG DỊCH RẮN:


Dung dịch rắn xen kẽ:

Điều kiện:
 DB/DA ≤ 0.59




DB càng nhỏ càng tốt: B là á kim, A
là kim loại.
A & B không tương tác với nhau.

1. DUNG DỊCH RẮN:


Dung dịch rắn xen kẽ:

Thỏa các điều kiện trên → tạo ddr xen kẽ
hòa tan có hạn hoặc không tạo ddr xen
kẽ.
Ví dụ: Feα hòa tan %Cmax = 0.02%


Tính chất của ddr xen kẽ phụ thuộc vào
%B.

2. PHA XEN KẼ (PHA TRUNG GIAN)




Là hợp chất liên kim loại, tạo thành theo nguyên lý
xen kẽ giữa kim loại chuyển tiếp & á kim.
Cacbit: pha xen kẽ giữa Cacbon và kim loại chuyển
tiếp.

2. PHA XEN KẼ (PHA TRUNG GIAN)


Phân loại cacbit:




Cacbit p...
MỤC TIÊU BÀI TRƯỚC:
1. Trình bày tính thù hình của Fe.
2. So sánh cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng và
thực.
3. Vẽ và trình bày vai trò của lệch biên, lệch
xoắn.
4. Phân biệt đơn và đa tinh thể.
5. So sánh khả năng phát triển của mầm tự sinh
& kí sinh trong quá trình kết tinh.
vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu học - Người đăng: Không Tên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
vật liệu học 9 10 561